Risk och sårbarhet

Ett sätt att öka säkerheten i samhället är att i möjligaste mån förutse och förebygga risker. Sveriges kommuner och landsting är därför skyldiga att göra risk- och sårbarhetsanalyser (RSA).

Det är lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser som styr skyldigheten att göra risk- och sårbarhetsanalyser. Syftet är att förebygga olyckor och kriser och minska de negativa effekterna av dem.

Risk- och sårbarhetsanalyserna beskriver det egna områdets risker och sårbarheter. De beskriver också behov av olika åtgärder.

Nya risk- och sårbarhetsanalyser tas fram för varje ny mandatperiod. Räddningstjänsten Karlstadsregionen stödjer Grums kommun i detta arbete. 

I den risk- och sårbarhetsanalys som gjorts för Grums kommun finns följande risker identifierade som kan leda till att samhället drabbas av en stor påfrestning.

  • Väderrelaterade händelser (storm, översvämning, ras, skred och skogsbrand).
  • Dammbrott i Klarälven.
  • Riktade angrepp (sabotage och dataintrång).
  • Pandemi.
  • Olyckor med farligt gods

Grums kommuns risk- och sårbarhetsanalys hittar du på raddningkarlstad.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdaterad: 2020-03-23

Se även

För viktiga telefonnummer och tillförlitliga källor vid en samhällskris, se:
Håll dig informerad

Navigera vidare