Landsbygdsutvecklingsprogram

Kommunstyrelsen i Grums kommun har antagit ett landsbygdsutvecklingsprogram. Det är ett underlag för revidering av översiktsplanen samt en grund för utvecklingsarbete inom landsbygden i Grums kommun.

Hur har programmet tagits fram?

Genom insamling av underlag, medborgardialog, analys och framtagande av strategier för fortsatt arbete. Förutsättningarna beskrivs utifrån valda fokusområden - sakområden särskilt viktiga för landsbygdsutveckling, ortsbeskrivning av delområden i kommunen och en omvärldsbevakning för att se vilka trender som finns vad gäller strategiskt och praktiskt arbete med landsbygdsutveckling.

Genom medborgardialog i form av enkäter, intervjuer och “videokiosk”, har tankar bland olika grupper av medborgare gett en bild av landsbygden och kommunen idag, samt en bild av den framtidstro som finns. Resultatet har tillsammans med övrigt insamlat underlag analyserats.

Landsbygdsutvecklingsprogram Grums Pdf, 8.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Olika uppfattningar om framtidens villkor

Analysen visar i korthet att det finns en motstridighet i rådande trender och uppfattningar om framtidsutvecklingen för Sveriges landsbygd. Urbaniseringen i Sverige är fortsatt stark, vilket medför en dränering av människor från mindre orter.

Landsbygdskommuner som Grums, kommer inte att kunna uppbåda det befolkningsunderlag som krävs för en kommuns fortsatta överlevnad. Det finns även de som hävdar att det mobila samhället vi lever i idag gör platsen mer oviktig. Att fysisk närhet till arbete och utbildning med mera, blir mindre viktig i den digitala åldern.

Kommunikationer är viktiga

Att kunna erbjuda goda kommunikationer såsom fiber och kollektivtrafik har visat sig vara en viktig faktor. Tillsammans med skola och övrig samhällsservice påverkar de valet av bostadsort/-plats.

Att skapa underlag för att bevara och utveckla sådan samhällsservice är en utmaning, särskilt i en utspridd kommun med mindre invånarantal. Nya flexibla lösningar ,där nyckelordet är samverkan, krävs för att kunna se nya resurser och tänka innovativt.

Alla samhällsaktörer bär ansvar både på lokal nivå mellan det privata och den kommunala organisationen, men även på mellankommunal och regional nivå.

Uppdaterad: 2023-09-04