Avgifter omsorg

Här finner du information om avgifter för hemtjänst, hemsjukvård och särskilt boende för 2024. Avgifter inom vård och omsorg är inkomstbaserade och beräknas enligt socialtjänstlagen.

Två kvinnor som promenerar arm i arm över bro

Foto: Øyvind Lund

Beräkning av avgift

Maxtaxan är 2 575 kronor per månad för år 2024. Maxtaxan är den högsta avgift som får tas ut.

Alla är garanterade ett förbehållsbelopp - belopp som ska täcka en normal levnadskostnad. År 2024 är förbehållsbeloppet 7 062 kronor per månad för ensamstående och 5 762 kronor per månad och person för makar eller sammanboende.

 • Vid beräkning av avgiften (avgiftsutrymmet) tar vi hänsyn till följande:
 • (+) nettoinkomst
 • (+) bostadstillägg/bostadsbidrag
 • (-) boendekostnad (hyreskostnad, egen fastighet beräknas enligt schablon)
 • (-) förbehållsbelopp (belopp som ska täcka en normal levnadskostnad)
 • = avgift (avgiftsutrymme)

Uppgifter om inkomst av garantipension, tilläggspension, änkepension och bostadstillägg hämtas från Riksförsäkringsverket.

Uppgifter om inkomst av tjänst, kapital, Alecta AFA-pension, KF pension, KPA, SPV, privata pensionsförsäkringar och annan pension (till exempel utländska pensioner) och bostadskostnader lämnas av den enskilde. Från Skatteverket hämtas uppgifter om senaste taxering.

Överklaga avgiftsbeslut

Avgiftsbeslut fattas med stöd av socialtjänstlagen och kan överklagas till Förvaltningsrätten i Karlstad.

Skicka din överklagan till:
Grums kommun, Kommunstyrelsen, 664 80 Grums

Läs mer om hur överklagande går till

Avgift för hemtjänst

Avgiften för kommunal hemtjänst består av 360 kronor i fast månadsavgift samt en besöksavgift. Besöksavgiften är inkomstbaserad. Du betalar för högst 20 besök per månad och kostnaden överstiger inte maxtaxan.

Avgift för särskilt boende

På särskilt boende - Edsholms, Järpegatans, Karlbergs och Segmons äldrebostäder - betalar du hyra, mat och en omvårdnadsavgift.

Förbehållsbeloppet är 8 232 kronor per månad för år 2024. Den täcker bland annat kostnaden för mat som är 4 800 kronor per månad. Hyra och kostnaden för mat betalar alla oavsett avgiftsutrymme. Omvårdnadsavgiften är 2 575 kronor per månad och inräknas i maxtaxan.

Insatser som inräknas i maxtaxan

 • städ
 • tvätt
 • trygghetstelefon - fast avgift 350 kronor per person och månad
 • Evondos/läkemedelsrobot - 100 kronor per månad
 • Demensteamet - 100 kronor per besök
 • distriktssköterska - 200 kronor per besök
 • kommunrehabilitering - rehabassistent, arbetsterapeut och sjukgymnast kostar 200 kronor per besök.
 • boende på korttidsboendet Linden - 86 kronor per dygn
 • varuhemhandling - 150 kronor/månad och
  100 kronor/tillfälle.

Insatser som inte inräknas i maxtaxan

 • kost på korttidsboendet Linden - 160 kronor per dygn
 • lunch på Violen - 75 kronor per lunch
 • installationskostnad telefon/kamera - 350 kronor

Lämna in dina uppgifter till oss

För att kunna göra en avgiftsberäkning behöver Grums kommun få in uppgifter från dig. Vid insatsens början samt i början av varje nytt år får du en blankett gällande inkomstförfrågan, där du kan fylla i dina aktuella uppgifter. Vill du inte lämna några uppgifter, markerar du det på blanketten och betalar maxtaxa. Du hittar även blanketten via länken nedan.

E-tjänster och blanketter

Behöver du lämna uppgifter om inkomst? Här hittar du våra e-tjänster och blanketter inom omsorg om äldre.

Stöd och omsorg - omsorg om äldre - inkomstförfrågan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad: 2024-01-01

Kontakt

Marita Hermansson
Avgiftshandläggare
0555-422 73
telefontid 08.30-11.30
marita.hermansson@grums.se