Stärkta bibliotek

På regeringens uppdrag genomför Kulturrådet en satsning för att stärka folkbiblioteken i Sverige. Syftet är att nå ut till fler och att stärka bibliotekens synlighet som demokratisk mötesplats för alla.

Helene Tivemark projektledare Stärkta bibliotek

Foto: Grums kommun

Grums bibliotek driver projektet

När Grums bibliotek beviljades bidrag från satsningen var syftet att utveckla existerande, samt inleda nya samarbeten runt om i kommunen. De huvudsakliga målgrupperna var till en början Familjecentralen, förskolor och äldreboenden.

Om projektet

Helene Tivemark är projektansvarig och har fått i uppdrag att driva och leda bibliotekets uppsökande verksamhet i kommunen. Initiativen förankras hos bibliotekarierna som sedan gradvis integrerar nya samarbeten och aktiviteter i den dagliga verksamheten.

Under år 1 (2019) inleddes vad som nu visat sig bli varaktiga samarbeten med bland annat Familjecentralen, flera äldreboenden och förskolor.

  • En kulturgrupp skapdes med en representant från varje förskola. Gruppen verkar för att skapa en jämlik tillgång till kultur för alla kommunens förskolebarn.
  • Lilla Biblioteket har utökats och finns nu på flera platser i kommunen och syftet är att underlätta för de som inte har tid eller möjlighet att ta sig till biblioteket.
  • Ett samarbete med färdtjänst påbörjades för att förenkla för personer med behov av hjälp att ta sig till biblioteket.

Under år 2 (2020) fördjupades samtliga samarbeten som startat år 1 och huvudfokus år 2 var läsfrämjande.

  • Vi startade ett högläsningsprojekt för att skapa läsande förebilder. Ett samarbete med en åttondeklass, en femteklass och Västanå teater inleddes. Det bedrevs workshops i högläsning för åttorna och förskolepedagoger. Initiativet stöttas nu av "Värmland läser", ett projekt som drivs av Region Värmland.
  • Biblioteket arrangerade också aktiviteter för förskolebarn på ett äldreboende så att kontakter mellan generationer och verksamheter skapades.

Under år 3 (2021) satsar vi på att skapa gemensamma verktyg för biblioteket och våra samarbetspartners genom en biblioterapiutbildning.

  • Våra läsfrämjande initiativ fortsätter och förberdelser att kunna lyfta biblioteket som en demokratisk mötesplats inför valet inleds.
Uppdaterad: 2021-06-24

Kontakt

Är du eller din förening intresserade av att veta mer om hur vi kan utveckla ett samarbete?

Helene Tivemark
Projektledare
072-085 20 64
helene.tivemark@grums.se