Fritidshem

Fritidshem är en pedagogisk verksamhet som barnet deltar i på skolfri tid och skollov. Det finns fritidshem vid Slottsbrons skola och vid Södra skolan.

Barn i hall

Foto: Linn Malmén

Ansök om plats via vår e-tjänst

Ansökan om plats i fritidshem görs via kommunens e-tjänstsida. Ansökan kan lämnas 6 månader i förväg. Vid sen ansökan kan plats oftast beredas inom två veckor. Inkomstuppgift ska lämnas innan plats kan nyttjas. Arbetsgivarintyg eller studieintyg ska lämnas på begäran av rektor.

Om eleven har två vårdnadshavare ska ansökan göras gemensamt.
Placering ges till elever i behov av särskilt stöd enligt 14 kap 5 och 6 § skollagen. Om vårdnadshavarna har en skuld till kommunen avseende obetalda barnomsorgsavgifter ges inget erbjudande om plats förrän skulden är betald.

Följ länken här nedan för att ansöka om plats, säga upp plats, ansöka om autogiro med mera.

Förskola och fritidshem - Ansökan om plats i förskolan eller fritidshem Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss

Fritidshemmet Berget avd. Stenen
0555-422 54
Sms 070-564 22 54

Fritidshemmet Berget avd. Vulkanen
0555-421 39
Sms 072-224 19 36

Fritidshemmet Skogen avd. Eken
0555-423 40
Sms 070-614 23 40

Fritidshemmet Skogen avd. Tallen
0555-422 53
Sms 070-598 72 04

Fritidshemmet Slottsbron
0555-421 69
Sms 070-560 32 37

Regler för våra fritidshem

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för barn som går i förskoleklass till och med klass 5, under den skolfria delen av dagen och under skollov. Fritidshem finns vid Grums kommuns alla F-3-skolor och verksamheten erbjuds under hela året.

Ditt barn har rätt till fritidshemsplats om du arbetar, studerar eller om ditt barn har ett behov av stöd. De barn som inte har plats på fritidshem i vanliga fall, erbjuds skollovstillsyn under skolans samtliga lov.

Rätten till plats på fritidshem

Fritidshem erbjuds elever i kommunens förskoleklass, grundskola och grundsärskola till och med vårterminens slut det år eleven fyller 13 år.
Fritidshem erbjuds elever vars föräldrar arbetar eller studerar, är sjukskrivna eller får sjukersättning. Fritidshem erbjuds också elever med eget behov verksamheten enligt Skollagen kap 14 § 5.

Skollovstillsyn i fritidshem erbjuds de elever som endast behöver tillsyn under loven och man skrivs in per termin (1/1-30/6 och 1/7-31/12).

Fritidshem erbjuds inte till elever som samtidigt har en plats i motsvarande verksamhet i sin hemkommun.

Öppettider

Fritidshem erbjuds efter behov helgfri måndag-fredag 06.00-18.00. Midsommarafton, julafton och nyårsafton har fritidshemmen stängt.
Under fyra dagar per år har verksamheten tid för gemensam fortbildning/planering (stängningsdagar). Alternativ verksamhet erbjuds då eleverna.

Lämning och hämtning

Det är vårdnadshavaren som ansvarar för elevens lämning till och hämtning från verksamheten. Om någon annan än vårdnadshavaren ska lämna/hämta eleven ska detta meddelas enligt fastställd rutin. Särskild blankett gäller. Om eleven bor växelvis hos sina vårdnadshavare är det den vårdnadshavare som eleven för tillfället bor hos som avgör vem som ska lämna och hämta eleven.

Delad plats - växelvis boende

Elever som bor växelvis hos sina vårdnadshavare erbjuds en plats som vårdnadshavarna delar på. Vårdnadshavarna har var sitt platsinnehav och får varsin faktura. Om vårdnadshavarna bor i olika kommuner erbjuds plats endast i den kommun eleven är folkbokförd.

