Detaljplaner

Information om aktuella detaljplaner i Grums kommun finner du här. Granskningshandlingar finns på vår officiella anslagstalva.

SAMRÅD - 21 november – 16 december 2019
Dp 85 – Gruvöns sågverk CLT-fabrik etapp 2

Inom Gruvön-Östermalm

Plan/Gis-verksamheten har kommunstyrelsens uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för utvidgning av industriområdet för Gruvöns Sågverk.

Syftet med planen är att pröva möjligheten till utökning av mark för industriändamål i anslutning till befintligt industriområde där Stora Ensos CLT-fabrik är belägen. Utökningen avser skapa förutsättningar för en produktions-utökning och möjliggöra för mer ytor för lagring av råvaror.

Förslaget följer gällande Översiktsplan

Handlingar

MissivPDF (pdf, 284.4 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 2.6 MB)

PlaneringsunderlagPDF (pdf, 11.1 MB)

PlankartaPDF (pdf, 2.2 MB)

Handlingarna finns även i bibliotekshuset - kundtjänst
Öppet måndag-fredag 8-12 och 13-16

Den som har synpunkter på detaljplanen ska framföra dessa skriftligen till:
Grums kommun
Kommunstyrelsen
664 80 Grums

Senast den 17 december, 2019 ska synpunkterna ha inkommit till kommunen. Märk gärna skrivelsen Dp 85 – Gruvöns Sågverk,

Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen

Det går även att skicka e-post till kommunstyrelse@grums.se

Frågor besvaras av Stadsarkitekt Kjell Nyström

Grums den 20 november 2019

Uppdaterad: 2019-12-20

Kontakt

Kjell Nyström
Stadsarkitekt
0555-421 38
kjell.nystrom@grums.se

Navigera vidare