Föreningsbidrag

Föreningar som är verksamma inom Grums kommun kan söka föreningsstöd från kommunen förutsatt att de uppfyller vissa krav.

Ålviksbacken

Foto: Grums kommun

Ansökan om föreningsbidrag

Ansökan om kommunens stöd kan göras digitalt eller via blanketter:

Uppleva & göra - Föreningsliv Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Regler och riktlinjer

Det finns flera olika föreningsstöd att söka för lokala ideella föreningar. Nedan kan du läsa om varje stödform som finns.

I dokumentet nedan finns mer information om riktlinjer, regler och villkor gällande stöden som vänder sig till föreningar.

Riktlinjer stöd och bidrag område kultur och fritid Pdf, 126.8 kB.


Handläggningstider

Handläggningstiderna för varje stöd varierar. Observera att under semestermånaderna juni-augusti samt jul och nyår kan handläggningstiden och svarstiden på ansökningar bli fördröjd.

Stödberättigad förening

Att bli stödberättigad förening innebär att er förening registreras hos Grums kommun område kultur och fritid, och på så vis har rätt att söka stöd. Föreningar som är stödberättigade blir även synliga för allmänheten i kommunens föreningsregister och i kommunens övriga kommunikationskanaler.

Föreningar som önskar vara stödberättigade ska ansöka om det årligen genom kommunens e-tjänst.

För att bli stödberättigad ska föreningen lämna in handlingar som styrker föreningens verksamhet. De handlingar som ska skickas in vid ansökan är: verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning, revisionsberättelse, protokoll från senaste årsmöte och föreningens verksamhetsplan.

Föreningsbidrag

Bidrag för sociala verksamheter, föreningar för personer med funktionsnedsättning och pensionärsföreningar.

Bidrag kan sökas av ideella organisationer som i huvudsak inte bedriver verksamhet för barn och unga. Syftet med bidraget är att stötta verksamheter som på ett särskilt betydelsefullt sätt förbättrar möjligheten till en aktiv fritid i Grums kommun.

Organisationen som får särskilt verksamhetsbidrag ska uppfylla de grundläggande kraven för föreningar som anges i kommunens riktlinjer för föreningsbidrag.

Ansökan ska vara inkommen senast 16 oktober för kommande år.

Anläggningsbidrag

Bidragsgodkända idrottsföreningar kan söka bidrag för anläggningskostnader där föreningen bedriver ideell verksamhet för i huvudsak barn och unga, 7–25 år.

Som underlag för bidragsgivning gäller:

 • Anläggningen ska vara godkänd av kommunen för barn- och
  ungdomsverksamhet, utifrån säkerhet, energieffektivitet och
  tillgänglighet
 • Föregående års anläggningskostnader
 • Antalet bidragsberättigade medlemmar som under föregående år har deltagit i minst 10 bidragsberättigade aktiviteter
 • Att föreningen sökt aktivitetsbidrag (LOK Lokalt aktivitetsstöd) vid minst ett tillfälle föregående år

Ansökan för anläggningsbidrag ska vara inlämnat senast 1 oktober.

Enhetstaxa

Enhetstaxa tillämpas när kommunen hyr ut sina egna idrottsanläggningar till stödberättigade föreningar som bedriver aktiviteter för barn och ungdomar, ålder 7–25 år, samt vid föreningarnas årsmöten. Enhetstaxa gäller också för personer med funktionsvariation men då utan åldersgräns.

Grums kommun tillämpar principen 80/20. Kommunen står för 80% av timkostnaden medan föreningarna betalar 20% av timkostnaden i
kommunens idrottsanläggningar. Enhetstaxan gäller endast för träningar. För matcher betalar föreningarna fullpris.

Ansökan ska vara inkommen senast 1 juni varje år för en ettårsperiod framåt. I annat fall utgår hyresbidraget.

Föreningar som ansöker om enhetstaxa ska ha sin verksamhet och hemvist i Grums kommun. Enhetstaxa gäller inte för kommersiell verksamhet och föreningsfester.

Enhetstaxa gäller inte Gruvan.

