Bygga i Borgvik

Borgvik har av Riksantikvarieämbetet utpekats som riksintresse för kulturmiljövård enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. Många åtgärder enligt plan- och bygglagen som är bygglovsfria gäller inte för Borgvik.

Områdesbestämmelser för Borgvik

Grums kommun har upprättat områdesbestämmelser för Borgvik med text här nedan. De gäller utöver plan- och bygglagens generella bestämmelser med särskilda regler för samlad bebyggelse. Beteckningar (r, q1, q2, q3, q4) i texten hänvisar till vår karta över området.

Karta områdesbestämmelser i Borgvik Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Staket och hägnader

Staket och hägnader får uppföras endast för  betesdrift och till en högsta höjd av 1,5 m.

Placering byggnad

Vid ny- eller tillbyggnad ska byggnaden placeras enligt ortens sed.

Utformning byggnad

 • Byggnad ska ges en enkel rektangulär planform i 1 – 1 ½  plan med låg grund. Byggnad ska förses med sadeltak med lutning 25-30°.
 • Byggnad får ej förses med takkupor.
 • Takmaterial ska utgöras av rött lertegel.
 • Fasadmaterial ska vara i trä och ska målas med faluröd slamfärg.
 • Fönster ska utföras spröjsade och placeras i fasadliv. Formen ska vara stående rektangulär och utformas enligt ortens sed.
 • Ytterdörr utföres i trä för täckmålning.

Skyddsbestämmelser

Befintliga byggnader får inte rivas. Med r markerade byggnader omfattas ej av rivningsförbudet.

För byggnader markerade med q1 gäller även följande:

 • Vid utvändiga underhållsarbeten ska utförande, beträffande utseende och kvalitet, väljas i överensstämmelse med originalutförande.

För byggnader markerade med q2 gäller dessutom:

 • Vid invändiga underhållsarbeten ska utförande, beträffande  utseende och kvalitet, väljas i överensstämmelse med originalutförande.
 • Planlösning ska bibehållas. Flyttning av väggar och dörrar får ej ske.
 • Eldstäder får ej tas bort eller ändras.
 • Inredningsdetaljer såsom socklar, taklister, dörrar, foder, trappor och skåpinredningar ska bibehållas eller ersättas med nya i originalutförande.

Förändrad bygglovsplikt

Med hänsyn till områdets kulturhistoriska värden, gäller utökad lovplikt för vissa åtgärder. För byggnader betecknade med r krävs rivningslov. Bygglov krävs för:

 • utbyte av fasadmaterial
 • utbyte av takmaterial
 • byte av färg på fasad
 • utbyte, flyttning eller igensättning av fönster och ytterdörrar
 • ändring eller nybyggnad av skorstenar, huvar eller dyligt
 • nybyggnad, tillbyggnad eller annan förändring av ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller därmed jämförlig näring.

Förändrad marklovsplikt

Marklov krävs för omfattande schaktning och fyllning. Inom med q3 betecknat område krävs marklov för skogsplantering, schaktning och fyllning. Inom med q4 betecknat område krävs dessutom marklov för trädfällning och trädplantering.

Uppdaterad: 2023-09-04

Kontakt

Goran Lekic
Byggnadsinspektör
0555-75 94 40
goran.lekic@grums.se

Kom ihåg att boka tid inför ett besök för att säkerställa att vi kan ta emot dig.