Grumsinitiativ 2022

Här finns samtliga initiativ för 2022 redovisade. Du kan enkelt se vilka olika beslut som hittills har tagits för varje initiativ. Totalt lämnades 62 initiativ in under inlämnsperioden. Åtta initiativ skickades vidare för utredning, dessa åtta redovisas högst upp i listan nedan.

1. Mer personal som ledsagare och kontaktpersoner och återinförande av LSS-verksamheten Fritiden
2. Skapa platser för skugga och svalka i kommunens parker
3. Starta ett ungdomsråd
4. Ungdomsråd i Grums kommun
5. Ungdomsråd i Grums kommun
6. WC och soptunna vid Lassehalls badplats
7. Barntillsyn nattis/kvällis
8. Nattdagis
9. Sammanlänkad strandpromenad mellan Billeruds golkfklubb, Segmon och Liljedal
10. Förbättring av promenadstig på Orrby, bakom fotbollsplanen
11. Förslag på nytt namn för Mellavägen i Segmon
12. Lekpark i Slottsbron
13. Lekpark i Slottsbron
14. Hedra Ingvar Karlsson (Sven-Ingvars) med eget gatunamn i Liljedal
15. Upprustning av hamnområdet i Grums
16. Hundlekgård i Grums kommun
17. Inhägnad mötesplats för hundägare vid vägen till Lassehall
18. Nytt användningsområde av grönyta
19. Rastgård för hundar på Tallgatans grönområde
20. Inhägnad lek & träningsyta för hundar och deras ägare
21. Stege med gummimatta för vinterbad på lämplig plats i Grums eller Slottsbron
22. Fler bord i Sveaparken
23. Hus- och tomtunderhåll längs Sveagatan
24. Marknadsdagar
25. Allmän trädgård mellan Öbergsgatan och järnvägen i Grums
26. Grumsdag
27. Torghandel och bakluckeloppis i Grums
28. Utökade öppettider för simhallen
29. Göra Lassehall till en allmän badplats
30. Förbättra vägen ner till Trulsöns badplats
31. Fler ställplatser vid Trulsens badplats
32. Anlägga en ny brygga i Borgvik, där båtbussen har sin hållplats
33. Mer evenenmang i Sveaparken
34. Sänka hastighetsbegränsningen på kvarnvägen/Liåsbacken i Borgvik
35. Lekpark vid Ringvägen Grums
36. Skapa tillgänglighet för kärra/kajak ända fram till vattnet i Dufvåsen
37. Ungdomsgarage
38. Sommarbusskort under sommarlovet34.
39. Byta namn på gata i Slottsbron, från Gamla vägen till Sven-Ingvars väg
40. Införa danslektioner i Grums kommun
41. Uppmana Trafikverket att genomföra buller- och hastighetskontroll
42. Upprätta en vattentapp med färskvatten vid Grums IP
43. Besöksparkering Vitmossavägen Grums
44. Cykelväg Grums-Malsjö
45. Fler uppmärkta leder i skogen samt informationskartor
46. Vassröjning och brygga vid Sparnäs badplats
47. Sopsortering i kärl
48. Fartgupp vid korsningen Gamla vägen-Skogsgatan
49. Gör parkering på gamla Shelltomten vid Familjecentralen
50. Bygga nya bostadsrätter
51. Införande av ny båtbusslinje sommaren 2023 med destination Liljedal
52. Liva upp Mickelsön
53. Bygata mellan Karlberg och Hasseldalen
54. Inventering i kommunen för en förbättring av fritids- och turismaktiviteter
55. Upprätthållande av stigar i strövområden
56. Stödundervisning med hjälp av frivilliga vuxna
57. Bekämpning av invasiva arter
58. Byväg mellan Karlberg och Hasseldalens badplats
59. Lägga spångar på delar av 5-km slingan
60. Bygga fotbollsläktare vid planen Orrby IP
61. Sporthall kopplad till badhuset
62. Anordna GPS-Quiz i Grums

1. Mer personal som ledsagare och kontaktpersoner och återinförande av LSS-verksamheten Fritiden

 • Initiativ: Mer personal på kommunens gruppboenden samt återupprätta LSS-verksmaheten "Fritiden"

 • Beslut: Initiativet hänskjuts till budgetberedningen för 2025.

