Byggprocessen

När du har fått bygglov påbörjas byggprocessen. Innan du börjar bygga måste du invänta startbesked från kommunen. Vid enklare ärenden kan startbesked ges i samband med bygglovet.

Innan du får börja bygga krävs ett startbesked

Vid bygglovsärenden krävs ett tekniskt samråd och en komplett klontrollplan. Däremot behövs inget tekniskt samråd vid enklare byggärenden, och man får då bygglov och startbesked i ett beslut. När bygget har påbörjats utförs två arbetsplatsbesök.

Ett besök när grunden har lagts (innan gjutning) och det andra när huset står färdigt med plasten runt. Senare hålls ett slutsamråd på plats innan ett slutbesked kan ges, vilket tillåter byggnaden att tas i bruk.

1. Kontrollplan

Innan det tekniska samrådet ska byggherren, tillsammans med den kvalitetsansvarige, utforma ett förslag till en kontrollplan. Förslaget ska vara kommunen tillhanda innan det tekniska samrådet sker.

En kontrollplanen ska redogöra för:

  • vilka kontroller som ska göras och vad kontrollerna ska avse
  • vem som ska göra kontrollerna
  • vilka anmälningar som ska göras till byggnadsnämnden
  • vilka arbetsplatsbesök byggnadsnämnden bör göra och när besöken bör ske
  • vilket farligt avfall rivningsåtgärder kan ge upphov till
  • hur farligt avfall och annat avfall ska tas om hand.

 
Efter det tekniska samrådet kan kontrollplanen komma att behöva revideras. När den slutgiltiga kontrollplanen har lämnats in kan kommunen ta ställning i beslutet om startbesked.

2. Tekniskt samråd

Efter beviljat bygglov får byggherren och den kontrollansvarige en kallelse till ett tekniskt samråd tillsammans med kommunens byggnadsinspektör. Mötet är till för att ömsesidigt informera om det kommande byggprojektet.

Innan mötet ska ett förslag till en kontrollplan lämnas till kommunen tillsammans med de tekniska handlingar som behövs för att kommunen ska kunna pröva frågan om starbesked. I kallelsen framgår vilka handlingar som ska in. 

Under samrådet diskuteras de tekniska frågorna som berör projektet och man går igenom förslaget till kontrollplanen. Dagordningen framgår i kallelsen.

4. Startbesked

Startbeskedet innebär att det är tillåtet att börja bygga. Efter att ett tekniskt samråd har hållits och en fullständig kontrollplan lämnats in kan kommunen bedöma om ett startbesked kan ges.

I startbeskedet fastställs vilken kontrollplan som ska följas och om det finns några övriga villkor för bygget. Om du har påbörjat bygget innan startbesked har givits, kan kommunen ta ut en byggsanktionsavgift.

Vid enkla ärenden ges startbeskedet i samband med bygglovet. I ärenden med anmälningsplikt ger kommunen startbeskedet när en anmälan med godkänd kontrollplan har inkommit. 

5. Arbetsplatsbesök

När bygget har kommit igång ordentligt kan kommunen göra ett besök på byggarbetsplatsen.

Om och när ett besök ska äga rum bestäms oftast under det tekniska samrådet och står angivet i startbeskedet.

Vid besöket tittar kommunen bland annat på att bygglovet och kontrollplanen följs och att ingenting strider mot byggreglerna.

Både byggherren och kontrollansvarig ska närvara vid arbetsplatsbesöket.

6. Slutsamråd

När bygget börjar bli färdigt ska du i god tid meddela kommunen om detta.

Kommunen kan då skicka en kallelse om slutsamråd till byggherren, den kontrollansvarige och eventuellt andra som enligt kommunen bör ges tllfälle att delta. Mötet hålls oftast på byggarbetsplatsen. 

Under samrådet diskuteras hur kontrollplanen och eventuella villkor i startbeskedet har följts. Man tittar på dokumentation över arbetets utförande och utlåtandet från den kontrollansvarige.

Till sist går man igenom förutsättningarna för att ett slutbesked ska ges.

6. Slutbesked

Även om byggnaden är färdigställd är det inte tillåtet att använda den innan kommunen har givit slutbesked. Visar det sig att du har brukat byggnaden utan att slutbesked har utfärdats kan kommunen ta ut en byggsanktionsavgift.

Slutbeskedet får du när du har visat att alla krav ställda i bygglovet, kontrollplanen och startbeskedet är uppfyllda. Om det finns brister kan ett så kallat interimistiskt (tillfälligt) slutbesked ges där det framgår i vilken omfattning byggnaden får användas. När bristerna har åtgärdats utfärdas ett riktigt slutbesked.

Slutbeskedet innebär att ärendet är avslutat och att byggnaden får tas i bruk.

Uppdaterad: 2024-04-18

Kontakt

Goran Lekic
Byggnadsinspektör
0555-75 94 40
goran.lekic@grums.se

Lena Svensson Burman
Byggnadsinspektör
0555-421 40
lena.burman@grums.se

Kom ihåg att boka tid inför ett besök för att säkerställa att vi kan ta emot er.