Miljöfarlig verksamhet

Kommunen har tillsyn av miljöfarlig verksamhet när det gäller produktion, utsläpp, avfallshantering, kemikaliehantering och kontroll av eventuell provtagning och egenkontroll.

Vad är en miljöfarlig verksamhet?

Miljöfarliga verksamheter är de företag som på något sätt kan orsaka utsläpp till mark, vatten eller luft, som hanterar kemikalier eller avfall eller som kan störa omgivning genom att ge upphov till buller eller lukt.

Du som har en miljöfarlig verksamhet ska dels ha rutiner men du ska också känna till vilka regler som gäller för att till exempel hantera kemikalier och avfall så att den negativa miljöpåverkan blir så liten som möjligt.

Hur rutinerna ser ut och följs samt verksamhetsutövarens samlade kunskapsbild är något som kan komma att kontrolleras när tillsynsmyndigheten kommer på besök.

A-, B-, C-, och U-verksamheter

Miljöfarliga verksamheter delas upp i A-, B-, C- och U- verksamheter och kommunen sköter i stora delar tillsynen över C-, och U-verksamheter.

Vid tillsynen kontrolleras hur miljöbalkens mål och andra lagar efterlevs. Vi kan inte fungera rådgivande i en för stor utsträckning men kan vis tillsynen lämna punkter för framtida förbättring.

Vill du läsa mer om de olika verksamhetstyperna kan du läsa mer om dessa i miljöprövningsförordningen (2013:251), kommunens Taxabilaga 2 eller ringa oss miljö- och hälsoskyddsinspektörer så hjälper vi dig.

C-verksamheter är anmälningspliktiga och det betyder att du som verksamhetsutövare ska fylla i ”anmälan om miljöfarlig verksamhet” om du ska starta, ta över eller ändra en miljöfarlig verksamhet. Några liknande krav finns inte för U-verksamheter men det är bra om tillsynsmyndigheten har vetskap om din verksamhet.

E-tjänst och blanketter

Du ska göra en anmälan till kommunen när du ska starta eller ändra en C- eller U-verksamhet. För A- och B- verksamheter söks tillstånd hos miljödomstolen och länsstyrelsen. Blanketten hittar du här:

Näringsliv & arbete - Anmälan om miljöfarlig verksamhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillsynen

Kommunen gör tillsyn av miljöfarliga verksamheter som är C- eller U-verksamheter. För de stora anläggningarna i Grums såsom BillerudKorsnäs AB Gruvöns Bruk, Stora Enso Gruvöns sågverk, Karlbergs avfallsstation och Slottsbrons reningsverk har länsstyrelsen tillsynsansvaret.

Vid tillsynen kontrolleras hur miljöbalkens mål och grundläggande bestämmelser efterlevs. Vår uppgift är också att ge råd till förbättringar.

Uppdaterad: 2021-10-05