Innan du söker bygglov

Innan du söker bygglov för tillbyggnad behöver du ta reda på vilken byggrätt du har och om dina byggplaner stämmer överens med kommunens detaljplan för din fastighet.

Ligger din fastighet utanför område med detaljplan är det översiktsplanen som är vägledande. Ibland behöver man även ta hänsyn till strandskydds- och kulturmiljöområde. Ligger din fastighet inom område med strandskydd så ska du också ansöka om strandskyddsdispens. Vill du veta mer om vad som gäller för din fastighet kan du kontakta kommunen.

Vem är byggherre?

Den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings- eller markarbeten, är byggherre. Byggherren är oftast fastighetsägaren och har det fulla ansvaret för att byggnaden eller anläggningen uppfyller gällande bestämmelser. Byggherren ska också se till att tillsyn och kontroll utförs i tillräcklig omfattning och att byggnaden produceras på ett sådant sätt att den får goda kvaliteter.

Vem är kontrollansvarig?

När det är dags att skicka in en bygglovsansökan ska byggherren ha utsett en eller flera kontrollansvariga. Den kontrollansvarige har som uppgift att ge förslag till den kontrollplan som ska utformas, samt se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser följs. Han eller hon ska närvara vid det tekniska samrådet och arbetsplatsbesöket som utförs när bygget har påbörjats.

En kontrollansvarig ska vara fristående från den som utför åtgärden och får alltså inte vara inblandad i bygget på annat vis. Det är viktigt att kontrollansvarig har den kunskap som krävs för uppdraget. I plan- och bygglagen ska detta styrkas genom certifiering. 

Kontrollansvarig krävs vid alla ärenden av större omfattning. Vid små ändringar avseende uthus, garage och andra småbyggnader finns det inget krav på kontrollansvarig.

Uppdaterad: 2021-10-05