Risk och sårbarhet

Ett sätt att öka säkerheten i samhället är att, i möjligaste mån, förutse och förebygga risker. Sveriges kommuner och landsting är därför skyldiga att göra risk- och sårbarhetsanalyser (RSA).

Risk- och sårbarhetsanalys

Det är lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser som styr skyldigheten att göra risk- och sårbarhetsanalyser. Syftet är att förebygga olyckor och kriser och minska de negativa effekterna av dem.

Risk- och sårbarhetsanalyserna beskriver det egna områdets risker och sårbarhet. De beskriver också behov av olika åtgärder.

Nya risk- och sårbarhetsanalyser tas fram för varje ny mandatperiod. Räddningstjänsten Karlstadsregionen stödjer Grums kommun i detta arbete. 

Risk- och sårbarhetsanalys för Grums kommun

I den risk- och sårbarhetsanalys som har gjorts för Grums kommun, finns följande risker identifierade som kan leda till att samhället drabbas av en stor påfrestning.

  • väderrelaterade händelser (storm, översvämning, ras, skred och skogsbrand)
  • dammbrott i Klarälven
  • riktade angrepp (sabotage och dataintrång)
  • pandemi
  • olyckor med farligt gods

Grums kommuns risk- och sårbarhetsanalys hittar du på raddningkarlstad.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad: 2024-01-23

Se även

För viktiga telefonnummer och tillförlitliga källor vid en samhällskris, se:
Håll dig informerad