Grumsinitiativ 2023

Här finns samtliga initiativ för 2023 redovisade. Du kan enkelt se vilka olika beslut som hittills har tagits för varje initiativ. Totalt lämnades 47 initiativ in under inlämningsperioden. 14 initiativ skickades vidare för utredning, dessa 14 redovisas högst upp i listan nedan.

Initiativ som skickades vidare till utredning
1.Utnyttja bodarna i Sveaparken mer
2. Flytta infarten till parkeringen vid Kompassens förskola
3. Brygga mellan Trulsön och båthamnen på Karba
4. Vassröjning vid Lassehall
5. Inhägnad hundgård
6. Reparera och förbättra befintlig stig mellan mountainbikebana och Backvägens förskola
7. Omklädningshytt till Trulsen och Lassehall
8. Bygga ut bryggan och tillhörande el i Liljedal
9. Möjliggöra en kajakled
10. Klocka på kommunhuset

Initiativ som inte skickades vidare till utredning

11. Att inte bygga någon ny skola
12. Beta av eftersatt underhåll av vattennätet
13. Droger och alkohol, kommunens information om psykiatri
14. Användande av arkiverad logga
15. Bevara Grums badhus
16. Farthinder i centrala Grums
17. Farthinder på Vinkelgatan i Grums
18. Farthinder på södra delen av Sveagatan
19. Bygga om trafikhindret vid Jättestenskolan
20. BK-klassning av Gamla vägen, Grums
21. Bullerplank mellan järnvägen/E18 och Gamla slottsbron/Karba
22. Bevara djurkyrkogården i Bråne
23. Fik/glassbar vid Trulsöns ställplats
24. Upprustning av stranden vid Lassehall
25. Cykelställ nära busshållplatsen vid korsningen Karlslundsgatan-Lökenegatan
26. Cykelväg mellan Grums och Hasseldalen
27. Gång- och cykelväg mellan Grums och Hasseldalen
28. Cykelväg eller bygata mellan Karlberg och Hasseldalen
29. Cykelväg mellan Karlberg och Malsjö
30. Gång- och cykelväg mellan Grums och Nyängen
31. Uppdatera lekplatsen i Segmon
32. Lekplats på grönområdet på Orrby
33. Utveckling av grönytan på Tallgatan i Grums
34. Fler sittplatser och bord i Sveaparken
35. Tillgänglighetsanpassa stentrappan mellan Grönbergsgatan ner mot Sveaplan
36. Elstolpar, toa och dusch vid ställplats Trulsen
37. Omklädningshytt-/bås på Lassehalls badplats
38. utedass/mulltoa på Lassehall
39. Placera en livboj vid badplatsen Lassehall
40. Ordna en större allmän badplats i Borgvik
41. Investera i kommunala studsmattor
42. Fler sjönära tomter i kommunen
43. Gallring av sly

Nedan redovisas de initiativ som skickades vidare till utredning

1. Utnyttja bodarna i Sveaparken mer

 • Initiativ: Ett Grumsinitiativ har inkommit där förslagsställaren föreslår att kommunen ska använda bodarna i Sveaparken mer.

 • Beslut: Initiativet skickades vidare till tillväxt och tillsynsfunktionen för besvarande.

  Tillväxt- och tillsynsfunktionen svarar att kommunen årligen håller i tre evengemang i Sveaparken. För att uppmuntra till att fler arrangerörer ska använda bodarna, kommer tillväxt- och tillsynsfunktionen att lägga ut extra mycket information via våra sociala medier framgent.

2. Flytta infarten till parkeringen vid Kompassens förskola

 • Initiativ: Ett Grumsinitiativ har inkommit där förslagsställaren föreslår att kommunen ska flytta infarten vid Kompassens förskola för att öka trafiksäkerheten i området.

 • Beslut: Initiativet om att flytta infarten till parkeringen vid Kompassens förskola skickades vidare till GHAB för en inledande bedömning.

3. Brygga mellan Trulsön och båthamnen på Karba

 • Initiativ: Ett Grumsinitiativ har inkommit där förslagsställaren föreslår att kommunen ska anlägga en brygga mellan Trulsön och båthamnen på Karba.

 • Beslut: Initiativet om att anlägga en brygga mellan Trulsön och båthamnen på Karba skickades vidare till platsutvecklingsgruppen för området. Kommunen genomför ett övergripande arbete för att utveckla området kring Trulsön och Karba.

