Skogens miljövärden

Område gata har genom stödet Skogens miljövärden inom landsbygdsprogrammet (Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling), genomfört åtgärder för att sköta natur- och kulturmiljön i ett skogsområde på Leonardsberg.  

Målet med åtgärderna är att ge området en ljus, öppen och parkliknande miljö som kan användas för promenader och rekreation.

Området är ca 5,6 ha stort och ligger vid Leonardsberg/Lökene. Hela området har troligtvis varit betesmark tidigare, som växt igen och röjdes i början av 80-talet. Då togs hänsyn till framförallt den ek som fanns på platsen. 

Genom åren har träd och grenar som dött, skapat en gynnsam miljö både för flora och för fauna. Innan åtgärder genomfördes var området beväxt med flera olika typer av lövträd och även gran och tall. Genom skogen går flera stigar och området är klassat som objekt med naturvärden och har även kulturlämningar.

Under vintern 2018/2019 genomfördes ett antal åtgärder för att sköta natur- och kulturvärdet inom området och höja skogens miljövärde. De åtgärder som genomfördes var:

  • för att skapa mer död ved och på så sätt gynna flora och fauna högkapades ett 50 tal aspar och björkar som trängde ädellövsbeståndet. Stockarna från träden lämnades kvar
  • sälg och lönn högkapades och lämnades kvar i skogen.
  • granträden i området togs bort och enstaka tallar sparades
  • röjning och upprensning kring kulturlämningar
  • mot åkermarken skapades en brynmiljö 5-15 m bred där alla granträd togs bort och lövträden fick stå kvar.
Uppdaterad: 2022-02-14