Överklaga beslut

Du kan överklaga ett kommunalt beslut om du tycker att kommunen fattat ett felaktigt beslut. Det finns två olika sätt att överklaga – laglighetsprövning och förvaltningsbesvär.

Två sätt att överklaga på

Vilket av de två olika överklagningssätten som får användas beror på vilket slags beslut det gäller och på vem som har fattat beslutet.

Laglighetsprövning

Alla personer som är folkbokförda i kommunen får överklaga ett kommunalt beslut. Det kallas för att göra en laglighetsprövning. Laglighetsprövning är överklagan av beslut om du anser att det inte har gått lagligt till, eller att kommunen har beslutat om något den inte har rätt till att göra.

Ditt överklagande ska göras skriftligt till Förvaltningsrätten i Karlstad. Förvaltningsrätten prövar om beslutet är rätt fattat i förhållande till kommunallagen. Det är alltså inte innehållet i beslutet som prövas. Du har tre veckor på dig att överklaga beslutet.

Tiden räknas från den dagen då beslutet sattes upp på kommunens officiella anslagstavla. Du måste förklara vilket beslut som överklagas och varför du anser att beslutet är felaktigt.

Förvaltningsrätten kan avslå överklagandet, om den anser att beslutet har gått till på ett lagligt sätt. Förvaltningsrätten kan även godkänna överklagandet och upphäva kommunens beslut. Då måste kommunen fatta ett nytt beslut.

Förvaltningsbesvär

När ett beslut påverkar dig personligen, till exempel vid ett beslut om bygglov eller försörjningsstöd, kan du överklaga det. Du kan bara överklaga ett beslut som du personligen berörs av.

Det måste framgå av kommunens beslut hur du ska göra för att överklaga och vem du ska skicka överklagandet till. Du måste överklaga beslutet inom tre veckor från det datum du fick ta del av det.

Vid en överklagan genom förvaltningsbesvär prövas själva sakfrågan och kommunens beslut kan ändras. Grums kommun kommer därefter antingen ändra beslutet eller skicka ditt överklagande vidare till Förvaltningsrätten, som avgör i ärendet.

Uppdaterad: 2023-07-31