Frågor och svar om skolskjuts

Här hittar du vanliga frågor och svar om skolskjuts i Grums kommun. Du kan också kontakta kontaktcenter om du inte hittar svaret på din fråga.

Mobil som visar Bussklubben

Foto: Värmlandstrafik

Skolval och skolskjuts

Vi har valt en annan kommunal skola i Grums kommun, än den som räknas som placeringsskola. Kan vårt barn få skolskjuts?

Varje elev/familj kan välja vilken skola de önskar inom kommunal skolverksamhet i Grums kommun. Om man gör ett eget val som inte är den anvisade skolan, ansvarar inte kommunen för anpassning av skolskjutsturer.

Om eget val av skola gjorts, får dessa elever nyttja all befintlig skolskjutstrafik men saknas det någon tur måste eleven/familjen ansvara för detta själva.

Om elev/familj väljer skola utanför kommunen, kommunal eller friskola, ansvarar inte Grums kommun för skolskjutslösningar och kostnader. Om sådant skolval görs ansvarar elev/familj för lösningar och kostnader för skolskjutsen.

Kompisåkning är ej tillåtet.

Åka med i skolbussen

Kan föräldrar eller äldre syskon åka med i skolbussen?

I Grums kommun finns Mixtrafik, vilket gör det möjligt för allmänheten kan åka med skolbussen.

Logga in med bank-id på Värmlandstrafiks bokningssida för att boka plats: mixtrafik.varmlandstrafik.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan senast boka din resa 30 minuter innan turen startar (från första hållplats), max en vecka i förväg. Det är möjligt att ha flera bokningar samtidigt.

Skolskjuts och fritids

Har mitt barn rätt till skolskjuts till och från fritidshem?

Barn placerade/inskrivna på fritids har inte rätt till skolskjuts mellan hemadress och skola. Däremot har elever i årskurs 4-6 på Jättestenskolan som är inskrivna på Södra skolans fritidshem rätt till skolskjuts (Jättestenskolan-Södra skolan) till-från fritidshem morgon och eftermiddag.

Ansökan och beslut

Har mitt barn rätt till skolskjuts?

Samtliga barn som går på en av kommunen anvisad skola har rätt till skolskjuts utifrån hur långt avståndet är mellan hemadress och skola eller hur långt avståndet är mellan hemadress och hållplats för skolbuss. Avståndsreglerna finns i kommunens reglemente för skolskjuts.

Kortaste skolväg till skola för skolskjuts

Förskoleklass

 

2 km

Grundskola

åk 1-3

2 km

 

åk 4-6

3 km

 

åk 7-9

4 km

 

Längsta gångavstånd mellan folkbokföringsadress och hållplats för skolskjuts

Förskoleklass

 

2 km

Grundskola

åk 1-3

2 km

 

åk 4-6

3 km

 

åk 7-9

3 km

Vinterväglag och inställda turer

Varför plogas det inte så att skolbussarna kan köra alla morgonturer?

Grums kommuns vägnät plogas och halkbekämpas fortlöpande vid snöväder/nederbörd/väderomslag. Ansvaret för halkbekämpningen ligger på Trafikverket, Grums kommun och enskilda vägsamfälligheter beroende på var vägsträckan är belägen.

I huvudsak ansvarar kommunen för vägnät i centralorten. Genomgående europavägar och vissa andra vägar utanför centralorten ansvarar Trafikverket för. Mindre vägar, ofta med grusbeläggning i vägbanan ansvarar enskilda vägsamfälligheter för. Vid nederbörd finns fastställda rutiner och prioriteringar (i vilken ordning ska plogning/halkbekämpning genomföras och när).

Vägar där Trafikverket har ansvar (mot Borgvik, Värmskog, centrala Grums-norra Grums) ligger inte i högsta prioritet hos Trafikverket vilket kan göra att halkbekämpning vid stora snömängder inte sker förrän senare delen av förmiddagen. Situationen kan påverka skolskjutstrafiken med inställda turer.

Vägar där kommunen har ansvar (centralorten) halkbekämpas vid stora snömängder enligt en fastställd prioritetsordning. Det är ytterst sällan som skolskjutstrafiken påverkas av vägförhållanden i centralorten.

Vägar där enskilda vägsamfälligheter har ansvar (grusvägar, landsbygd) sker halkbekämpning enligt föreningens egna fastställda rutiner och prioriteringar. Vid stora snömängder kan skolskjutstrafiken påverkas framför allt om stora snöväder, nederbörd och väderomslag sker under natten. I dessa situationer kan det vara svårt för vägsamfälligheten att hinna med att halkbekämpa fullt ut så att vägbanorna är körbara för skolskjutstrafikens morgonturer.

