Politisk organisation

Den politiska verksamheten omfattar kommunfullmäktige, kommunstyrelse, jävsnämnd samt de tre utskotten utbildnings- och omsorgsutskottet, samhällsbyggnadsutskottet och planeringsutskottet.

Foto: Grums kommun

Organisationsbeskrivning

Utskotten har i uppdrag att besluta i frågor som delegerats dem samt förbereda ärenden till kommunstyrelsen. Inom området ligger även valnämnden och revisionen.

Grums kommun ingår i en gemensam överförmyndarnämnd tillsammans med Forshaga, Hagfors, Kil och Munkfors kommuner. Den gemensamma nämnden har sitt säte och kontor i Forshaga.

Kommunen ingår också i Karlstadsregionens Räddningstjänstförbund, Värmlands drift- och servicenämnd, Hjälpmedelsnämnden, Krisledningsnämnden för Karlstadsregionen och Karlstad-Grums Vattenförbund.

Klicka på bilden nedan för att läsa mer om respektive nämnd/utskott.

Politisk organisation Kommunfullmäktige Tillfälliga beredningar Revision Valnämnd Jävsnämnd Kommunstyrelse Samhällsbyggnadsutskott Utbildnings- & omsorgsutskott Planeringsutskott Grumshyresbostäder styrelsen Gemensam överförmyndarnämnd Värmlands drifts- och servicenämnd Krisledningsnämnd Karlstadsregionen Karlstadsregionens räddningstjänstförbund Karlstad-Grums Vattenverksförbund

Grums kommun har även ett pensionärs- och tillgänglighetsråd som är ett forum för samråd och utbyte av information. Syftet är att öka tillgängligheten och verka för en god livskvalité i kommunen.

Kommunens pensionärs- och tillgänglighetsråd

Uppdaterad: 2022-10-14

Se även