Serveringstillstånd

Serveringstillstånd krävs för att få servera starköl, vin och starksprit. Du ansöker om serveringstillstånd hos kommunens alkoholhandläggare.

E-tjänst och blanketter

Du kan ansöka genom att använda våra e-tjänster eller blanketter. Ansökningshandlingar hittar du här:

Näringsliv & arbete - Alkohol- och serveringstillstånd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Till kommunen ska du även anmäla försäljning och servering av folköl. Ansökningshandlingar hittar du här:

Näringsliv & arbete - Försäljning av folköl och tobak Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Alkohollagen

Enligt alkohollagen kan serveringstillstånd beviljas för servering till allmänheten eller till förening, företag eller annat slutet sällskap.

För att minska risken för skador och våldshandlingar måste alkoholservering ske med ansvar och omdöme. Därför finns det i alkohollagen bestämmelser för hur servering av alkoholdrycker ska gå till. 

Alkohollagen har karaktär av skyddslagstiftning för barn och ungdom. För att servera spritdrycker, vin och starköl mot betalning krävs särskilt serveringstillstånd.

Serveringstillstånd ges av kommunen

Kommunen utreder förutsättningarna för tillstånd. Enligt alkoholförordningen ska en kommun fatta beslut i ett ärende om serveringstillstånd inom fyra månader från det att en fullständig ansökan har kommit in till kommunen. I vår författningssamling hittar du kommunens riktlinjer för serveringstillstånd.

Riktlinjer för serveringstillstånd Pdf, 186.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunen ansvarar för tillståndsgivning och tillsyn av serveringstillstånd. Tillstånd kan vara för

 • stadigvarande serveringstillstånd till allmänhet, till exempel pubar och restauranger. Gäller servering av starköl, vin och starksprit
 • stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap, till exempel festvåningar, föreningar, ordenssällskap och studentkårer. Gäller servering av starköl, vin och starksprit
 • tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, till exempel serveringstält och festivaler
 • tillfälligt serveringstillstånd till slutna sällskap, till exempel föreningsfester och firmafester.

Ansökan

Nedan kan du läsa om vad som gäller vid ansökan om alkoholtillstånd och vilka krav som ställs. Vi har även sammanställt en checklista över alla de dokument som ska bifogas ansökan. Observera att behandling av ansökan sker först efter det att du har betalat in din ansökningsavgift.

Anmäl förändringar

Vissa förändringar i din restaurangverksamhet måste anmälas. Detta ska enligt 9 kap 11 § alkohollagen anmälas i förväg till kommunen, efter det att stadigvarande serveringstillstånd beviljats:

 • serveringsansvarig personal
 • ägarförändring i bolaget
 • ändring i styrelsen
 • ändring i inriktning
 • ändring av öppettider (ej av tillfällig art)
 • ändring i serveringslokal som påverkar kommunens tillsynsverksamhet
 • adressändring eller andra uppgifter som behövs för att kunna upprätthålla kontakt med dig som tillståndshavare

Ta för vana att kontakta kommunen och fråga om den förändring du planerar är anmälningspliktig eller inte.

Checklista - har du fått med detta i din ansökan?

Detta är vad som ska skickas med vid en ansökan om stadigvarande serveringstilstånd:

 • kvitto över inbetald prövningsavgift
 • registreringsbevis från Bolagsverket för bolag eller enskild firma
 • uppgifter om fördelning av aktier för aktiebolag (vilka är ägare) som kan ges genom protokoll från bolagsstämma och utdrag ur aktiebok
 • personbevis för sökande (då sökande är enskild person). Personbeviset får inte vara äldre än tre månader.
 • aktuellt personbevis för samtliga styrelseledamöter. Personbeviset får inte vara äldre än tre månader
 • handling som styrker behörighet att underteckna ansökningshandling eller att teckna firma, om detta inte framgår av registreringsbeviset
 • planritning över restaurangens lokaler samt eventuella uteserveringar i A4 format. Av ritningen ska framgå vad som är bordsavdelning/matsal samt antal platser vid bord
 • presentation av fullständig meny ska bifogas med priser på mat och dryck. Uppgifter om vilka maträtter som serveras efter kl. 23.00 ska redovisas
 • beskrivning av verksamhetens inriktning, dag- och kvällstid. Beskrivningen ska till exempel ange öppettider, åldersgränser, huvudsaklig målgrupp, underhållning, dans, automatspel, casino med mera
 • anmälan om serveringsansvariga personer (blankett finns)
 • kopia av hyreskontrakt för lokal där serveringen ska bedrivas, alternativt bevis om äganderätt till fastigheten
 • kopia av arrendeavtal/köpeavtal för den rörelse, vartill rättighet söks.
 • finansredovisning, exempelvis genom kontoutdrag från bank.
 • brandskyddsdokumentation.