4. Vassröjning vid Lassehall

 • Initiativ: Ett Grumsinitiativ har inkommit där förslagsställaren föreslår att kommunen ska röja vass vid Lassehalls badplats.

 • Beslut: Initiativet om att röja vass vid Lassehalls badplats skickades vidare till utredning hos område gata samt område kultur och fritid. Utredningen ska ge en kostnadsbild för att genomföra initiativet.

5. Inhägnad hundrastgård

 • Initiativ: Fem Grumsinitiativ har inkommit där förslagsställarna föreslår att kommunen ska anlägga en inhägnad hundrastgård.
 • Beslut: Initiativet om att anlägga en hundrastgård skickades vidare till utredning hos område gata. Utredningen ska ge en kostnadsbild för att genomföra initiativet.

6. Reparera och förbättra befintlig stig mellan mountainbikebana och Backvägens förskola

 • Initiativ: Ett Grumsinitiativ har inkommit där förslagsställaren föreslår att kommunen ska reparera och förbättra befintlig stig mellan mountainbikebana och Backvägens förskola.

 • Beslut: Initiativet om att reparera och förbättra befintlig stig mellan mountainbikebana och Backvägens förskola skickades vidare till utredning hos område gata samt område kultur och fritid. Utredningen ska ge en kostnadsbild för att genomföra initiativet.

7. Omklädningshytt till Trulsen och Lassehall

 • Initiativ: Ett Grumsinitiativ har inkommit där förslagsställaren föreslår att kommunen ska anlägga en omklädningshytt på Trulsön och Lassehalls badplatser.

 • Beslut: Initiativet om att anlägga en omklädningshytt på Trulsön och Lassehalls badplatser skickades till viss del vidare för utredning hos område fastighet och AME. Om initiativet genomförs kommer omklädningshytten enbart att anläggas på Trulsön badplats och inte på Lassehalls badplats. Anledningen till att Lassehalls badplats exkluderas är för att den inte är en kommunal badplats.

8. Bygga ut bryggan och tillhörande el i Liljedal

 • Initiativ: Ett Grumsinitiativ har inkommit där förslagsställaren föreslår att kommunen ska bygga ut bryggan och tillhörande el i Liljedal.

 • Beslut: Initiativet om att bygga ut bryggan och tillhörande el i Liljedal skickades vidare till Tillväxt- och tillsynsfunktionen för besvarande.

9. Möjliggöra en kajakled

 • Initiativ: Ett Grumsinitiativ har inkommit där förslagsställaren föreslår att kommunen ska möjliggöra en kajakled i den norra delen av kommunen.

 • Beslut: Initiativet om att möjliggöra en kajakled i den norra delen av kommunen skickades vidare till tillväxt- och tillsynsfunktionen för en inledande bedömning.

10. Klocka på kommunhuset

 • Initiativ: Ett Grumsinitiativ har inkommit där förslagsställaren föreslår att kommunen ska sätta upp en klocka på kommunhuset.

 • Beslut: Initiativet om att sätta upp en klocka på kommunhuset skickades vidare till utredning hos område fastighet. Utredningen ska ge en kostnadsbild för att genomföra initiativet.


Nedan redovisas de initiativ som är hanterade som besvarade.

11. Att inte bygga någon ny skola

 • Initiativ: Ett Grumsinitiativ har inkommit där förslagsställaren föreslår att kommunen ska inte bygga en ny skola i Grums kommun.
 • Beslut: För att inkomna initiativ ska behandlas som Grumsinitiativ måste de uppfylla vissa formkrav. Initiativ som inte uppfyller kraven eller som uppenbart bör hanteras som en synpunkt, en fråga eller ett klagomål, går inte vidare i beredningens hantering. Frågan om att bygga en ny skola bedöms inte uppfylla formkraven för ett grumsinitiativ.

  Den särskilda beredningen beslutade att notera initiativet, samt hantera initativet som en synpunkt.

12. Beta av eftersatt underhåll av vattennätet

 • Initiativ: Ett Grumsinitiativ har inkommit där förslagsställaren föreslår att kommunen ska beta av eftersatt underhåll av kommunens VA-nät.

 • Beslut: För att inkomna initiativ ska behandlas som Grumsinitiativ måste de uppfylla vissa formkrav. Initiativ som inte uppfyller kraven eller som uppenbart bör hanteras som en synpunkt, en fråga eller ett klagomål, går inte vidare i beredningens hantering. Frågan om att beta av eftersatt underhåll av vattennätet bedöms inte uppfylla formkraven för ett grumsinitativ.

