Polisens medborgarlöfte

Polisen har tillsammans med Grums kommun tagit fram ett medborgarlöfte. Medborgarlöften är en del i polisens och kommunens samverkan i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Grums kommunpolis

Foto: Grums kommun

Problemområden

Medborgarlöftet utgår från en kartläggning som lokalpolisområde Karlstad, tillsammans med Grums kommun, genomförde våren 2016.

Kartläggningen resulterade i att en lokal lägesbild togs fram och prioriterades. Den lokala lägesbilden baserades på dialoger med medborgare och polisens medarbetarundersökning, kunskap som polisen och kommunen besitter samt aktuell brottsstatistik.

Kartläggningen visade att alkohol- och drogrelaterad brottslighet är det tydligaste problemområdet i Grums kommun.

Detta område har gemensamma beröringspunkter med samtliga områden i kartläggningen (stölder och inbrott, trafikbrott, otrygga miljöer, skadegörelse).

Följande medborgarlöfte gäller

  • Polisen kommer att genomföra utökat antal trafikkontroller relaterat till alkohol- och drograttonykterhet.

  • Polisen kommer att genomföra insatser mot försäljning av narkotika. Insatsen riktas mot både ungdomar och vuxna.

  • Polisen och Grums kommun kommer att bedriva informationskampanjer på Jättestenskolan och fritidsgården inom ramen för ANDT-arbetet (ANDTS: Alkohol, narkotika, doping, tobak och spel om pengar). Kampanjer ska även omfatta föräldrar och fritidsledare inom föreningar.

  • Polisen, Räddningstjänsten och Grums kommun kommer att genomföra fyra trygghetsvandringar i olika delar av kommunen.

Uppföljning och utvärdering

Arbetet med medborgarlöftet kommer att följas upp och utvärderas för att se om arbetet har haft effekt, till exempel genom en uppföljande enkät för medborgardialog samt en granskning av brottsstatistik. Om utvärderingen visar att inte önskad effekt har uppnåtts, kan medborgarlöftet förlängas eller så tas ett nytt medborgarlöfte fram. 

Uppdaterad: 2022-07-11