Tid i fritidshem

 • Vid arbete
  Elevens tid i verksamheten bestäms av vårdnadshavarnas arbetstid, restid samt sovtid före och efter nattarbete.
 • Vid studier
  Elevens tid i verksamheten bestäms av vårdnadshavarnas studietid och restid. Det är studiernas omfattning som ligger till grund för barnets närvarotid. Heltidsstudier jämställs med heltidsarbete. Studieintyg från studieanordnaren ska lämnas.
 • Vid sjukskrivning
  Den ordinarie tidsomfattningen gäller men förläggning och utökning av tid beslutas av rektor i samråd med vårdnadshavare. Tiden kan utökas vid behov.
 • Vid arbetslöshet eller föräldraledighet
  Ska platsen sägas upp.
 • Arbetsmarknadsåtgärder
  Vårdnadshavare som omfattas av arbetsmarknadsåtgärder genom arbetsförmedlingensförsorg räknas inte som arbetslös utan har rätt till den tid hen behöver utifrån åtgärden.
 • Vid elevens eget behov
  För elever placerade enligt 14 kap 5 och 6 § skollagen beslutas närvarotidens omfattning och förläggning av rektor.
 • Vid semester/ferier/annan ledighet
  Under vårdnadshavares huvudsemester, ferier och vid längre ledighet ska även eleven vara ledig från fritidshemmet. Vid gemensam vårdnad/växelvis boende är regeln den att elevens närvaro följer den vårdnadshavare vars platsvecka det är.

Maxtaxa gällande 2024

Avgiften bestäms av:

 • Barnets ålder.
 • Hushållets sammanlagda inkomst per månad före skatt, dock högst 56 250 kronor per månad. (oavsett i vilket land inkomsten intjänats). Med inkomst per månad menas årsinkomsten delad med 12. Med hushåll avses ensamstående, sammanboende eller makar folkbokförda på samma adress. Med delad plats menas att barnet bor växelvis hos sina vårdnadshavare, vårdnadshavarna får varsin faktura.
 • Antalet barn i hushållet som är placerade i kommunal och fristående verksamhet i Grums kommun.
 • Avgift betalas för högst 3 barn i samma hushåll.
 • Maxtaxa tillämpas gemensamt för förskolebarn och fritidshemsbarn i samma familj.

Syskontillägg

Om flera barn i familjen har placering inom förskola och/eller fritidshem beräknas avgiften på det yngsta barnet. För syskon är avgiften enligt tabell beroende av servicenivå. Detta gäller även barn i fritidshem när familjen har barn i förskoleverksamheten.

För månaderna juni, juli och augusti gäller grundtaxan.


Taxa

Tabellerna är beräknade på maxtaxa per månad (56 250 kr/mån).

Fritidsbarn 6-12 år


% av totala inkomsten

6-12 år

Barn 1

2 %

1125 kr/mån

Barn 2

1 %

563 kr/mån

Barn 3

0,67 %

377 kr/mån


Skollovstillsyn


% av totala inkomsten

6-12 år

Barn 1

1 %

200 kr/mån

Barn 2

0,5 %

200 kr/mån

Barn 3

0,33 %

200 kr/mån


Lovtillsyn vänder sig till 6 -12 åringar. I lovtillsynen skrivs man in per termin och debiteringen sker månadsvid. Lovtillsyn kan endast erhållas för de lovdagar som är generella för hela kommunen.Tillämpningsregler för taxa

 • Avgift ska betalas av platsinnehavare
  Med platsinnehavare avses vårdnadshavare som sammanbor med barnet och som har behov av förskola. Vid gemensam vårdnad och växelvis boende har vårdnadshavarna var sitt platsinnehav.
 • Avgift betalas från beslutad placeringsdag oavsett om platsen nyttjas eller inte.
 • Avgiften betalas för innevarande månad, 12 månader per år.
  När placering påbörjas under kalendermånad betalas kalenderdagavgift per dag.

Beräkning av avgifter

Avgiften beräknas på den sammanlagda inkomsten före skatt, per månad i det/de hushåll där barnet är bosatt (oavsett i vilket land inkomsten intjänats). Med inkomst per månad menas årsinkomsten delad med 12. Med hushåll avses ensamstående, sammanboende eller makar som är folkbokförda på samma adress.

Schema

Schema över barnets närvarotid ska lämnas in digitalt i Skola24. Närvarotid är den tid då vårdnadshavarna förvärvsarbetar, studerar, sover före eller efter nattarbete eller är sjukskrivna samt restid och tid för lämning och hämtning.

