Så styrs kommunen

I Sverige finns 290 kommuner. Kommunerna har stor självbestämmanderätt och kan vara organiserade på olika sätt. Vissa funktioner är kommunerna ansvariga för enligt lag medan andra sker på frivillig grund.

Kommunfullmäktige

Grums kommun styrs av kommunfullmäktige. I kommunfullmäktige sitter 31 politiker som kallas ledamöter. De väljs vid allmänna val vart fjärde år. Platserna i fullmäktige – mandaten – fördelas mellan partierna efter resultatet i kommunalvalet. Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret för all kommunal verksamhet. Det är fullmäktige som ytterst fattar beslut i ärenden av större vikt.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen består också av politiker. Kommunstyrelsen bereder alla ärenden som ska behandlas i kommunfullmäktige. De leder och samordnar kommunens verksamhet. De har också ansvar för kommunens utveckling och ekonomiska ställning.

Kommunstyrelsen

Utskott och nämnder

  • Kommunens verksamhet leds av utskott och nämnder.

Jävsnämnd

Valnämnd

Utbildnings- och omsorgsutskott

Planeringsutskott

Samhällsbyggnadsutskott

Tillfälliga beredningar

Gemensam överförmyndarnämnd

Gemensam krisledningsnämnd

Gememsam drifts- och servicenämnd

Förvaltningsorganisationen

För att sköta den direkta verksamheten finns anställda medarbetare som bereder ärenden, verkställer de beslut som politikerna fattat och som bedriver all den övriga verksamhet som ligger inom kommunens ansvarsområde. Kommundirektören är kommunens högste tjänsteman.

Förvaltningsorganisation

Bolag och förbund

En del av den kommunala verksamheten bedrivs som bolag eller förbund.

Bolag och förbund

Revisorer

Kommunrevisionen är direkt underställd kommunfullmäktige. Revisorernas uppgift är att granska den kommunala verksamheten så att vi följer de lagar och regler som finns samt att kommunens pengar hanteras på ett korrekt sätt. Kommunens revisorer anlitar en auktoriserad revisionsfirma för att genomföra sina granskningar.

Revision

Revisionsrapporter

Uppdaterad: 2023-01-02