Frågor och svar om skolskjuts

Här hittar du vanliga frågor och svar om skolskjuts i Grums kommun.

Mobil som visar Bussklubben

Foto: Värmlandstrafik

Skolval och skolskjuts

Elev med växelvis boende, vad gäller?

När en elev bor växelvis hos båda vårdnadshavarna och båda adresserna ligger inom kommunen, har eleven rätt till skolskjuts om kommunens kriterier är uppfyllda.

Detta gäller under förutsättning att det är fråga om ett växelvis boende enligt ett fast arrangemang/avtal om att barnet bor lika mycket hos båda föräldrarna.

Vad gäller för de barn som valt en annan skola än den de blivit anvisade till, kan de få skolskjuts?

Varje elev/familj kan välja vilken skola de önskar inom kommunal skolverksamhet i Grums kommun. Om man gör ett eget val som inte är den anvisade skolan, ansvarar inte kommunen för anpassning av skolskjutsturer.

Däremot får eleven nyttja de turer som finns, förutsatt att avståndsreglerna följs.

Om elev/familj väljer skola utanför kommunen, kommunal eller friskola, ansvarar inte Grums kommun för skolskjutslösningar och kostnader.

Åka med i skolbussen

Kan föräldrar eller äldre syskon åka med i skolbussen?

I Grums kommun finns Mixtrafik, vilket gör det möjligt för allmänheten kan åka med skolbussen.

Logga in med bank-id på Värmlandstrafiks bokningssida för att boka plats: mixtrafik.varmlandstrafik.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan senast boka din resa 30 minuter innan turen startar (från första hållplats), max en vecka i förväg. Det är möjligt att ha flera bokningar samtidigt.

Skolskjuts och fritids

Har mitt barn rätt till skolskjuts till och från fritidshem?

Elever har inte rätt att åka skolskjuts från eller till fritidshem. Däremot har elever i årskurs 4-6 på Jättestenskolan som är inskrivna på Södra skolans fritidshem rätt till skolskjuts till-från fritidshem morgon och eftermiddag.

Ansökan och beslut

Har mitt barn rätt till skolskjuts?

Samtliga barn som går på en av kommunen anvisad skola har rätt till skolskjuts utifrån hur långt avståndet är mellan hemadress och skola eller hur långt avståndet är mellan hemadress och hållplats för skolbuss. Avståndsreglerna finns i kommunens reglemente för skolskjuts.

Kortaste skolväg till skola för skolskjuts

Förskoleklass

 

2 km

Grundskola

åk 1-3

2 km

 

åk 4-6

3 km

 

åk 7-9

4 km

 

Längsta gångavstånd mellan folkbokföringsadress och hållplats för skolskjuts

Förskoleklass

 

2 km

Grundskola

åk 1-3

2 km

 

åk 4-6

3 km

 

åk 7-9

3 km

 

Ansök om skolskjuts via vår e-tjänst

Ansökan sker senast 1 april inför varje nytt läsår:

Ansökan om skolskjuts Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vinterväglag och inställda turer

Varför plogas det inte så att skolbussarna kan köra alla morgonturer?

Grums kommuns vägnät plogas och halkbekämpas vid snöväder/nederbörd/väderomslag. Ansvaret för halkbekämpningen ligger på Trafikverket, Grums kommun och enskilda vägsamfälligheter.

Vid nederbörd finns fastställda rutiner och prioriteringar (i vilken ordning ska plogning/halkbekämpning genomföras och när). Det kan innebära att dessa tre aktörer tyvärr inte hinner ploga vägbanorna och skoskjutsen behöver ställas in, om stora snöväder, nederbörd och väderomslag sker under natten.

Sammanfattning utifrån frågan: Det plogas när det snöar men som inom alla andra vägnät i landet kan det uppstå problem om snöfallet är omfattande och i kombination med väderomslag.

När beslutas det att en skolbuss inte kommer att kunna köra?

Målsättningen är att besluta och informera på hemsida och sociala medier kvällen före. Vid plötsliga väderomslag och avvikande mot väderprognosen kan beslut fattas på morgonen också, då informeras det ut så snabbt som möjligt.

Ett antal faktorer vägs in innan beslut fattas om inställd skolbusstur. Underlag till beslut får vi genom fortlöpande kontroll, väderprognoser SMHI (nederbördsmängt, tid, temperaturomslag m.m.) samt genom de rekognoseringskontroller av vägförhållanden (läget halkbekämpning) som görs i personbil av en av förarna som kör en av skolbussarna.

Hur många inställda turer är det på ett år?

Mängden inställda turer på ett år varierar starkt beroende på typ av vinter vi får och var man bor i kommunen. Sett bakåt i tiden har samtliga skolskjutsturer morgon och/eller hemtur ställts in 1 gång per läsår. Men vissa läsår då vi haft milda vintrar har inga inställda skolskjutsturer behövts ställas in. Enskilda turer på enskilda stäckningar har ställts in 1-3 gånger per år.

Områden som det förekommer inställda turer är norra delen av Grums kommun och även västra delen.

Vilka sträckor är värsta drabbade av inställda turer?

Huvuddelen av inställda turer sker på turen Borgvik-Gullsjö-Flokerud. Den sträckningen innehåller branta backar och smal vägbana. Vägsträckningen är problematisk för både skolskjutsar och fordon som halkbekämpar/snöröjer.

