Radon vid nybyggnation

Grums kommun har beslutat att inte ställa krav på mätningar vid nybyggnation om byggnaden utförs med så kallat radonskyddat eller radonsäkert utförande. Om man inte vill utföra ett sådant byggsätt måste mätning utföras av byggherren.

Underlag för bygglovsprövning

I kontrollplanen ställs det krav på radonskydd för nya byggnader inom områden med normal- och högradonmark. Vid nybyggnad av bostadshus kan det krävas att byggnadsutförandet ska vara radonsäkert på högradonmark eller radonskyddat på normalradonmark.

  • Högradonmark
    Vid radonhalt i jordluften högre än 50 000 Bq/ m3, ska radonsäkert byggnadsutförande tillämpas. Vid normalradonmark, radonhalt i jordluften ca 10 000 till 50 000 Bq/ m3, ska radonskyddat byggnadsutförande tillämpas.
  • Lågradonmark
    Vid radonhalt i jordluften lägre än 10 000 Bq/ m3, ska traditionellt byggnadsutförande tillämpas. Behovet av vilka särskilda byggtekniska skyddsåtgärder som ska utföras beror till stor del på vilken typ av grundläggningstyp som väljs. Skyddsåtgärderna består huvudsakligen av att göra grundkonstruktionerna täta. Det gäller också att se till att tilluften utgörs av uteluft och inte av radonhaltig jordluft intagen genom sprickor och hål i grundkonstruktionen.
Uppdaterad: 2021-10-05