Inkomstredovisning

ansvarar för att korrekta uppgifter lämnas om hushållets avgiftsgrundande inkomst och andra uppgifter som påverkar avgiften. Inkomstuppgifter kan kontrolleras hos arbetsgivare och myndighet.

Uppgifter ska lämnas vid förändring av inkomst- och hushållsförhållanden samt när rektor/administratör så begär. Förändringar som avser kortare tid än en månad anmäls inte.

Anmälan om förändrade inkomst- och hushållsförhållanden skall ha inkommit till förskolans administratör senast den 25:e för att gälla från och med nästkommande månad.

Om inkomstredovisning inte lämnas debiteras avgift efter högsta inkomst fram till dess att inkomstredovisning lämnats.

Avgiftskontroll

Årliga inkomstkontroller görs hos Skatteverket. Inkomstkontrollen genomförs med drygt två års eftersläpning, då kommunen behöver ha tillgång till korrekta taxeringsuppgifter från Skatteverket. Avgiftsjustering görs för det aktuella året. Det kan innebära återbertalning eller efterkrav av avgift.

 • Återbetalning eller efterkrav av avgift
  Om det visar sig att vårdnadshavaren betalat in för lite respektive för mycket i barnomsorgsavgift sker en avgiftsjustering. Belopp under 200 kronor återbetalas eller faktureras inte. Inkomstuppgifter kan komma att kontrolleras hos arbetsgivare och myndighet.

Autogiro

Betalning kan ske via autogiro. Blanketten finns i våra e-tjänster på www.grums.se och skickas till Grums kommun, 664 80 Grums.

Vid stängd verksamhet

Avgiften reduceras om verksamheten måste stängas och annan verksamhet inte kan erbjudas. Avbrottet måste uppgå till minst en hel dag. Reducering sker med kalenderdagavgiften för varje sådan dag.

Fortbildning/planering

Under fyra dagar per år har verksamheten tid för gemensam fortbildning/planering. Alternativ förskoleplats kan erbjudas till de som inte har möjlighet att vara lediga. Någon reduktion av avgiften medges inte för dessa dagar.

Force majeure

Om verksamheten måste stängas på grund av extraordinära orsaker gäller force majeure. De som drabbas av inkomstbortfall eller kostnader på grund av detta har inte rätt till skadestånd från kommunen.

Vid barns sjukdom

Avgiften reduceras vid ett och samma barns sjukdom efter en sammanhängande frånvaro på mer än 21 kalenderdagar. Reducering sker med kalenderdagavgiften för varje sjukdag från och med dag 22. Frånvaron ska styrkas med läkarintyg.

Uppsägning av plats

Uppsägningstiden är två månader och räknas från den dag då uppsägningsblanketten inkommit och diarieförts. Detta gäller även om platsen inte har tillträtts.

Vid delad plats ska uppsägningen göras av vårdnadshavarna var för sig. Under uppsägningstiden betalas avgift. När placering upphör under kalendermånad betalas kalenderdagavgift per dag. Vid byte inom Grums kommuns drivna förskolor och fritidshem tillämpas ingen uppsägningstid om placeringen löper utan avbrott.

Vid byte från Grums kommuns verksamheter till annan kommun eller enskilt driven verksamhet gäller en uppsägningstid på två månader.

Flytt till annan kommun

Vid flytt till annan kommun får plats behållas i två månader räknat från flyttningsdagen.

Vilande plats

Om det finns särskilda skäl kan plats begäras vilande i högst tre månader förutsatt att barnet varit inskrivit i och närvarat i verksamheten under minst två månader. Vilande plats kan inte nyttjas i samband med annan ledighet. Ansökan om en vilande plats görs senast en månad före sista närvarodagen hos rektor. Ingen schemaändring ska göras och avgift betalas under hela frånvarotiden enligt gällande taxa.

Avstängning

Avstängning från förskola kan ske:

 • om avgiften inte betalas
 • om platsen erhållits på grund av felaktiga uppgifter
 • om rätten till plats upphör
 • om platsen inte utnyttjas

Om platsen inte nyttjas på 2 månader kan placeringen komma att avslutas och ny ansökan om fritidshemsplats krävs. Avgift betalas i två månader från sista närvarodagen. Det är vårdnadshavarnas ansvar att vid barns frånvaro meddela fritidshemmet. Beslut om avstängning fattas av rektor

Uppdaterad: 2024-01-25