  Den särskilda beredningen beslutade att hantera initiativet som en synpunkt hos område gata.

13. Droger och alkohol, kommunens information om psykiatri

 • Initiativ: Initaitiv innehållande synpunkter på Grums kommuns information om psykiatri, droge och alkohol.

 • Beslut: För att inkomna initiativ ska behandlas som Grumsinitiativ måste de uppfylla vissa formkrav. Initiativ som inte uppfyller kraven eller som uppenbart bör hanteras som en synpunkt, en fråga eller ett klagomål, går inte vidare i beredningens hantering.

  Den särskilda beredningen beslutade att hantera initiativet som en synpunkt.

14. Användande av arkiverad logga

 • Initiativ: Ett Grumsinitiativ har inkommit där förslagsställaren föreslår att kommunen ska ändra en del av sin grafiska profil genom att lägga in "Mitt hjärta klappar alltid för Grums".

 • Beslut: Den särskilda beredningen beslutade att hantera initiativet som en fråga och översända initaitivet till adminsitrativa funktionen för besvarande.

15. Bevara Grums badhus

 • Initiativ: Ett Grumsinitiativ har inkommit där förslagsställaren föreslår att kommunen ska bevara Grums badhus.

 • Beslut: För att inkomna initiativ ska behandlas som Grumsinitiativ måste de uppfylla vissa formkrav. Initiativ som inte uppfyller kraven eller som uppenbart bör hanteras som en synpunkt, en fråga eller ett klagomål, går inte vidare i beredningens hantering. Initiativet om att bevara Grums badhus bedöms inte uppfylla formkraven för ett grumsinitativ.

  Den särskilda beredningen beslutade att hantera initiativet som besvarat då kommunen redan ett pågående arbete i frågan.

16. Farthinder i centrala Grums

 • Initiativ: Ett Grumsinitiativ har inkommit där förslagsställaren föreslår att kommunen anlägger nya farthinder längs Sveagatan.

 • Beslut: För att inkomna initiativ ska behandlas som Grumsinitiativ måste de uppfylla vissa formkrav. Initiativ som inte uppfyller kraven eller som uppenbart bör hanteras som en synpunkt, en fråga eller ett klagomål, går inte vidare i beredningens hantering.

  Den särskilda beredningen beslutade att hantera initiativet som en synpunkt hos område gata.

17. Farthinder på Vinkelgatan i Grums

 • Initiativ: Ett Grumsinitiativ har inkommit där förslagsställaren föreslår att kommunen anlägger nya farthinder längs Vinkelgatan.

 • Beslut: För att inkomna initiativ ska behandlas som Grumsinitiativ måste de uppfylla vissa formkrav. Initiativ som inte uppfyller kraven eller som uppenbart bör hanteras som en synpunkt, en fråga eller ett klagomål, går inte vidare i beredningens hantering.

  Den särskilda beredningen beslutade att hantera initiativet som en synpunkt hos område gata.

18. Farthinder på södra delen av Sveagatan

 • Initiativ: Ett Grumsinitiativ har inkommit där förslagsställaren föreslår att kommunen anlägger nya farthinder på södra delen av Sveagatan.

 • Beslut: För att inkomna initiativ ska behandlas som Grumsinitiativ måste de uppfylla vissa formkrav. Initiativ som inte uppfyller kraven eller som uppenbart bör hanteras som en synpunkt, en fråga eller ett klagomål, går inte vidare i beredningens hantering.

  Den särskilda beredningen beslutade att hantera initiativet som en synpunkt hos område gata.

19. Bygga om trafikhindret vid Jättestenskolan

 • Initiativ: Ett Grumsinitiativ har inkommit där förslagsställaren föreslår att kommunen bygger om farthindret vid Jättestensskolan för att sänka hastigheten utanför skolan.

 • Beslut: För att inkomna initiativ ska behandlas som Grumsinitiativ måste de uppfylla vissa formkrav. Initiativ som inte uppfyller kraven eller som uppenbart bör hanteras som en synpunkt, en fråga eller ett klagomål, går inte vidare i beredningens hantering.

  Den särskilda beredningen beslutade att hantera initiativet som en synpunkt hos område gata.