Avgifter

Kommunen tar ut en avgift för ansökan om tillstånd. Avgiften ska vara betald innan prövning av ansökan kan göras. Den som har permanent tillstånd betalar också årlig tillsynsavgift som baseras på omsättningen. Kommunfullmäktige har beslutat om ansöknings- och tillsynsavgifterna för alkoholservering.

Ansökningsavgiften betalas till Grums kommuns bankgiro 5674‑8270. På inbetalningskortet måste du skriva in:

 • vem som söker, exempelvis bolagets eller föreningens namn
 • vad du ansöker om, exempelvis stadigvarande eller tillfälligt serveringstillstånd.

Ansökningsavgifter

 • nya ansökningar 8 000 kronor
 • utvidgade tillstånd, inklusive utökade serveringstider, 3 000 kronor
 • tillfälliga tillstånd till allmänheten, 5 000 kronor
 • tillfälliga tillstånd till slutna sällskap, 500 kronor
 • byte majoritetsägare, 2 500 kronor
 • byte delägare, 1 500 kronor
 • anmälan från cateringföretag ifrån annan kommun om servering i Grums kommun till slutna sällskap, 400 kronor
 • registreringsavgift för anmälan om t.ex. kryddning av egen snaps/ provsmakning, anmälan om catering från företag i Grums kommun, 200 kronor
 • tillfälliga tillstånd till allmänheten för dem som redan har serveringstillstånd i Grums kommun, 3 000 kronor

Tillsynsavgifter

 • årsomsättning 0-25 000 - 0 kronor
 • årsomsättning 25 000-50 000 kronor - 1 000 kronor
 • årsomsättning 50 001-200 000 kronor - 2 000 kronor
 • årsomsättning 200 001-400 000 kronor - 4 000 kronor
 • årsomsättning 400 001-600 000 kronor - 6 000 kronor
 • årsomsättning 600 001-1 000 000 kronor - 8 000 kronor
 • årsomsättning 1 000 000-2 000 000 kronor - 10 000 kronor
 • årsomsättning 2 000 001 och uppåt - 15 000 kronor

Tillsynsavgift för de detaljhandelsställen som säljer folköl är 1 000 kronor per tillsynsbesök och en maxkostnad på 1 500 kronor per år.

Krav på godkänt kunskapsprov

Det ställs krav på godkänd utbildning och skriftlig kunskap om svensk alkohollagstiftning.

En förutsättning för att beviljas serveringstillstånd är att de personer som har betydande inflytande i rörelsen har tillräckliga kunskaper om alkohollagen.

Den som söker tillstånd ska därför som huvudregel avlägga kunskapsprov i den kommun som handlägger ansökan.

Kunskapsprovet är webbaserat och framtaget av Statens folkhälsomyndighet.

Folkhälsomyndigheten.se kunskapsprov om alkohollagstiftning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Krav på serveringsstället

För att få tillstånd till servering året runt, krävs att serveringsstället har ett eget kök i anslutning till serveringslokalen.

Utrustningen i köket ska möjliggöra ett varierat utbud av maträtter fram till klockan 23. Efter klockan 23 fram till och med serveringstidens utgång kan matutbudet begränsas till en enklare meny.

Lagad mat ska kunna erbjudas under hela serveringstiden. Lokalen ska dessutom vara godkänd för livsmedelshantering.

Normaltiden för servering av alkoholdrycker är klockan 11.00‑01.00.

Remissyttranden

Vid en ansökan om stadigvarande serveringstillstånd inhämtar Grums kommun information från polismyndigheten, miljö- och hälsoskyddsinpektörerna, räddningstjänsten, skatteverket och kronofogdemyndigheten.

Vi kontrollerar personlig lämplighet och om sökanden har gjort sig skyldig till brott.

Uppdaterad: 2024-05-02

Kontakt

För frågor kontakta kommunens alkoholhandläggare:

Hanna Frommelin
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
0555-42128 hanna.frommelin@grums.se