Prövning och beslut

Byggprojektet måste påbörjas inom två år och avslutas inom fem år efter att det har vunnit laga kraft, annars löper giltighetstiden ut och ett nytt bygglov krävs.

Granskning - så snabbt får du ditt bygglov

När kommunen har tagit emot din ansökan får du ett besked där det framgår om din ansökan är komplett eller inte. I mottagningsbeskedet framgår det vilket datum din ansökan har inkommit. Från och med detta datum har kommunstyrelsen tio veckor på sig att medge bygglovsbeslutet.

Kommunstyrelsen har dock rätt att förlänga handläggningstiden till maximalt 20 veckor om ditt ärende kräver ytterligare handläggning. I så fall får du ett meddelande som förklarar skälen till förlängningen.

Din ansökan om bygglov ställs till kommunstyrelsen som fattar sitt beslut med plan- och bygglagen och kommunens detaljplaner som underlag. I och med nya plan- och bygglagen utökas lovprövningen till att även behandla tillgänglighet och användbarhet av byggnaden.

Kungörelse och laga kraft

När beslutet är fattat delges den sökande. Beslutet är dock giltigt först när det har vunnit laga kraft. Det måste först kungöras i Post- och inrikes tidningar och delges till de grannar vars fastigheter gränsar till den avsedda fastigheten. Därefter har de delgivna grannarna tre veckor på sig att överklaga beslutet till länsstyrelsen.
Boverket.se - Post- och inrikes tidningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Allmänheten kan överklaga inom fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post- och inrikes tidningar. Har du fått ett startbesked från kommunen innan beslutet har fått laga kraft, får du påbörja bygget men det sker på egen risk. Möjligheten finns fortfarande att beslutet överklagas.

Efter fyra veckor är det för sent att överklaga och beslutet vinner laga kraft. Nu är ditt bygglov giltigt men det är inte tillåtet att börja bygga innan kommunen har givit startbesked.

Kommunen tar ut en avgift för alla bygglov och anmälningar. Hur stor avgiften är beror på byggprojektets storlek och omfattning. I bygglovet framgår hur mycket du ska betala. Fakturan skickas separat. 

Uppdaterad: 2021-10-05