Kommunens ansvar vid en kris

Vid en kris har kommunen ett ansvar för alla som befinner sig inom kommunens geografiska område, ett så kallat geografiskt områdesansvar. Det betyder att kommunen också har ett ansvar för dem som vistas tillfälligt här.

Ansvaret vid kris

I ansvaret ligger att samverka och samordna planering och förberedelser, att samordna de krishanteringsåtgärder som vidtas och samordna informationen till allmänheten.

En del av detta är att se till att samhällsviktiga verksamheter inom kommunen fungerar. Det gäller till exempel äldreomsorg, skola, vattenförsörjning och fjärrvärme. Kommunen ska se till att dessa verksamheter fungerar även under en kris.

Vid eventuella extraordinära händelser bildas en gemensam krisledningsnämnd för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund.

Gemensam krisledningsnämnd

Grums kommuns organisation för att hantera kriser omfattar två delar:

  • en lokal krisledningsorganisation, för händelser som vi klarar att hantera inom kommunen
  • en gemensam krisledningsnämnd för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund, som träder i kraft vid extraordinära händelser.

Förloppet vid en extraordinär händelse regleras av Lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Det är kommunchefens ansvar att ta initiativ till att krisledningsnämnden kontaktas.

Uppdaterad: 2023-01-04

Se även

För viktiga telefonnummer och tillförlitliga källor vid en samhällskris, se:
Håll dig informerad