20. BK-klassning av Gamla vägen, Grums

 • Initiativ: Ett Grumsinitiativ har inkommit där förslagsställaren föreslår att kommunen ska ansöka om att BK-klassa Gamla vägen för att minska mängden av tung trafik.

 • Beslut: För att inkomna initiativ ska behandlas som Grumsinitiativ måste de uppfylla vissa formkrav. Initiativ som inte uppfyller kraven eller som uppenbart bör hanteras som en synpunkt, en fråga eller ett klagomål, går inte vidare i beredningens hantering.

  Den särskilda beredningen beslutade att hantera initiativet som en synpunkt hos område gata.

21. Bullerplank mellan järnvägen/E18 och Gamla slottsbron/Karba

 • Initiativ: Ett Grumsinitiativ har inkommit där förslagsställaren föreslår att kommunen ska sätta upp ett bullerplank mellan Järnvägen/E18 och Gamla Slottsbron.

 • Beslut: Initiativet om att sätta upp ett bullerplank mellan Järnvägen/E18 och Gamla Slottsbron skickades inte vidare för utredning då kommunen inte kan verkställa initiativet. Frågan om att sätta upp bullerplank på platsen har trafikverket ansvar över.

  Den särskilda beredningen beslutade att hantera initiativet som besvarat.

22. Bevara djurkyrkogården i Bråne

 • Initiativ: Ett Grumsinitiativ har inkommit där förslagsställaren föreslår att kommunen ska bevara djurkyrkogården i Bråne

 • Beslut: Initiativet om att bevara djurkyrkogården i Bråne skickades inte vidare till utredning på grund av att kommuin inte kan verkställa initiativet. Initiativet omfattar mark som inte ägs av kommunen. Den särskilda beredningen beslutade därmed för att hantera initiativet som besvarat.

23. Fik/glassbar vid Trulsöns ställplats

 • Initiativ:  Ett Grumsinitiativ har inkommit där förslagsställaren föreslår att kommunen ska anlägga ett fik eller glassbar vid Trulsöns ställplats.

 • Beslut: Initiativet om att anlägga ett fik eller glassbar vid Trulsöns ställplats skickades inte vidare till utredning på grund av att intiativet bedöms inte vara en kommunal angelägenhet. Den särskilda beredningen beslutade därmed för att hantera initiativet som besvarat.

24. Upprustning av stranden vid Lassehall

 • Initiativ: Ett Grumsinitiativ har inkommit där förslagsställaren föreslår att ska rusta upp stranden vid Lassehall.

 • Beslut: Initiativet om att usta upp stranden vid Lassehall skickades inte vidare för utredning eftersom ett liknande ärende hanterades på kommunstyrelsens sammanträde den 1 juni 2023. Ärendet avslogs i både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Den särskilda beredningen beslutade därmed för att hantera initiativet som besvarat.

25. Cykelställ nära busshållplatsen vid korsningen Karlslundsgatan-Lökenegatan

 • Initiativ: Ett Grumsinitiativ har inkommit där förslagsställaren föreslår att kommunen ska anlägga ett nytt cykelställ nära busshållsplatsen vid korsningen Karlslundsgatan och Lökenegatan.

 • Beslut: Initiativet om att anlägga ett nytt cykelställ nära busshållsplatsen vid korsningen Karlslundsgatan och Lökenegatan skickades inte vidare till utredning eftersom initiativet redan är inplanerat av område gata. Beredningen beslutar därmed att hantera initiativet som besvarat.

26. Cykelväg mellan Grums och Hasseldalen

 • Initiativ: Ett Grumsinitiativ har inkommit där förslagsställaren föreslår att kommunen ska anlägga en cykelväg mellan Grums och Hasseldalen.
 • Beslut: Initiativet om att kommunen ska anlägga en cykelväg mellan Grums och Hasseldalen skickades inte vidare till utredning på grund av att det redan pågår en politisk process i ärendet. Den särskilda beredningen beslutade därmed för att hantera initiativet som besvarat.

27. Gång- och cykelväg mellan Grums och Hasseldalen

 • Initiativ: Ett Grumsinitiativ har inkommit där förslagsställaren föreslår att kommunen ska anlägga en gång- och cykelväg mellan Grums och Hasseldalen.
 • Beslut: Initiativet om att kommunen ska anlägga en gång- och cykelväg mellan Grums och Hasseldalen skickades inte vidare till utredning på grund av att det redan pågår en politisk process i ärendet. Den särskilda beredningen beslutade därmed för att hantera initiativet som besvarat.