2. Skapa platser för skugga och svalka i kommunens parker

 • Initiativ: Initiativet menar att flera av kommunens parker och lekplatser saknar sittplatser i skugga eller svalka. Kommunen föreslås utreda vilka lekplatser, och parker, som saknar sittplatser i skugga, vilket sedan kan åtgärdas med planterad grönska eller väderskydd.

 • Beslut: Initiativet genomförs genom att område gata bevlijas 180 000kr i investeringsmedle för år 2024.

3. Starta ett ungdomsråd

 • Initiativ: Den första, av totalt tre initiativ som föreslår ett ungdomsråd i Grums kommun.

  Starta ett ungdomsråd i Grums kommun. Ungdomsrådet ska vara ett forum för inflytande och insyn i kommunens arbete med frågor som rör ungdomar.

 • Beslut: Initiativet genomförs.

4. Ungdomsråd i Grums kommun

 • Initiativ: Det andra, av totalt tre initiativ som föreslår ett ungdomsråd i Grums kommun.

  Starta ett ungdomsråd i Grums kommun. Ungdomsrådet ska vara ett forum för inflytande och insyn i kommunens arbete med frågor som rör ungdomar

 • Beslut: Initiativet genomförs.

5. Ungdomsråd i Grums kommun

 • Initiativ: Det tredje, av totalt tre initiativ som föreslår ett ungdomsråd i Grums kommun.

  Starta ett ungdomsråd i Grums kommun. Ungdomsrådet ska vara ett forum för inflytande och insyn i kommunens arbete med frågor som rör ungdomar.
 • Beslut: Initiativet genomförs.

6. WC och soptunna vid Lassehalls badplats

 • Initiativ: Utveckla Lassehalls badplats genom att anlägga WC och soptunna.

 • Beslut: Initiativet skickades vidare för utredning hos område Gata. Utredningen ska visa kostnader för röjning och sopkärl på platsen.

  Ärendet avslogs på kommunfullmäktiges sammanträde den 15 juni 2023.

7. Barntillsyn nattis/kvällis

 • Initiativ: Två initiativ har inkommit som föreslår att Grums kommun ska inrätta nattdagis. Nattdagiset ska underlätta för föräldrar som arbetar nätter.

 • Beslut: Initiativet hänskjuts till budgetberedningen för 2025.

8. Nattdagis

 • Initiativ: Två initiativ har inkommit som föreslår att Grums kommun ska inrätta nattdagis. Nattdagiset ska underlätta för föräldrar som arbetar nätter.

 • Beslut: Initiativet hänskjuts till budgetberedningen för 2025.

9. Sammanlänkad strandpromenad mellan Billeruds golkfklubb, Segmon och Liljedal

 • Initiativ: Skapa en sammanlänkad strandpromenad från Lilleruds golfklubb, Segmon och Liljedal. Strandpromenaden ska tillvarata Grums fina läge vid Vänern.

 • Beslut: Initiativet om att inrätta en strandpromenad hänskjuts till den särkilda beredningens sammanträde under hösten 2023.

10. Förbättring av promenadstig på Orrby

 • Initiativ: Förslagsställaren föreslår en förbättring av en promenadstig. Promenadstigen ligger på Orrby, bakom fotbollsplanen, och löper över Region Värmlands mark.

 • Beslut: Initiativet om förbättring av promenadstig på Orrby hanteras som besvarat. Med anledning av att initiativet inte berör kommunal mark, beslutar beredningen att hantera initiativet som besvarat, detta med tillägget att initiativet ska skickas till Region Värmland för kännedom.

11. Förslag på nytt namn för Mellavägen i Segmon

 • Initiativ: Mellavägen i Segmon upplevs skapa problem då gatunamnet uppfattas som "mellanvägen" i kontakt med posttjänster och myndighetskontakter. Initaitvet föreslår därmed ett namnbyte av Mellavägen i Segmon.
 • Beslut: Initiativet om namnbyte för Mellanvägen i Segmon hanteras som besvarat. Ett namnbyte på en kommunal gata är en omfattande process, där ett antal olika myndigheter behöver blandas in. Det skulle även innebära en kostnad för kommunen att genomföra namnbytet, vilket det inte anses finnas ekonomiska förutsättningar för i dagsläget. Initiativet skickas till Område gata för kännedom.

