Ordlista upphandling

 • Anbudsgivare
  Den som lämnar anbud. Oftast kallas anbudsgivaren redan i förfrågningsunderlaget för leverantören.
 • Anbudsutvärdering
  Anbudsutvärdering innefattar en bedömning om vilket/vilka anbud som ska antas.
 • Annonser
  Upphandlingar över tröskelvärde ska i de flesta fall annonseras i Tender Electronic Daily (TED). Det är den Europeiska databasen för upphandlingar. Upphandlingar under tröskelvärdet ska annonseras i nationell databas. Kommunens upphandlingssystem e-avrop är en nationell databas.
 • Avrop
  Beställning/köp i enlighet med villkoren i ett ramavtal.
 • Avtal/kontrakt
  Ett skriftligt avtal med ekonomiska villkor som sluts mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera leverantörer
  Avtal/kontrakt avser utförande av en byggentreprenad, leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster. Avtal/kontraktet kan även gälla en koncession.
 • Direktupphandling
  Ett förfarande som inte är lika reglerat som övriga upphandlingar. Tillämpas  på upphandlingar med lågt värde. För gränsvärden se upphandlingsmyndigheten.
 • Förfrågningsunderlag/administrativa föreskrifter
  Ett underlag för anbud där olika kriterier beskrivs.
 • Kommersiella villkor
  De villkor som ska gälla under avtalstiden. Kommersiella villkor är en mall för kommande avtal.
 • Kontrakt/ avtal
  Ett skriftligt avtal med ekonomiska villkor som sluts mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera leverantörer och som avser utförande av en byggentreprenad, leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster. Kontrakt/avtal kan även gälla koncessionsavtal.
 • Leverantör
  Den som tillhandahåller varor eller tjänster eller utför byggentreprenader. Vid entreprenader benämns leverantören oftast entreprenören.
 • Offentlig upphandling
  De åtgärder som vidtas av en upphandlande myndighet i syfte att tilldela ett kontrakt eller ingå ett avtal avseende varor, tjänster eller byggentreprenader.
 • Option
  Med option avses att en köpare har rätt men ingen skyldighet att förlänga eller utvidga kontraktet med viss tid, under förutsättning att meddelande om utlösande av optionen sker inom en viss angiven tid. Optionen kan även gälla tillkommande varor, tjänster eller entreprenaduppdrag.
 • Prövning av anbud
  I förfrågningsunderlaget ska den upphandlande enheten ange hur prövning av anbuden ska gå till. En upphandlande enhet kan anta antingen det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga baserat på bästa förhållandet mellan pris och kvalitet, baserat på kostnad eller baserat på pris (lägsta pris). 
 • Ramavtal
  Ett avtal som ingås mellan, i detta fall, Grums kommun och en eller flera leverantörer, där villkoren i avtalet är fastställda under en avtalsperiod. De fasta villkoren kan till exempel gälla priser, rutiner vid beställning, leverans och reklamation, garantier samt tillhandahållande av statistik. Kommunen åberopar sedan detta ramavtal för kontinuerliga inköp under avtalsperioden. Avtalsperioden för ett ramavtal är vanligtvis mellan tre och fyra år. Ramavtal utan fasta villkor kan också ingås och då sker en förnyad konkurrensutsättning vid avrop på ramavtalet.
 • Tilldelningsbeslut
  En upphandlande enhet ska snarast möjligt, skriftligen, underrätta anbudsgivarna om beslut att sluta ett ramavtal eller att tilldela ett kontrakt och om skälen för besluten.
 • Tiodagarsfristen
  Efter det att den upphandlande myndigheten tilldelat ett kontrakt löper en tiodagarsfrist. Fristen innebär att den upphandlande myndigheten ska lämna information om tilldelningsbeslutet till samtliga anbudsgivare som deltagit i anbudsgivningen. Från det att information har lämnats om tilldelning till dess att kontrakt tecknas ska tio dagar ha förflutit räknat från dagen efter det att informationen skickats ut till anbudsgivarna.
 • Tröskelvärden
  Vid upphandling av varor och byggentreprenader gäller olika bestämmelser i lagen om offentlig upphandling beroende på upphandlingskontraktets beräknade värde och vilken organisation som gör upphandlingen.
 • Upphandling
  Köp, leasing, hyra eller hyrköp av varor, byggentreprenader eller tjänster.
 • Upphandlande myndighet
  Upphandlande myndigheter är bland annat statliga, kommunala och andra myndigheter, samt sådana bolag, föreningar, samfälligheter och stiftelser som har inrättats för att täcka behov i det allmännas intresse där detta behov inte är av industriell eller kommersiell karaktär och uppfyller åtminstone ett av de uppställda kraven på offentlig finansiering, tillsyn eller styrelserepresentation.
 • Utvärderingskriterier  
  Kriterier för utvärdering som anges i upphandlingen.
 • Överprövning
  En leverantör som anser sig ha lidit skada eller kan komma att lida skada i en upphandling till följd av att en upphandlande myndighet brutit mot bestämmelser i LOU, har möjlighet att vid allmän förvaltningsdomstol begära överprövning under den tid som avtalsspärr råder. Se tilldelningsbeslut.
Uppdaterad: 2023-08-09