Taxa miljö och hälsa

Genom förebyggande tillsyn, till exempel inspektioner, provtagningar, mätningar och utredningar, kontrolleras att verksamheter följer de regler och villkor som gäller.

Kommunens kostnader för myndighetsutövningen ska så långt som möjligt, täckas av avgifter enligt de taxor som fastställts av kommunfullmäktige.

Tanken bakom detta är att tillsynen inte ska vara skattefinansierad, utan i första hand bekostas av den som till exempel bedriver en miljöfarlig verksamhet eller har en restaurang.  

Avgiften (timtaxan) är beslutad i kommunfullmäktige genom beslut 2019-11-28, Kf § 91. Denna avgift baseras på ett prisindex som kallas för PKV. Timtaxan kan därmed förändras varje år.

Gällande taxa

Under år 2020 är timavgiften 1 234 kronor per timme.

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Grums kommun

Uppdaterad: 2021-02-23

Navigera vidare