Avloppsinventering

Avloppsinventering sker avrinnings-områdesvis. Fastighetsägare som berörs av inventeringen, kommer att kontaktas via brev med ytterligare information. Alla enskilda avlopp i kommunen kommer att kontrolleras.

Avloppsinventering slamavskiljare

Foto: Grums kommun

Varför behöver dåliga avlopp åtgärdas?

En avloppsanläggning som inte har tillräckligt god reningsförmåga behöver åtgärdas av både hygieniska och miljömässiga skäl.

Dåligt renat avloppsvatten riskerar att förorena din egen och dina grannars dricksvattenbrunnar. Det orsakar även övergödningsproblem i närliggande vattendrag.

Om det finns en badplats i närheten riskerar de badande att få i sig tarmbakterier och parasiter som orsakar maginfektioner.  

Hur går inventeringen till?

Inventeringen startar med att du får ett informationsbrev och en enkät. Enkäten ligger till grund för en första bedömning av ditt avlopp. Om ditt avlopp, enligt ditt enkätsvar, inte uppfyller lagkraven, kommer ditt avlopp att underkännas.

Du får då ett förbud att släppa ut avloppsvatten. Förbudet träder i kraft efter 2 år. Inom den tiden måste du anlägga ett nytt avlopp. Ett inventeringsbesök blir alltså inte nödvändigt.

Om ditt avlopp inte underkänns efter att enkätsvaren har granskats, kommer vi att boka en tid för ett inventeringsbesök.

Vid inventeringsbesöket kontrolleras vilken sorts avloppsanläggning som finns och hur den fungerar. Även slamavskiljare, efterföljande brunnar, eventuellt efterföljande reningssteg, luftningsrör och utsläppspunkt kontrolleras.

Brunnslock ska vara lättåtkomliga för inspektionen och tyngre stenar eller dekorationer ska avlägsnas.

Vad händer sen?

En tid efter kontrollen kommer du att få en skrivelse hemskickad där det står vad som noterades om anläggningen.
 
Är avloppsanläggningen bristfällig, kan kommunen sätta ett förbud mot att få släppa ut avloppsvatten till anläggningen. Förbudet börjar gälla två år efter att det har skickats ut och du behöver åtgärda ditt avlopp inom den tiden. Att inrätta en ny avloppsanordning är tillståndspliktigt och en ansökan måste lämnas till kommunen innan några åtgärder görs. När du har fått tillstånd får du börja anlägga din nya avloppsanläggning.

Avgift

För att kunna genomföra ett så pass omfattande projekt som avloppsinventeringen innebär, tar kommunen ut en tillsynsavgift för den tid som läggs ner på varje fastighet. Avgiften täcker bland annat förarbete, inventering på plats och upprättande av inspektionsrapport och beslut.

Tillsynen är avgiftsfinansierad vilket innebär att det är fastighetsägaren (eller den som använder avloppet) som betalar för tillsynen.

Du kan själv påverka tillsynsavgiften

Vet du redan nu att du har ett bristfälligt avlopp och vill slippa betala tillsynsavgiften, kan du lämna in en ansökan om inrättande av ny avloppsanläggning innan vi besöker din fastighet.

Är du osäker på om ditt avlopp är godkänt eller inte, finns en checklista från avloppsguiden som ger dig möjlighet att göra en egen bedömning.

I slutändan är det kommunen som gör bedömningen ifall ditt avlopp är godkänt eller inte.

Avloppguidens checklista Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avgiftsbeslut kan överklagas

Innan du ska betala någon avgift kommer du att få ett beslut där du informeras om hur lång handläggningstid som har behövts och vilka moment som har ingått. Du får också information om hur du kan överklaga om du är missnöjd med beslutet.

Uppdaterad: 2024-04-10

Kontakt

Terese Söderström
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
0555-421 29
terese.soderstrom@grums.se