12. Lekpark i Slottsbron

 • Initiativ:  Två Grumsinitiativ har inkommit där förslagsställarna föreslår att anlägga en ny lekpark i Slottsbron. Förslagsställarna menar att det, i dagsläget, enbart finns en lekpark i den lokala skolan, vilket innebär att det saknas en lekpark som är öppen dagtid.

 • Beslut: Initiativet om att anlägga en ny lekplats i Slottsbron hanteras som besvarat. För cirka tio år sedan tog kommunen bort ett antal lekplatser runtomkring i kommunen. Lekplatserna togs bort för att de bedömdes, enligt gällande regelverk, vara för osäkra för barn att leka i. Kommunen valde i stället att behålla ett mindre antal lekplatser i kommunen, vilket syftar för att kunna hålla en högre kvalitetsnivå på de existerande lekplatserna

13. Lekpark i Slottsbron

 • Initiativ:  Två Grumsinitiativ har inkommit där förslagsställarna föreslår att anlägga en ny lekpark i Slottsbron. Förslagsställarna menar att det, i dagsläget, enbart finns en lekpark i den lokala skolan, vilket innebär att det saknas en lekpark som är öppen dagtid.

 • Beslut: Initiativet om att anlägga en ny lekplats i Slottsbron hanteras som besvarat. För cirka tio år sedan tog kommunen bort ett antal lekplatser runtomkring i kommunen. Lekplatserna togs bort för att de bedömdes, enligt gällande regelverk, vara för osäkra för barn att leka i. Kommunen valde i stället att behålla ett mindre antal lekplatser i kommunen, vilket syftar för att kunna hålla en högre kvalitetsnivå på de existerande lekplatserna.

14. Hedra Ingvar Karlsson (Sven-Ingvars) med eget gatunamn i Liljedal

 • Initiativ: Ett Grumsinitiativ har inkommit där förslagsställaren föreslår att kommunen ska byta namn på en gata i Liljedal, detta för att hedra Ingvar Karlsson.

 • Beslut: Initiativet om att hedra Ingvar Karlsson med eget gatunamn i Liljedal skickades inte vidare för utredning eftersom ett gatunamnsbyte är en omfattande process för kommunen. Initiativet skickas därför till Tillväxt- och tillsynsfunktionen som kan beakta förslaget när nya gator anläggs i Liljedal.

15. Upprustning av hamnområdet i Grums

 • Initiativ: Initiativet föreslår att kommunen rustar upp, alternativt river, de byggnader som idag frontar hamnområdet.

 • Beslut: Initiativet om upprustning av hamnområdet i Grums skickades inte vidare för utredning eftersom kommunen inte äger de byggnader som initiativet omfattar. Den särskilda beredningen beslutade att hantera initiativet som besvarat.

16. Hundlekgård i Grums kommun

 • Initiativ: Fem initiativ har inkommit som föreslår att kommunen ska anlägga en hundlekgård/rastyta.

 • Beslut: Initiativet om hundlekgård i Grums kommun skickades inte vidare för utredning eftersom frågan om hundlekgård utreddes under 2021. Utredningen bedömde kostnaden för att anlägga en hundlekgård till 400 000 kronor. Kostnaden för att anlägga en hundlekgård bedöms vara för hög utifrån kommunens ekonomiska läge. Den särskilda beredningen beslutade därmed för att hantera initiativet som besvarat.

17. Inhägnad mötesplats för hundägare vid vägen till Lassehall

 • Initiativ: Fem initiativ har inkommit som föreslår att kommunen ska anlägga en hundlekgård/rastyta.

 • Beslut: Initiativet om inhägnad mötesplats för hundägare vid vägen till Lassehall skickades inte vidare för utredning eftersom frågan om hundlekgård utreddes under 2021. Utredningen bedömde kostnaden för att anlägga en hundlekgård till 400 000 kronor. Kostnaden för att anlägga en hundlekgård bedöms vara för hög utifrån kommunens ekonomiska läge. Den särskilda beredningen beslutade därmed för att hantera initiativet som besvarat.

18. Nytt användningsområde av grönyta

 • Initiativ: Fem initiativ har inkommit som föreslår att kommunen ska anlägga en hundlekgård/rastyta.

