Stärkta bibliotek

På regeringens uppdrag genomförde Kulturrådet en satsning för att stärka folkbiblioteken i Sverige. Syftet var att nå ut till fler och att stärka bibliotekens synlighet som demokratisk mötesplats för alla.

Besökare på Grums bibliotek

Foto: Linn Malmén

Grums bibliotek, en del av projektet

När Grums bibliotek beviljades bidrag från satsningen var syftet att utveckla existerande, samt inleda nya samarbeten runt om i kommunen. De huvudsakliga målgrupperna var till en början Familjecentralen, förskolor och äldreboenden.

Om projektet

År 1 till år 4 var Helene Tivemark projektledare för Stärkta bibliotek.
Sandra Bornstedt tog över som projektledare år 5.

Under år 1 (2019) inleddes vad som nu blivit varaktiga samarbeten med bland annat Familjecentralen, äldreboenden och förskolor.

 • En kulturgrupp skapdes med en representant från varje förskola. Gruppen verkar för att skapa en jämlik tillgång till kultur för kommunens förskolebarn.
 • Ett samarbete med färdtjänst påbörjades för att förenkla för personer med behov av hjälp att ta sig till biblioteket.

Under år 2 (2020) fördjupades samtliga samarbeten som startat år 1 och huvudfokus år 2 var läsfrämjande.

 • Vi startade ett högläsningsprojekt för att skapa läsande förebilder. Ett samarbete med en åttondeklass, en femteklass och Västanå teater inleddes. Det bedrevs workshops i högläsning för åttorna och förskolepedagoger.
 • Biblioteket arrangerade också aktiviteter för förskolebarn på ett äldreboende så att kontakter mellan generationer och verksamheter skapades.

Under år 3 (2021) satsade vi på att:

 • skapa gemensamma verktyg för biblioteket och våra samarbetspartners genom en biblioterapiutbildning.
 • fortsätta våra läsfrämjande initiativ digitalt under Covid-19 och höll ett seminarie på Bokmässan i Göteborg om högläsningsprojektet.
 • förbereda oss för att lyfta biblioteket som en demokratisk mötesplats inför valet 2022. Vi anordnade exempelvis en demokratidag tillsammans med kommunen, lokalpolitiker och kulturarbetare.

Under år 4 (2022) arbetade vi aktivt med demokrati och fortsatte skapa samabeten med andra.

 • Vi hade speed-dejting mellan elever och lokalpolitiker.
 • Vi lanserade en bok om matminnen som vi gjort tillsammans med ett äldreboende och en förskola.
 • Vi blev inbjudna till Sveriges riksdag för att presentera vårt högläsningsprojekt.
 • Vi arrangerade ett skolval på biblioteket tillsammans med elevrådet där eleverna kunde rösta på tre saker de önskade göra/ha.
 • I oktober var tanken att ta emot Stina Wirsén, Emma Leijsne samt lokala föreläsare och konstnärer för att prata om demokrati och läslust. Eventet blev dock flyttat till 2023.

Under år 5 (2023) var vårt uppdrag att köpa in en liten husvagn. Med hjälp av husvagnen kommer vi få möjlighet att flytta ut bibliotekets verksamhet och nå fler av våra kommuninvånare.

 • Vi hde besök av Stina Wirsén som bjöd på en inspirerande föreläsning och workshop i temat demokrati och läslust
 • Husvagnen "Bubblan" köptes in och Stina Wirsén designade husvagnen samt skapade figurerna Sim-Sim och Trolla, våra nya kulturkompisar.
 • Husvagnen invigdes 27 april 2024.
Uppdaterad: 2024-05-08