Bygglovsfritt med anmälan

För nedanstående åtgärder krävs en anmälan och byggnadsnämnden måste ge ett startbesked innan några åtgärder får påbörjas.

En anmälan med startbesked kan likställas med ett tillstånd på så vis att du måste invänta ett startbesked innan du påbörjar din byggnation. En skriftlig anmälan innebär ingen större skillnad från en ansökan om bygglov förutom att ärendet är mer förenklat och avgiften något lägre.

När du gör din anmälan är det viktigt att du anger ändamålet för huset. Ett  garage kräver ofta bara en enkel kontrollplan men en ”självständig bostad” med alla funktioner, kräver redovisning av funktioner enligt Boverkets Byggregler (BBR) och i vissa fall även en kontrollansvarig.

Åtgärderna får utföras även om det strider mot den detaljplan som gäller för tomten. Om åtgärden ska utföras i en historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt värdefull miljö gäller alltid kravet att byggnaden inte negativt får påverka befintlig miljö.

Eldstad

Installation eller väsentlig ändring av eldstad och rökkanal är bygglovsfritt, men det krävs att du lämnar in en anmälan till kommunstyrelsen.

Komplementbostadsbyggnad och komplementbyggnad Attefallshus

Inom en bostadstomt och i anslutning till ett en- och tvåbostadshus får du uppföra en eller flera komplementbyggnader som sammantaget får uppgå till 30 kvadratmeter "byggnadsarea" (yta på mark). Byggnaden kan vara ett förråd, garage eller liknande samt även en bostad med de funktioner som krävs för att fungera självständigt

För en sådan byggnad gäller:

 • att den föregås av en anmälan till kommunen
 • att den uppfyller samhällets krav om gestaltning och tekniska egenskaper
 • att tillbyggnaden  inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter om inte berörd granne ger sitt medgivande till något annat
 • att den maximalt tillåtna nockhöjden är 4 meter över medelmarknivå
 • att byggnaden inte får placeras närmare järnväg än 30  meter.

Tillbyggnad av en- och tvåbostadshus Attefallshus

Inom en bostadstomt och på ett en- och tvåbostadshus får du göra en tillbyggnad upp till 15 kvadratmeter "bruttoarea". Bruttoarea är arean av ett våningsplan, begränsad av omslutande byggnadsdelars utsida. Om du gör en tillbyggnad i två plan innebär det att varje plan får vara 7,5 kvadratmeter.

För en sådan tillbyggnad gäller:

 • att den föregås av en anmälan till kommunen
 • att den uppfyller samhällets krav om gestaltning och tekniska egenskaper
 • att tillbyggnaden inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter om inte berörd granne ger sitt medgivande till något annat
 • att tillbyggnaden inte överstiger huvudbyggnadens nock
 • att byggnaden inte får placeras närmare järnväg än 30 meter.

Inreda ytterligare en bostad

Inom en bostadstomt och i ett en- och tvåbostadshus får du genom de nya reglerna inreda ytterligare en bostadslägenhet utan krav på bygglov.

För en sådan invändig ändring gäller:

 • att den föregås av en anmälan till kommunen
 • att den uppfyller samhällets krav om tekniska egenskaper
 • att åtgärden inte får ske i en sådan komplementbostadsbyggnad som beskrivs under 1.

Upp till två nya takkupor

På ett en- och tvåbostadshus får du genom de nya reglerna bygga två takkupor. Om inget ingrepp sker i bärande delar (Inga takstolar får kapas), behövs här, till skillnad från de andra undantagen, inte någon anmälan till kommunen. Om du redan har en takkupa får du bara bygga ytterligare en. Takkuporna får täcka maximalt halva takfallet.

För takkupa gäller:

 • att den uppfyller samhällets krav om gestaltning och tekniska egenskaper
 • att den får strida mot gällande detaljplan.

Handlingar till en anmälan

I stora drag är det samma handlingar vid en anmälan som vid en ansökan om bygglov. Byggnadsnämnden ska nämligen pröva om byggnationen innebär en lämplig lokalisering, om den får en lämplig placering och utformning och om kraven på de tekniska egenskaperna uppfylls.

Byggnadsnämnden ska lämna ett startbesked först när det kan antas att samhällets krav är uppfyllda. Byggnadsnämnden ska i sin prövning ta hänsyn till exempelvis människors hälsa, markförhållanden, tillgänglighet, risk för brandspridning och eventuell betydande olägenhet för omgivningen.

Handlingar som behövs i enkla ärenden, som till exempel garage, förråd och gästhus på max 30 kvadratmeter byggnadsarea och inglasade altaner, tillbyggnad med max bruttoarea på 15 kvadratmeter:

 • anmälningsblanketten: Skriv på blanketten att det gäller ett Attefallshus eller en tillbyggnad Attefall. Kontrollera att fastighetsbeteckningen är korrekt. Organisationsnummer alternativt personnummer ska alltid fyllas i. Skriv alltid namnförtydligande. Samtliga lagfarna ägare ska underteckna anmälan.
 • fasadritning i skala 1:100. En fasadritning som visar huset/byggnaden rakt från sidan. Markens nivå ska framgå. För varje fasad anges i vilken riktning den vetter, t.ex. fasad mot norr. Höjden på taknock från mark skall framgå (får vara max 4.0 meter från mark med ett genomsnittsvärde runt om huset).
 • situationsplan i skala 1:500. En situationsplan visar huset/byggnaden och tomten med omgivningen ovanifrån. Rita in alla befintliga byggnader och eventuella anläggningar, som vattentäkt och avloppsanläggning.
 • tekniska handlingar i samråd med byggnadsinspektören. Det kan vara redovisning av bärande konstruktioner, takstolar med beräkning för snözon. Beskrivning av bärande delar utförd av sakkunnig.
 • kontrollplan I de ärenden som kontrollansvarig inte behövs, kan kommunen lämna ett startbesked utan tekniskt samråd under förutsättning att en kontrollplan bifogas.
Uppdaterad: 2022-10-04

Se även