 • Beslut: Initiativet om nytt användningsområde av grönyta skickades inte vidare för utredning eftersom frågan om hundlekgård utreddes under 2021. Utredningen bedömde kostnaden för att anlägga en hundlekgård till 400 000 kronor. Kostnaden för att anlägga en hundlekgård bedöms vara för hög utifrån kommunens ekonomiska läge. Den särskilda beredningen beslutade därmed för att hantera initiativet som besvarat.

19. Rastgård för hundar på Tallgatans grönområde

 • Initiativ: Fem initiativ har inkommit som föreslår att kommunen ska anlägga en hundlekgård/rastyta.

 • Beslut: Initiativet om rastgård för hundar på Tallgatans grönområde skickades inte vidare för utredning eftersom frågan om hundlekgård utreddes under 2021. Utredningen bedömde kostnaden för att anlägga en hundlekgård till 400 000 kronor. Kostnaden för att anlägga en hundlekgård bedöms vara för hög utifrån kommunens ekonomiska läge. Den särskilda beredningen beslutade därmed för att hantera initiativet som besvarat.

20. Inhägnad lek & träningsyta för hundar och deras ägare

 • Initiativ: Fem initiativ har inkommit som föreslår att kommunen ska anlägga en hundlekgård/rastyta.

 • Beslut: Initiativet om inhägnad lek & träningsyta för hundar och deras ägare skickades inte vidare för utredning eftersom frågan om hundlekgård utreddes under 2021. Utredningen bedömde kostnaden för att anlägga en hundlekgård till 400 000 kronor. Kostnaden för att anlägga en hundlekgård bedöms vara för hög utifrån kommunens ekonomiska läge. Den särskilda beredningen beslutade därmed för att hantera initiativet som besvarat.

21. Stege med gummimatta för vinterbad på lämplig plats i Grums eller Slottsbron

 • Initiativ: Ett Grumsinitiativ har inkommit där förslagsställaren föreslår att kommunen inrättar en stege med gummimatta för vinterbad.

 • Beslut: Initiativet om stege med gummimatta för vinterbad, på lämplig plats, i Grums eller Slottsbron skickades inte vidare för utredning eftersom kommunens bryggor inte ligger i vattnet över vintern. Initiativet kan därför inte verkställas av kommunen. Den särskilda beredningen beslutade därmed för att hantera initiativet som besvarat.

22. Fler bord i Sveaparken

 • Initiativ: Ett Grumsinitiativ har inkommit där förslagsställaren föreslår att det ska ställas ut fler bord i Sveaparken.

 • Beslut: Initiativet om fler bord i Sveaparken skickades inte vidare för utredning eftersom det pågår ett planeringsarbete för att vidareutveckla Sveaparken. En del av planeringsarbetet omfattar fler bord i Sveaparken. Den särskilda beredningen beslutade därmed för att hantera initiativet som besvarat.

23. Hus- och tomtunderhåll längs Sveagatan

 • Initiativ:  Ett Grumsinitiativ har inkommit där förslagsställaren föreslår att kommunen ska ställa högre krav på vissa fastigheter i kommunen.

 • Beslut: InInitiativet om hus- och tomtunderhåll längs Sveagatan skickades inte vidare för utredning eftersom kommunen är begränsad i sina möjligheter att påverka enskilda fastighetsägare på deras egen mark. Initiativet kan därmed inte verkställas av kommunen. Den särskilda beredningen beslutade därmed för att hantera initiativet som besvarat.

24. Marknadsdagar

 • Initiativ: Ett Grumsinitiativ har inkommit där förslagsställaren föreslår att kommunen ska hålla i marknadsdagar.

 • Beslut: Initiativet om marknadsdagar skickades inte vidare för utredning eftersom kommunen redan arrangerar, årligen, fyra evenemang i Sveaparken. Grums kommun ställer sig positiv till fler evenemang i kommunen. Om någon annan aktör är villig att arrangera marknadsdagarna, kan kommunen vara behjälplig med att tillhandahålla lämplig mark för marknadsdagar. Den särskilda beredningen beslutade därmed för att hantera initiativet som besvarat.

25. Allmän trädgård mellan Öbergsgatan och järnvägen i Grums

 • Initiativ: Ett Grumsinitiativ har inkommit där förslagsställaren föreslår att kommunen ska anordna en allmän trädgård för kommunens medborgare. Trädgården är, dels tänkt att vara en möjlighet att odla för de som bor i lägenheter, dels fungera som en neutral mötesplats för kommunens medborgaren.

