Underhåll av byggnader

Underhållet av byggnader ska skötas så att dess grundläggande egenskaper bevaras. Anordningar som är till för att säkerställa brandskydd, skydd med hänsyn till hälsa, miljö och tillgänglighet ska hållas i ett bra skick.

Byggnadens exteriör

En byggnads yttre ska hållas i ett vårdat skick. Du ska anpassa underhållet till byggnadens värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt samt till omgivningens karaktär.

Särskilt värdefulla byggnader ska underhållas så att deras särart bevaras. Om du ska byta ut detaljer i fasaden (t. ex. fönster eller portar) på ett sätt som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende, krävs bygglov inom detaljplan.

För underhåll av bebyggelse med särskilt bevarandevärde och som omfattas av skyddsbestämmelser i detaljplan eller områdesbestämmelser, krävs alltid bygganmälan.

Tomter

Tomter ska, oavsett om de är bebyggda eller inte, hållas i ett vårdat skick. Tomter ska skötas så att olägenheter för omgivningen och trafiken inte uppkommer och så att risken för olycksfall begränsas.

Tillsyn

  • Kommunstyrelsen är den myndighet som har tillsyn över byggnadsverksamheten i kommunen. Kommunstyrelsen är skyldig att ingripa vid olovligt byggande.
Uppdaterad: 2022-01-03