Rättigheter inom LSS

Dessa rättigheter har du eller dina anhöriga som omfattas av LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Rådgivning och personligt stöd

Personer som omfattas av LSS har rätt till stöd av personal med kunskaper om hur det är att leva med stora funktionshinder. Stödet kan ges av exempelvis kurator, psykolog, sjukgymnast, talpedagog, logoped, dietist eller arbetsterapeut.

Region Värmland har ansvaret för detta stöd och ska vara ett komplement till habilitering, rehabilitering och socialtjänst.

Personlig assistans

Om man har stora funktionshinder och inte har fyllt 65 år har man möjlighet att få personlig assistans. Du ska ha behov av praktisk hjälp vid påklädning, hygien, kommunikation, måltider eller andra personliga behov. Om man beviljas assistans räknas också timmar in för hushållsgöromål och fritidsaktiviteter. Kommunen har det ekonomiska ansvaret för de första 20 timmarna per vecka. Försäkringskassan beviljar ersättning för assistans som överstiger 20 timmar.

Ledsagarservice

Ledsagare är en person som är anställd av kommunen och som kan följa med till exempel till badhus, affär, läkare, på bio och promenader. Servicen ska anpassas till den enskildes behov. Den som har personlig assistent har inte rätt till ledsagare.

Kontaktperson

Kontaktpersonen ska fungera som en vän och kunna ge råd i vardagssituationer, ge hjälp till att delta i fritidsaktiviteter med mera för att minska isolering.

Avlösarservice i hemmet

Här ges möjlighet för anhöriga att få avlösning i det egna hemmet av anställd personal. Stödet ska kunna ges både som en regelbunden hjälp eller i situationer som inte kan förutses.

Korttidsvistelse utanför hemmet

Stödet finns både för att den som har ett funktionshinder ska kunna få  rekreation och miljöombyte och för att anhöriga ska kunna få avlösning. Man ska kunna få korttidsvistelse både regelbundet och i akuta situationer.

Korttidstillsyn för skolungdomar

Från vårterminens slut det året ungdomen fyller 13 år och för dem som har omfattande funktionshinder finns möjligheter att via LSS få tillsyn före och efter skolans slut och under lovdagar. Det förutsätter dock att föräldrarna förvärvsarbetar eller studerar.

Stödet kan ges tills en person har fyllt 21 år, i vissa fall till och med 23 år.

Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar

Barn och ungdomar som inte kan bo hos sina föräldrar kan bo i en annan familj eller i en bostad med särskild service, till exempel elevhem. Boendet ska inte ersätta, utan komplettera föräldrarna.

Boende med särskild service för vuxna eller annan särskild anpassad bostad för vuxna

Bostaden kan utformas på olika sätt men den vanligaste formen är gruppbostad. Den som omfattas av LSS har också rätt att få en särskilt anpassad bostad, anvisad av kommunen.

Daglig verksamhet

Rätten till daglig verksamhet omfattar den som är i yrkesverksam ålder, saknar förvärvsarbete, inte utbildar sig och omfattas av personkrets 1 eller 2 i LSS.

Individuell plan

Om den enskilde begär det ska en individuell plan upprättas. I den ska alla pågående och planerade insatser, från till exempel kommunen och Region Värmland, redovisas och samordnas.

Uppdaterad: 2023-06-07