Taxa miljö och hälsa

Genom förebyggande tillsyn, till exempel inspektioner, provtagningar, mätningar och utredningar, kontrolleras att verksamheter följer de regler och villkor som gäller.

Har du en verksamhet som ska ha regelbunden tillsyn av miljö- och hälsoskydd?

Då betalar du en fast årlig avgift. Det gäller alla verksamheter som kräver en anmälan eller ett tillstånd. Även vissa miljöfarliga verksamheter och hälsoskyddsverksamheter som inte kräver någon anmälan eller tillstånd, betalar en fast årlig avgift. Det gäller de som bedöms ha ett större tillsynsbehov.

Årlig avgift

Den årliga avgiften är olika stor beroende på vilken typ av verksamhet det rör sig om och är fastställd i taxebilaga 2 och 3.

Betalningen görs i förskott, som innebär att du får en faktura och ska betala för de timmar som besöket i din verksamhet tar samt för handläggning, efterarbete och övrigt som ingår i tillsynsavgiften. Även fast du betalar varje år innebär det inte att miljö- och hälsoskydd besöker din verksamhet varje år. Istället kan det vara längre intervall mellan besöken.

Vad ingår i avgiften?

I miljö- och hälsoskydds årliga tillsynsavgifter betalar verksamheter för mer än den tid som inspektören är ute på plats. Exempelvis ingår även detta i avgiften:

  • Förberedelser inför besök
  • Restid
  • Efterarbete som inspektionsrapport och eventuella beslut
  • Arbete med inventeringar och undersökningar
  • Rådgivning och informationsmaterial som berör flera verksamheter inom en viss bransch eller inom et visst geografiskt område

Avgiften täcker också indirekta kostnader för personal, lokaler, material, utrustning, försäkringar, administration, miljöövervakning och kompetensutveckling.

Om du driver din verksamhet på ett sätt som kräver mindre tillsyn kan du påverka avgiften. Om du till exempel har en mycket god egenkontroll och kontinuerligt förbättrar din verksamhet kan du få lägre årsavgift. Det omvända gäller de verksamheter som har brister och/eller inte åtgärdar de brister som konstaterades vid senaste tillsynsbesöket.

Tillsyn, det vill säga kontroll av att verksamheten följer lagar och regler, är obligatorisk och kan inte väljas bort enligt lag.

Taxan fastställs av kommunfullmäktige

Kommunens kostnader för myndighetsutövningen ska så långt som möjligt, täckas av avgifter enligt de taxor som fastställts av kommunfullmäktige.

Tanken bakom detta är att tillsynen inte ska vara skattefinansierad, utan i första hand bekostas av den som till exempel bedriver en miljöfarlig verksamhet eller har en restaurang.

Avgiften (timtaxan) är beslutad i kommunfullmäktige. Denna avgift baseras på ett prisindex som kallas för PKV. Timtaxan kan därmed förändras varje år.

Kommunens kostnader för myndighetsutövningen ska så långt som möjligt, täckas av avgifter enligt de taxor som fastställts av kommunfullmäktige.

Gällande taxa

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Grums kommun

Uppdaterad: 2024-05-02