 • Beslut: Initiativet om allmän trädgård mellan Öbergsgatan och järnvägen i Grums skickades inte vidare för utredning eftersom beredningen bedömer att det inte är mjöligt att anlägga en kommunal trädgård, detta med hänvisning till kommunens ekonomiska läge. Sektor samhällsbyggnad meddelar att det skulle kunna finnas möjlighet att arrendera ut mark till en fristående aktör, vilket då skulle ha ansvaret att hålla trädgården i ordning.. Beredningen beslutar därmed att hantera initiativet som besvarat.

26. Grumsdag

 • Initiativ: Ett Grumsinitiativ har inkommit där förslagsställaren föreslår att kommunen ska hålla i en Grumsdag.
 • Beslut: Initiativet om Grumsdag skickades inte vidare för utredning eftersom kommunen redan arrangerar, årligen, fyra evenemang i Sveaparken. Grums kommun ställer sig positiv till fler evenemang i kommunen. Om någon annan aktör skulle vara villig att arrangera en Grumsdag, kan kommunen vara behjälplig med att tillhandahålla lämplig mark för marknadsdagar.Den särskilda beredningen beslutade därmed för att hantera initiativet som besvarat.

27. Torghandel och bakluckeloppis i Grums

 • Initiativ: Ett Grumsinitiativ har inkommit där förslagsställaren föreslår att kommunen ska arrangera torghandel och bakluckeloppis.
 • Beslut: Initiativet om torghandel och bakluckeloppis skickades inte vidare för utredning eftersom kommunen redan arrangerar, årligen, fyra evenemang i Sveaparken. Grums kommun ställer sig positiv till fler evenemang i kommunen. Om någon annan aktör är villig att arrangera torghandel, eller bakluckeloppis, kan kommunen vara behjälplig med att tillhandahålla lämplig mark för ändamålet.
  Den särskilda beredningen beslutade därmed för att hantera initiativet som besvarat.

28. Utökade öppettider för simhallen

 • Initiativ: Ett Grumsinitiativ har inkommit som föreslår att simhallen utökar sina öppettider i början av sommaren.
 • Beslut: Initiativet om utökade öppettider för simhallen skickades inte vidare för utredning eftersom under juni månad städas hela sim- och sporthallen. Det genomförs även renoveringar och städning av bassängerna när dessa är stängda för allmänheten. Den särskilda beredningen beslutade därmed för att hantera initiativet som besvarat.

29. Göra Lassehall till en allmän badplats

 • Initiativ: Ett Grumsinitiativ har inkommit som föreslår att göra badplatsen vid Lassehall till allmän badplats.

 • Beslut: Initiativet om att göra Lassehall till en allmän badplats skickades inte vidare för utredning eftersom beredningen bedömer att det finns ett behov att ha kvar Lassehall som en naturbadplats. En naturbadplats innebär att det är tillåtet att bada med hundar och hästar på platsen. Den särskilda berdningen beslutade därmed för att initiativet som besvarat.

30. Förbättra vägen ner till Trulsöns badplats

 • Initiativ: Önskar att det fanns en lekpark i Borgvik för våra barn. Lekplatsen på förskolan är inte avsedd för användning under dagtid för de barn som inte går på förskolan. Det finns mycket barn här i Borgvik, samt föräldrar som skulle bli så glada över att få en lekplats att samlas vid.
 • Beslut: Initiativet om att förbättra vägen ner till Trulsenens badplats skickades inte vidare för utredning eftersom område fastighet meddelar att trafiken på sträckan håller väldigt hög hastighet och bedömer att farthindren bör vara kvar i sin nuvarande utformning.

  I dagsläget bedöms det inte heller vara aktuellt att asfaltera vägen ner till Trulsens badplats, då det bedöms vara en alltför kostsam process för kommunens nuvarande ekonomiska läge. Den särskilda berdningen beslutade därmed för att initiativet som besvarat.

31. Fler ställplatser vid Trulsens badplats

 • Initiativ: Ett Grumsinitiativ har inkommit där förslagsställaren föreslår att, dels utöka antalet ställplatser, dels ställa fram fler sopkärl vid Trulsens badplats.
 • Beslut: Initiativet om fler ställplatser vid Trulsens badplats skickades inte vidare för utredning eftersom kommunen har ett löpande arbete som pågår med Trulsens badplats. Arbetet omfattar, bland annat, bevakning av antalet besökare och utökad avfallshantering på badplatsen. Den särskilda beredningen beslutade därmed för att hantera initiativet som besvarat.

