Placering av vattenmätare

Här nedan beskrivs hur vattenmätaren ska placeras.

Vattenmätarkonsolen monteras innan inkoppling till VA-nätet görs.

Vattenmätares plats ska vara godkänd av kommunen, som har rätt att
kostnadsfritt disponera platsen och ensam har befogenhet att sätta upp, ta ned, kontrollera, justera, underhålla samt till- och frånkoppla mätaren. För dessa åtgärder liksom för avläsning ska fastighetsägaren lämna kommunen fritt och obehindrat tillträde till mätaren. Har avsättning för mätare utförts innan placeringen godkänts av kommunen, är fastighetsägaren, om kommunen så kräver, skyldig att svara för och bekosta flyttningen av avsättningen så att mätarens plats kan godkännas av huvudmannen.

Mätaren ska vara lättåtkomlig för avläsning, kontroll och byte, därför får mätaren inte byggas in och placering i rummet skall vara enligt bilden nedan. På så sätt minskar man även risken för dolt läckage och mögel- eller vattenskada.

Avstängningsventiler med kopplingar före och efter vattenmätaren är
fastighetsägarens egendom. Det är viktigt att ventilerna fungerar. Kommunen är enligt lag skyldig att byta vattenmätare minst vart 10:e år. Fastighetsägaren får inte försvåra för huvudmannen att uppfylla sina skyldigheter. Kontrollera därför ventilerna regelbundet så att de går att stänga vid behov.

Beskrivning av placering av vattenmätare
Uppdaterad: 2022-04-26