Platsutveckling

Tidigare flyttade människor dit jobben fanns. Nu skapas jobben där människor finns. För fortsatt utveckling är det därför viktigt att arbeta långsiktigt med platsens attraktivitet.

Foto: Grums kommun

Så jobbar Grums kommun med platsutveckling

Genom ett projekt med Visit Värmland fick alla kommuner i Värmland under 2021 individuell rådgivning med företaget Placebrander om platsutveckling. Inför rådgivningsmötet startade Grums kommun en intern arbetsgrupp med representanter från olika verksamheter.

Delar av arbetet med platsutveckling görs redan idag men med den nya arbetsgruppen möjliggörs ett mer strukturerat arbetssätt med intern samverkan och långsiktighet. Allt från idé till handling och drift kräver samsyn.

I arbetsgruppen ingår representanter från sektor samhällsbyggnad, tillväxt- och tillsynsfunktionen och administrativa funktionen, såsom områdeschef gata, områdeschef kultur och fritid, områdeschef fastighet, teknisk chef, turismansvarig, tillväxtchef, kommunikationsansvarig och stadsarkitekt. Styrgrupp är samhällsbyggnadsutskottet och avstämningar sker några gånger per år.

Vårt mål är att ta fram en långsiktig utvecklingsplan med olika årliga fokusområden som bestäms gemensamt i arbetsgruppen och stäms av löpande med samhällsbyggnadsutskottet.


Vad är platsutveckling?

Platsutveckling handlar om att stärka den plats vi bor eller verkar.

  • Finns det möjligheter som inte tas tillvara på?
  • Finns det utmaningar att hitta lösningar på?

Att utveckla en plats är ett långsiktigt arbete som kräver bred samverkan. En plats behöver även marknadsföras för att visa sina tillgångar och för att attrahera besökare, invånare och etableringar. Det krävs ett kontinuerligt arbete för att skapa attraktionskraft kring en plats. De som lyckas bäst är de platser där invånare, föreningsliv, näringsliv och kommunen delar samma målbild och bidrar med sin kompetens och resurser i ett långsiktigt och organiserat samarbete.

 

Foto: Grums kommun

Saker som platsutveckling kan leda till

Syftet med platsutvecklingen är att genom samverkan mellan privata och offentliga aktörer utveckla miljöer och boende, för att:

  • skapa en trivsam, hållbar miljö att verka och bo i
  • bli en mer attraktiv plats för invånarna
  • locka fler besökare, för att stärka handel- och besöksnäring
  • locka hållbara etableringar som skapar nya arbetstillfällen
  • bidra till ett rikt utbud av aktiviteter, mötesplatser och upplevelser
  • skapa trygga platser med god tillgänglighet
Uppdaterad: 2023-08-31

Kontakt

Arbetsgrupp platsutveckling

Tillväxt- och tillsynsfunktionen

Petra Andersson
Näringslivsutvecklare
0555-421 46
petra.andersson@grums.se

Planarkitekt
Planarkitekt
Vakant, tom 231201

Maria Röhr
Tillväxtchef
0555-420 54
maria.rohr@grums.se

Administrativa funktionen

Anna Svedlund
Kommunikationsansvarig
0555-421 55
anna.svedlund@grums.se

Sektor samhällsbyggnad

Jonas Gunnberg
Teknisk chef
0555-421 34
jonas.gunnberg@grums.se

Martin Karlsson
Områdeschef kultur och fritid
0555-420 51
martin.karlsson@grums.se

Maria Oja
Områdeschef gata
0555-421 36
maria.oja@grums.se

Magnus Bryske Morin
Områdeschef fastighet
0555-421 48
magnus.morin@grums.se