28. Cykelväg eller bygata mellan Karlberg och Hasseldalen

 • Initiativ: Ett Grumsinitiativ har inkommit där förslagsställaren föreslår att kommunen ska anlägga en cykelväg eller bygata mellan Grums och Hasseldalen.
 • Beslut: Initiativet om att kommunen ska anlägga en cykelväg eller bygata mellan Grums och Hasseldalen skickades inte vidare till utredning på grund av att det redan pågår en politisk process i ärendet. Den särskilda beredningen beslutade därmed för att hantera initiativet som besvarat.

29. Cykelväg mellan Karlberg och Malsjö

 • Initiativ: Ett Grumsinitiativ har inkommit där förslagsställaren föreslår att kommunen ska anlägga en cykelväg mellan Grums och Malsjö.
 • Beslut: Initiativet om att kommunen ska anlägga en cykelväg mellan Grums och Malsjö skickades inte vidare till utredning på grund av att det redan pågår en politisk process i ärendet. Den särskilda beredningen beslutade därmed för att hantera initiativet som besvarat.

30. Gång- och cykelväg mellan Grums och Nyängen

 • Initiativ: Ett Grumsinitiativ har inkommit där förslagsställaren föreslår att kommunen ska anlägga en cykelväg mellan Grums och Nyängen.
 • Beslut: Initiativet om att kommunen ska anlägga en cykelväg mellan Grums och Nyängen skickades inte vidare till utredning på grund av att sträcken redan omfattas av Region Värmlands cykelplan för länet. Den särskilda beredningen beslutade därmed för att hantera initiativet som besvarat.

31. Uppdatera lekplatsen i Segmon

 • Initiativ: Ett Grumsinitiativ har inkommit där förslagsställaren föreslår att kommunen ska uppdatera en lekplats i Segmon.
 • Beslut: Initiativet om att kommunen ska uppdatera lekplatsen i Segmon skickades inte vidare till utredning på grund av att det redan pågår en politisk process i ärendet. Den särskilda beredningen beslutade därmed för att hantera initiativet som besvarat.

32. Lekplats på grönområdet på Orrby

 • Initiativ: Ett Grumsinitiativ har inkommit där förslagsställaren föreslår att kommunen ska anlägga en lekplats på grönområdet på Orrby.
 • Beslut: Initiativet om att anlägga en lekplats på grönområdet på Orrby skickades inte vidare till utredning eftersom GHAB bedöms ansvara för marken som omfattas av initiativet. Initaitivet skickas vidare till GHAB. Den särskilda beredningen beslutade därmed för att hantera initiativet som besvarat.

33. Utveckling av grönytan på Tallgatan i Grums

 • Initiativ: Ett Grumsinitiativ har inkommit där förslagsställaren föreslår att kommunen ska utveckla grönytan på Tallgatan i Grums.
 • Beslut: Initiativet om att utveckla grönytan på Tallgatan i Grums skickades inte vidare till utredning eftersom GHAB bedöms ansvara för marken som omfattas av initiativet. Initaitivet skickas vidare till GHAB. Den särskilda beredningen beslutade därmed för att hantera initiativet som besvarat.

34. Fler sittplatser och bord i Sveaparken

 • Initiativ: Ett Grumsinitiativ har inkommit där förslagsställaren föreslår att kommunen ska tillse att det finns fler sittplatser och bord i Sveaparken.
 • Beslut: Initiativet om att tillse att att det finns fler sittplatser och bord i Sveaparken skickades inte vidare till utredning eftersom det redan pågår ett arbete i ärendet. Fler sittplatser och bord finns med i investeringsbudgeten för nästkommande år. Den särskilda beredningen beslutade därmed för att hantera initiativet som besvarat.

35. Tillgänglighetsanpassa stentrappan mellan Grönbergsgatan ner mot Sveaplan

 • Initiativ: Ett Grumsinitiativ har inkommit där förslagsställaren föreslår att kommunen ska tillgänglighetsanpassa stentrappan mellan Grönbergsgatan ner mot Sveaplan.

 • Beslut: Initiativet om att tillgänglighetsanpassa stentrappan mellan Grönbergsgatan ner mot Sveaplan skickades inte vidare till utredning eftersom kommunen inte kan verkställa initiativet. Trappan som omfattas av initiativet förvaltas av en privat fastighetsägare. Intiativet skickas till berörd fastighetsägare. Den särskilda beredningen beslutade därmed för att hantera initiativet som besvarat.