Lokalt aktivitetsstöd (LOK)

Kommunalt aktivitetsstöd avser att stödja idrottslig föreningsverksamhet och utgår för barn och ungdomar mellan 7–25 år enligt samma principer som gäller för det statliga aktivitetsstödet (LOK). För deltagare med funktionsnedsättning finns ingen övre åldersgräns. Kommunalt aktivitetsstöd utgår med 50 % av det belopp som riksidrottsförbundet för varje år beslutar skall gälla för sammankomst och deltagartillfälle. Kommunen ger aktivitetsstöd två gånger per år.


Kommunen har en fastställd summa att fördela för aktiviteter under vår och höst. Pengarna fördelas efter föreningarnas antal sammankomster och antal deltagartillfällen. Studiecirklar och aktiviteter under skoltid är inte berättigade till aktivitetsstöd.

Olika sätt att ansöka om LOK-stöd

 • Alla IdrottOnline-anslutna föreningar lämnar in en utskrift av totalen från IdrottOnline. Det ska vara påskrivet av LOK-stödsansvarig eller firmatecknare.
 • Ej IdrottOnline-anslutna föreningar ska använda sig av ansökningsblanketten som finns att hämta i kommunens e-tjänster.
 • Det statliga LOK-stödet kan endast sökas digitalt via IdrottOnline Klubb.

Så fördelas pengarna

Kommunen har en fastställd summa att fördela för aktiviteter under vår och höst. Pengarna fördelas efter antal sammankomster och antal deltagartillfällen. När pengarna är fördelade och utbetalda, så är de också slut. Detta innebär att för sent inkomna ansökningar inte kan beviljas bidrag, då potten redan är fördelad. Rätten till aktivitetsstöd försvinner då begärda uppgifter inte lämnats in.

Viktiga datum för ansökan av kommunalt aktivitetsstöd:

 • 1 januari - 30 juni, ska vara kommunen tillhanda senast 25 augusti.
 • 1 juli - 31 december, ska vara kommunen tillhanda senast 25 februari.

Senast 1 juni ska föreningsuppgifter, bokslut, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan samt eventuellt en ansökan om enhetstaxa vara inlämnat.

Verksamhetsbidrag kulturförening

Föreningen ska bedriva kontinuerlig verksamhet inom kultursektorn, vara tillgänglig för alla, och verksamheten ska ha betydelse för kommunens kulturella utbud och utveckling i Grums kommun.

Föreningen ska bidra till att ge kommuninvånarna, barn och ungdom såväl som vuxna, goda möjligheter att delta i och uppleva olika konstformer som musik, teater, konst, dans, film och litteratur.

Om föreningen söker annat bidrag ska detta finnas med i ansökan.

Bidrag kulturarrangemang

Arrangemanget ska vara ett offentligt kulturarrangemang som bedöms ha ett av värde för Grums kulturliv, äga rum i Grums kommun samt annonseras i digitala medier eller genom affischering och det ska framgå att arrangemanget genomförs med stöd av Grums kommun.

Stödet ges endast till föreningar med hemvist i Grums kommun.

Ansökan för arrangemangsstöd kan göras löpande under året men ska vara kommunen tillhanda minst 60 dagar innan arrangemangets genomförande. Slutredovisning ska ha inkommit senast 30 dagar efter arrangemanget.

Vad ger kommunen inte bidrag till?

Bidrag beviljas inte till:

 • Ekonomiska föreningar, fackliga och andra organisationer vars
  huvudsakliga uppgift är att tillvarata enskilda medlemmars
  yrkesmässiga eller ekonomiska intressen
 • Föreningar som är anslutna till politiskt parti eller därmed jämförlig sammanslutning i Sverige eller annat land samt föreningar som huvudsakligen arbetar för utrikespolitiska mål
 • Företagsbaserade korpidrottsföreningar
 • Kooperativa föreningar
 • Föreningar eller organisationer som avviker från Grums kommuns värdegrund
 • Medlemmar av tillfällig natur till exempel "bingomedlem",
  "dansmedlem", ”sponsormedlem”, ”radiolyssnare” etc.
 • Religiös verksamhet
 • Fester
Uppdaterad: 2024-02-20

Kontakt

Ann-Christine Andersson
Lokalt aktivitetsstöd
0555-420 59
ann-christine.andersson
@grums.se

Övriga bidragsfrågor

Leif Olsson
Kultur- och fritidssamordnare
0555-421 52
leif.olsson@grums.se

Martin Karlsson
Områdeschef kultur och fritid
0555-420 51
martin.karlsson@grums.se