Naturreservat

Naturreservat bildas för att skydda värdefull natur och för att bevara hotade växt- och djurarter för framtiden. Men de är också till för oss, för att vi ska kunna vistas i orörd,vacker och intressant natur.

Getgars-udde

Foto: Grums kommun

Getgarsudde

Hällmarkerna och strandvallarna vid Getgarsudde är ett fint resmål för den som vill njuta av Vänerns stränder utan att behöva åka båt.

Reservatet bildades för att bevara ett attraktivt avsnitt av Vänerkusten i oförändrat skick samt att bevara områdets intressanta ytformer och strandvegetation. Området ingår i Natura 2000-området, Värmlandsskärgården som ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Håll utkik efter fiskgjuse och havsörn som ofta syns jaga omkring udden. I området förekommer även många av Vänerns typiska sjöfåglar som grågås, småskrake och storlom. Strändernas klapperstenar och mäktiga klippformationer är en utmaning för den som väljer att ”hoppa från sten till sten”.

Hitta hit: Värmlands län, ca 10 km söder om Grums. Sväng av från E18/E45 söderut mot Kangerud vid Slottsbron. Efter ca 3 km ta vänster, öster ut mot Lerviken och Vassen. Längs vägen finns enkla blå vägvisningsskyltar mot reservatet.

Lansstyrelsen.se - Getgarsudde Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gårdsviksfjället

En gammal knotig tallskog och milsvid utsikt ger fina naturupplevelser. Naturreservatet har bildats för att skydda gammal lövsumpskog, hällmarkstallskog samt frodig granskog. Betydande areal ingår där skötselåtgärder, för att restaurera och nyskapa naturvärden i yngre lövskog, har planerats.

Hitta hit: Värmlands län, Säffle kommun, ca 4,5 km sydväst Värmskogs kyrka. Naturreservatet Gårdsviksfjället ligger vid Gårdsvik i Säffle kommun men berör även Arvika och Grums kommuner. Mitt i byn Gårdsvik (ca 5 km SV Värmskog) svänger du av på en liten grusväg mot nordväst. Vid vägens slut finns parkeringsplats.

Lansstyrelsen.se - Gårdsviksfjället Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ryen

Kalkrik nordsluttning med näringsrik granskog. Skogen vid Ryen utgörs i stora delar av näringsrik granskog med inslag av områden med kalkrik jordmån. Inslaget av medelålders och gammal asp är stort och ett flertal signalarter knutna till gamla aspar har noterats.

Hitta hit: Värmlands län, Grums kommun, ca 10 km V om Fagerås. Ta av söderut från riksväg 61 strax väster om Högboda och kör mot Malsjö. Efter ca 5 km ligger sedan naturreservatet på vänster sida ca 500 meter från bilvägen. Det finns i nuläget ingen iordningställd p-plats eller informationsskylt så ta med karta eller GPS för att hitta fram.

Lansstyrelsen.se - Ryen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Värmlandsskärgården - västra delen

Området omfattar tre delområden utmed Värmlandsnäs östra sida, med åtta större öar (>1 ha) och ett antal mindre holmar och skär. Längst i söder utanför Mässvik finns Dagsholmen och Björnholmen som båda hyser tät och gammal barrskog. I området finns även Brattholmen och Fulholmen som är avsatt som fågelskyddsområden. Dagsholmen har, en mot nordväst, utskjutande strandsporre av klappersten som ger karaktär åt ön.

Längre norrut, utanför Liljedal, ligger de små holmarna Talleskär och Orreholmen tätt tillsammans. Den största ön i denna del av reservatet är Knipan som reser sig markant över vattenytan. Längst i norr finns den långsmala Skarholmen med tät talldominerad skog.

I närheten ligger också andra naturreservat såsom de besöksvänliga Getgarsudde, i Grums kommun och Segerstads skärgård i Karlstads kommun vilka båda nås från land.

Lansstyrelsen.se - Värmlandsskärgården Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad: 2024-05-02