36. Elstolpar, toa och dusch vid ställplats Trulsön

 • Initiativ: Ett Grumsinitiativ har inkommit där förslagsställaren föreslår att kommunen ska anlägga elstolpar, WC och dusch vid ställplats Trulsön.
 • Beslut: Initiativet om att att kommunen ska anlägga elstolpar, WC och dusch vid ställplats Trulsön skickades inte vidare till utredning eftersom ett arbete med att utveckla området redan pågår. Intiativet skickas till utvecklingsgruppen för beaktande i dess fortsatta arbete. Den särskilda beredningen beslutade därmed för att hantera initiativet som besvarat.
   

37. Omklädningshytt-/bås på Lassehalls badplats

 • Initiativ: Ett Grumsinitiativ har inkommit där förslagsställaren föreslår att kommunen ska anlägga en omklädninghytt-/bås på Lassehalls badplats.
 • Beslut: Initiativet om att anlägga en omklädninghytt-/bås på Lassehalls badplats skickades inte vidare till utredning eftersom badplatsen som initiativet omfattar inte är en kommunal badplats. Den särskilda beredningen beslutade därmed för att hantera initiativet som besvarat.

38. Utedass/mulltoa på Lassehall

 • Initiativ: Ett Grumsinitiativ har inkommit där förslagsställaren föreslår att kommunen ska anlägga ett utedass/mulltoa på Lassehalls badplats.
 • Beslut: Initiativet om att anlägga ett utedass/mulltoa på Lassehalls badplats skickades inte vidare till utredning eftersom badplatsen som initiativet omfattar inte är en kommunal badplats. Den särskilda beredningen beslutade därmed för att hantera initiativet som besvarat.

39. Placera en livboj vid badplatsen Lassehall

 • Initiativ: Ett Grumsinitiativ har inkommit där förslagsställaren föreslår att kommunen ska placera en livboj på Lassehalls badplats.
 • Beslut: Initiativet om att placera en livboj på Lassehalls badplats skickades inte vidare till utredning eftersom badplatsen som initiativet omfattar inte är en kommunal badplats. Den särskilda beredningen beslutade därmed för att hantera initiativet som besvarat.

40. Ordna en större allmän badplats i Borgvik

 • Initiativ: Ett Grumsinitiativ har inkommit där förslagsställaren föreslår att kommunen ska ordna en större allmän badplats i Borgvik.
 • Beslut: Initiativet om att ordna en större allmän badplats i Borgvik skickades inte vidare till utredning eftersom det nuvarande behovet bedöms uppfyllas av badplatserna i Sparnäs och Borgviks hamnområde. Den särskilda beredningen beslutade därmed för att hantera initiativet som besvarat.

41. Investera i kommunala studsmattor

 • Initiativ: Ett Grumsinitiativ har inkommit där förslagsställaren föreslår att kommunen ska investera i kommunala studsmattor.
 • Beslut: Initiativet om att investera i kommunala studsmattor skickades inte vidare till utredning eftersom initiativet bedöms inte omfatta en kommunal angelägenhet. Den särskilda beredningen beslutade därmed för att hantera initiativet som besvarat.
   

42. Fler sjönära tomter i kommunen

 • Initiativ: Ett Grumsinitiativ har inkommit som där förslagsställaren föreslår att kommunen ska ta fram fler sjönära tomter.

 • Beslut: Initiativet om att ta fram fler sjönära tomter skickades inte vidare till utredning eftersom det redan pågår ett arbete i frågan. Den särskilda beredningen beslutade därmed för att hantera initiativet som besvarat.

43. Gallring av sly

 • Initiativ: Ett Grumsinitiativ har inkommit där förslagsställaren föreslår att kommunen ska röja sly längs E-18 i riktining mot Slottsbron.
 • Beslut: Initiativet om att röja sly längs E-18 i riktining mot Slottsbron skickades inte vidare till utredning eftersom marken inte ägs av kommunen. Kommunen för en dialog med markägaren, vilka ställde sig positiva till initiativet. Vidare dialog kommer att föras framgent gällande gallringen av sly. Den särskilda beredningen beslutade därmed för att hantera initiativet som besvarat.

Uppdaterad: 2023-12-21