Elevhälsa i skolan

En god hälsa är en viktig förutsättning för att klara skolan. Elevhälsans målsättning är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande för att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för alla elever.

Elevhälsoteam

Alla våra skolor i kommunen har tillgång till barn- och elevhälsoteam, bestående av skolsköterskor, specialpedagoger, skolkuratorer och studie- och yrkesvägledare. Barn- och elevhälsoteamen leds av rektor.

Teamen bidrar med sin professionella kunskap i de fall barn/elever, vårdnadshavare eller pedagoger begär hjälp och stöd.

Elevhälsoteam

Stöd för barn och unga

En hälsofrämjande utveckling syftar till att elever ska nå kunskapsmålen och omfattar allt det arbete i skolan som innebär att eleverna kan nå målen, bli motiverade och få lust till att lära.

På sidan - stöd för barn och unga - kan både du som vårdnadshavare /anhörig och du som barn/ung hitta mer information.

Stöd för barn och unga

Uppdaterad: 2023-08-02