Sammanfattning utifrån frågan: Det plogas när det snöar men som inom alla andra vägnät i landet kan det uppstå problem om snöfallet är omfattande och i kombination med väderomslag.

Varför halkbekämpas det inte i god tid så att skolbussarna kan köra?

Vägar där enskilda vägsamfälligheter har ansvar (grusvägar, landsbygd) sker halkbekämpning enligt föreningens egna fastställda rutiner och prioriteringar.

Vid stora snömängder kan skolskjutstrafiken påverkas framför allt om stora snöväder, nederbörd och väderomslag sker under natten. I dessa situationer kan det vara svårt för vägsamfälligheten att hinna med att halkbekämpa fullt ut så att vägbanorna är körbara för skolskjutstrafikens morgonturer.

När beslutas det att en skolbuss inte kommer att kunna köra?

Målsättningen är att fatta beslut och informera kvällen före. I vissa fall om väderomslag kommer plötsligt och överraskande och som inte överensstämmer med väderprognoser kan beslut fattas och informeras ut på morgonen strax innan tur ska starta.

Ett antal faktorer/beslutsunderlag vägs in innan beslut fattas om inställd skolbusstur. Underlag till beslut får vi genom fortlöpande kontroll, väderprognoser SMHI (nederbördsmängt, tid, temperaturomslag m.m.) samt genom de rekognoseringskontroller av vägförhållanden (läget halkbekämpning) som görs i personbil av en av förarna som kör en av skolbussarna.

Hur många inställda turer är det på ett år?

Mängden inställda turer på ett år varierar starkt beroende på typ av vinter vi får och var man bor i kommunen. Sett bakåt i tiden har samtliga skolskjutsturer morgon och/eller hemtur ställts in 1 gång per läsår. Men vissa läsår då vi haft milda vintrar har inga inställda skolskjutsturer behövts ställas in. Enskilda turer på enskilda stäckningar har ställts in 1-3 gånger per år.

Områden som det förekommer inställda turer är norra delen av Grums kommun och även västra delen.

Vilka sträckor är värsta drabbade av inställda turer?

Huvuddelen av inställda turer sker på turen Borgvik-Gullsjö-Flokerud. Den sträckningen innehåller branta backar och smal vägbana. Vägsträckningen är problematisk för både skolskjutsar och fordon som halkbekämpar/snöröjer.

Varför har inte kommunen ha mindre bussar på vissa sträckor?

Kommunens skolskjutsorganisation fastställs genom en analys av mängden resande barn, körsträckor och typ av vägnät. Utifrån detta görs en bedömning av mängden och typ av fordon kopplat till bedömda kostnader. För kommunens del gjordes denna bedömning i samband med en större upphandling för omkring 8 år sedan. Inom 2-4 år kommer en ny upphandling att göras.

Kommunen har i jämförelse med andra kommuner en mycket låg frekvens på inställda turer (mindre än 1%) vilket gör att nuvarande fordonspark fortsatt bedöms som bra anpassad till förutsättningarna.

För vägsträckningen Borgvik-Gullsjö-Flokerud skulle en mindre buss vara lämpligare men om ett sådant val görs måste en större 50- passagerarbuss tas bort och ersättas med 3 mindre bussar med påföljden av en avsevärd ökning av kostnaden för skolskjutsen totalt för kommunen.

Utifrån frekvensen på inställda turer Borgvik-Gullsjö-Flokerud på ett läsår (1-3 enkelresor) anses det tillsvidare inte motiverat att ändra fordonsparken. Inför en ny upphandling om 2-4 år kommer situationen att tas upp och bedömas igen.

När kan jag räkna med att få information om att en tur blir inställd?

Målsättningen är att fatta beslut och informera kvällen före. I vissa fall om väderomslag kommer plötsligt och överraskande och som inte överensstämmer med väderprognoser kan beslut fattas och informeras ut på morgonen strax innan tur ska starta.

Information går ut på kommunens webbplats och sociala medier. Information går även ut till de som valt ”buss-appen”.

Måste mitt barn gå till skolan om inte skolbussen kan komma fram?

I skolskjutsreglementet finns reglerat vad som gäller vid situationer när bussen av någon anledning inte når fram till en på-/avstigningsplats. Denna information gås igenom första skoldagen med eleverna.

Informationsmaterial skickas med hem efter första skoldagen med bland annat en uppmaning om att vårdnadshavare ska ta del av informationen.

