Detaljplaner

Information om aktuella detaljplaner i Grums kommun finner du här. Granskningshandlingar finns på vår officiella anslagstavla.

Granskning – Standardförfarande 9 februari – 2 mars 2021

Dp 87 Utvidgning av tomt, Liljedal Grums Kommun, Värmlands län

Planen tas fram för att möjliggöra en utvidgning av fastigheten Buda 1:49
(Budavägen 10) norrut. Det aktuella området är i gällande detaljplan avsedd för allmän platsmark, grönområde, som inte får bebyggas, varför ny detaljplan måste framtas.

Ändring av planen bedöms ha stöd i översiktsplanen, ÖP 2010.
För att ge alla intresserade möjlighet att ta del av och ge synpunkter på
förslaget finns detta utställt för GRANSKNING under tiden
9 februari-2 mars 2021

Kontaktcenter, Kommunhuset, Sveagatan 77
öppet måndag-fredag 08.00-16.00

Handlingarna finns på:
Anslagstavla

Den som har synpunkter på förslaget kan framföra dessa skriftligt till
Kommunstyrelsen, 664 80 GRUMS senast den 2 mars 2021.
Märk gärna skrivelsen - Dp 87 Buda, Liljedal

Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig
synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Det går även att skicka e-post till:
kommunstyrelse@grums.se

Frågor besvaras av:

Hans Schönning
Planingenjör
0555-421 35
hans.schonning@grums.se

Uppdaterad: 2021-02-01

Kontakt

Kjell Nyström
Stadsarkitekt
0555-421 38
kjell.nystrom@grums.se

Navigera vidare