Elevhälsoteam

I vårt elevhälsoteam ingår rektor, skolkurator, specialpedagog och skolsköterska. Vi samverkar även med skolläkare och skolpsykolog.

Elevhälsoteamet

  • är en resurs i arbetet för en hälsofrämjande skolutveckling
  • ska främst arbeta förebyggande och har lärande och hälsa i fokus
  • samverkar med den pedagogiska personalen för att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa
  • ska bidra till att varje enskild elev ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål
  • har ett särskilt ansvar för att bevaka att skolan bidrar till att skapa goda och trygga uppväxtvillkor
  • har ett särskilt ansvar att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande, utveckling och hälsa
  • ska uppmärksamma och utreda orsaker till inlärningsproblem och ohälsa
  • beslutar om specialpedagogiska åtgärder och bidrar med åtgärder och anpassning för varje enskild elev i behov av stöd.

Kontakta elevhälsoteamet

Mer information samt kontaktuppgifter till respektive årkurs, hittar du här:

Skolsköterska

Skolläkare

Skolkurator

Specialpedagog/speciallärare

Studie- och yrkesvägledare

Uppdaterad: 2023-09-19