Tätortsnära skogar

Grums kommun äger 600 hektar skog, varav cirka 500 hektar är produktionsskog. Det mesta av skogen ligger tätortsnära och i första hand i anslutning till Grums.

Vilken skog, består våra skogar av?

Åldersmässigt domineras skogen av ungskog, som är 15-45 år gammal och upptar ungefär 40 % av arealen. Mycket gammal skog (äldre än 100 år), tar upp cirka 20 % av arealen.

50 % av volymen består av det vanligaste trädslaget gran. Näst vanligast är tall som är 30 % av volymen. Resterande är lövskog.

Skogens skötsel

Skogen delas in i tre grupper:

  • skogsbevuxna grönområden inom bebyggelse som sköts med stor hänsyn till närboende
  • tätortsnära, som sköts med stor hänsyn till naturvård och det rörliga friluftslivet
  • skog som sköts som produktionsskog men med hänsyn till natur och friluftsliv.
Uppdaterad: 2022-06-15

Kontakt

Jonas Gunnberg
Teknisk chef
0555-421 34
jonas.gunnberg@grums.se