  • Om skolskjuts till skolan ställs in ska föräldrar/vårdnadshavare om möjligt transportera eleven till skolan. Är detta inte möjligt kan eleven utifrån föräldrars ansvar stanna kvar i hemmet under skoldagen. Frånvaro kommer inte att registreras. Föräldrarna svarar för elevernas säkerhet vid utebliven hämtning till skolan.
  • Om skolskjuts från skolan ställs in placeras eleverna tillfälligt på skolans fritidshem. Skola/fritidshem svarar för elevernas säkerhet och kontakt med hemmet. Eleverna stannar kvar på fritidshem tills hämtning av föräldrar/vårdnadshavare sker.
  • Om skolskjuts avbryts under färd till skolan ansvarar förare för kontakt till föräldrar/vårdnadshavare och skola. Föraren svarar för elevernas säkerhet tills eleverna överlämnats till föräldrar/vårdnadshavare.
  • Om skolskjuts avbryts under färd från skolan transporterar föraren eleverna tillbaka till skolans fritidshem. Skola/fritidshem svarar för elevernas säkerhet och kontakt med hemmet. Eleverna stannar kvar på fritidshem tills hämtning av föräldrar/vårdnadshavare sker.

Hela vägen är grusad varför är bussen inställd?

I en sådan situation kan inställd skolbuss bero på att vägbanan innan grusning varit hård/isig (minusgrader) vilket i vissa fall kan göra att grusningen inte ger önskad effekt.

Varför plogar/vinterväghåller inte kommunen de vägar som används för skolskjuts?

Se svar från första frågan, under rubrik Vinterväglag och skolskjuts.

Kan jag förvänta sig en fungerande skolskjuts vid normalt vinterväglag?

I grunden behandlas alla elever lika vad gäller skolskjuts och planering av skolskjuts. Dock går det inte fullt ut att utlova samma stabilitet och pålitlighet på den skolskjuts som går i centralorten och den som går ute på landsbygden.

Exakt samma väderleksförhållanden i centralorten och ute på landsbygden kan ge helt skilda förutsättningar för att kunna köra skolbuss. Väglag, vägens beskaffenhet, vem som ansvarar för halkbekämpningen med mera påverkar detta.

Har fått meddelande att mitt barn skolbuss inte kommer att gå hela vägen hem på grund av vinterväglag, vad gäller?

Skolan i samråd med eleven kontaktar vårdnadshavare och meddelar situationen. Här fattas beslut om eleven kan hämtas upp av förälder enligt plats för förkortad tur alternativt stanna kvar på fritidshem fram till hämtning av vårdnadshavare.

Om jag inte har körkort vem kör hem mitt barn?

I grunden gäller här, oavsett vårdnadshavares innehav av körkort eller ej, ett föräldraansvar för situationen. Kommunen förutsätter att vuxna/vårdnadshavare oavsett körkort och/eller var man bor har privata rutiner för att förflytta sig (att handla, fritidsaktiviteter, sjukhus med mera). Utifrån dessa rutiner bör vårdnadshavare kunna hämta hem sitt barn på något sätt (hjälp av anhörig/kompis, linjetrafik eller annat).

Kommunen ansvarar för barnet oavsett tid tills vårdnadshavare hämtar barnet.

Varför släpps barnen av vid vältrafikerade vägar?

Varje på-avstigningsplats riskbedöms enligt riktlinjer från Trafikverket (särskild bedömningsmall).

Kommunens lokala bestämmelser är bland annat att elever som bor längs asfalterade 70-vägar och som inte har särskild plats för gång och cykel måste få en alternativ plats.

I vissa fall har särskilda varningsanordningar satts upp för att öka säkerheten. Vad som är vältrafikerad väg bedöms från fall till fall.

Om en väg är vältrafikerad men har en säker på-avstigningsplats och även säker gång-cykelväg fram till platsen bedöms risken låg.

Om samma plats skulle haft en riskmässigt sämre på-/avstigningsplats och högre riskbedömning på väg mellan hemadress och på-/avstigningsplats bedöms risken högre och en anpassning görs.

Uppdaterad: 2023-08-18

Kontakt

Trafikupplysning 
Värmlandstrafik
0771-32 32 00

Störningsinformation om aktuella större störningar som kraftigt påverkar skoltrafiken gällande den separata skoltrafiken som företaget Nobina har visas på förstasidan på Värmlandstrafiks webbplats, www.varmlandstrafik.se Länk till annan webbplats.

Matilda Skååre
Samordnare skolskjuts
0555-421 15
matilda.skaare@grums.se