Varför har inte kommunen ha mindre bussar på vissa sträckor?

Kommunens skolskjutsorganisation fastställs genom en analys av mängden resande barn, körsträckor och typ av vägnät. Med tanke på den låga frekvens av inställda turer som vi har (minder än 1%) så anses den fordonspark vi har som anpassad till förutsättningarna.

För vägsträckningen Borgvik-Gullsjö-Flokerud skulle en mindre buss vara lämpligare men om ett sådant val görs måste en större 50- passagerarbuss tas bort och ersättas med 3 mindre bussar.  

Påföljden av det är att skolskjutsen för kommunen skulle bli mycket dyrare. Utifrån frekvensen på inställda turer Borgvik-Gullsjö-Flokerud på ett läsår (1-3 enkelresor) anses det tillsvidare inte motiverat att ändra fordonsparken. Inför en ny upphandling om 2-4 år kommer situationen att tas upp och bedömas igen.

När kan jag räkna med att få information om att en tur blir inställd?

Målsättningen är att fatta beslut och informera kvällen före. I vissa fall om väderomslag kommer plötsligt och överraskande och som inte överensstämmer med väderprognoser kan beslut fattas och informeras ut på morgonen strax innan tur ska starta.

Information går ut på kommunens webbplats och sociala medier. Information går även ut till de som valt ”buss-appen”.

Måste mitt barn gå till skolan om inte skolbussen kan komma fram?

I skolskjutsreglementet finns reglerat vad som gäller vid situationer när bussen av någon anledning inte når fram till en på-/avstigningsplats. Denna information gås igenom första skoldagen med eleverna. Informationsmaterial skickas med hem efter första skoldagen med bland annat en uppmaning om att vårdnadshavare ska ta del av informationen.

  • Om skolskjuts till skolan ställs in ska vårdnadshavare om möjligt transportera eleven till skolan. Är detta inte möjligt kan eleven utifrån föräldrars ansvar stanna kvar i hemmet under skoldagen. Frånvaro kommer inte att registreras. Föräldrarna svarar för elevernas säkerhet vid utebliven hämtning till skolan.

  • Om skolskjuts från skolan ställs in placeras eleverna tillfälligt på skolans fritidshem. Skola/fritidshem svarar för elevernas säkerhet och kontakt med hemmet. Eleverna stannar kvar på fritidshem tills hämtning av vårdnadshavare sker.

  • Om skolskjuts avbryts under färd till skolan ansvarar förare för kontakt till vårdnadshavare och skola. Föraren svarar för elevernas säkerhet tills eleverna överlämnats till vårdnadshavare.

  • Om skolskjuts avbryts under färd från skolan transporterar föraren eleverna tillbaka till skolans fritidshem. Skola/fritidshem svarar för elevernas säkerhet och kontakt med hemmet. Eleverna stannar kvar på fritidshem tills hämtning av vårdnadshavare sker.

Hela vägen är grusad, varför är då bussen inställd?

I en sådan situation kan inställd skolbuss bero på att vägbanan innan grusning varit hård/isig (minusgrader) vilket i vissa fall kan göra att grusningen inte ger önskad effekt.

Kan jag förvänta mig en fungerande skolskjuts vid normalt vinterväglag?

I grunden behandlas alla elever lika vad gäller skolskjuts och planering av skolskjuts. Dock går det inte fullt ut att utlova samma stabilitet och pålitlighet på den skolskjuts som går i centralorten och den som går ute på landsbygden.

Exakt samma väderleksförhållanden i centralorten och ute på landsbygden kan ge helt skilda förutsättningar för att kunna köra skolbuss. Väglag, vägens beskaffenhet, vem som ansvarar för halkbekämpningen med mera påverkar detta.

Har fått meddelande att mitt barn skolbuss inte kommer att gå hela vägen hem på grund av vinterväglag, vad gäller?

Skolan kommer att kontakta vårdnadshare och meddela situationen. Då bestäms det om elev kan hämtas via anvisad plats av vårdnadshavare eller om elev ska stanna på fritidshem och bli hämtad där av vårdnadshavare.

Om jag inte har körkort vem kör hem mitt barn?

Vårdnadshavarna ansvarar för att hämta eleven på fritidshemmet. Kommunen är ansvarig tills eleven blir hämtad.

Varför släpps barnen av vid vältrafikerade vägar?

Varje på-avstigningsplats riskbedöms enligt riktlinjer från Trafikverket (särskild bedömningsmall). Kommunens lokala bestämmelser är bland annat att elever som bor längs asfalterade 70-vägar och som inte har särskild plats för gång och cykel måste få en alternativ plats.

I vissa fall har särskilda varningsanordningar satts upp för att öka säkerheten. Vad som är vältrafikerad väg bedöms från fall till fall. Om en väg är vältrafikerad men har en säker på-avstigningsplats och även säker gång-cykelväg fram till platsen bedöms risken låg. Om samma plats skulle haft en riskmässigt sämre på-/avstigningsplats och högre riskbedömning på väg mellan hemadress och på-/avstigningsplats bedöms risken högre och en anpassning görs.

Uppdaterad: 2024-03-22