32. Anlägga en ny brygga i Borgvik, där båtbussen har sin hållplats

 • Initiativ: Ett Grumsinitiativ har inkommit som föreslår att anlägga en ny brygga i Borgvik. Bryggan ska underlätta för de resenärer som vill åka båtbussen under sommarperioden.
 • Beslut: Initiativet om att anlägga en ny brygga i Borgvik, där båtbussen har sin hållplats skickades inte vidare för utredning eftersom det redan pågår ett arbete med frågan. Sektor samhällsbyggnad meddelar att det finns ett pågående planeringsarbete om att anlägga en ny brygga i Borgvik. Den särskilda beredningen beslutade därmed för att hantera initiativet som besvarat.

33. Mer evenenmang i Sveaparken

 • Initiativ: Ett Grumsinitiativ har inkommit där förslagsställaren föreslår att kommunen ska hålla i evenemang oftare i Sveaparken.
 • Beslut: Initiativet om mer evenemang i Sveaparken skickades inte vidare för utredning eftersom kommunen redan arrangerar, årligen, fyra evenemang i Sveaparken. Grums kommun ställer sig dock positiv till fler evenemang i kommunen. Om någon annan aktör är villig att arrangera fler evenemang, kan kommunen vara behjälplig med att tillhandahålla lämplig mark för ändamålet. Den särskilda beredningen beslutade därmed för att hantera ditt initiativ som besvarat.

34. Sänka hastighetsbegränsningen på kvarnvägen/Liåsbacken i Borgvik

 • Initiativ: Ett Grumsinitiativ har inkommit där förslagsställaren föreslår att kommunen ska sänka hastigheten på en väg i Borgvik.
 • Beslut: Initiativet om att sänka hastighetsbegränsningen på kvarnvägen/Liåsbacken i Borgvik från 50 till 30 km/t skickades inte vidare för utredning eftersom initiativet inte uppfyller formkravet för allmänintresset. Initiativet skickas vidare till område gata för att tas med i kommunens fortlöpande trafiksäkerhetsarbete. Den särskilda beredningen beslutade därmed för att hantera initiativet som besvarat.

35. Lekpark vid Ringvägen Grums

 • Initiativ: Ett Grumsinitiativ har inkommit där förslagsställaren föreslår att anlägga en ny lekpark vid Ringvägen i Grums. Förslagsställaren menar att det, i dagsläget, saknas lekpark i området och att en lekpark skulle kunna fungera som en mötesplats för barnfamiljerna i området.

 • Beslut: Initiativet om lekpark vid Ringvägen skickades inte vidare för utredning eftersom kommunen har valt att behålla ett mindre antal lekplatser runtom i kommunen. Det mindre antalet gör att kommunen kan hålla en högre säkerhetsstandard på de existerande lekplatserna. Initiativet skickas därför till till sektor samhällsbyggnad och GHAB för kännedom. Den särskilda beredningen beslutade därmed för att hantera initiativet som besvarat.

36. Skapa tillgänglighet för kärra/kajak ända fram till vattnet i Dufvåsen

 • Initiativ: Ett Grumsinitiativ har inkommit där förslagsställaren vill att kommunen ska skapa tillgänglighet för kärra och kajak vid vattnet i Dufvåsen.
 • Beslut: Initiativet om att skapa tillgänglighet för kärra/kajak ända fram till vattnet Dufvåsen skickades inte vidare till utredning eftersom initiativet inte uppfyller kravet om att gynna allmänintresset. Den särskilda beredningen beslutade därmed för att hantera initiativet som besvarat.
   

37. Ungdomsgarage

 • Initiativ: Ett Grumsinitiativ har inkommit som föreslår ett ungdomsgarage i den lokal som idag fungerar som kommunens brandstation. Ungdomsgaraget ska vara till för de ungdomar som är mellan 15 och 19 år.
 • Beslut: Initiativet om ungdomsgarage skickades inte vidare för utredning eftersom brandstationen, som lokal, bedöms vara olämplig för ändamålet. Bedömningen grundar sig på att lokalen är utdömd för att fungera som en brandstation, vilket gör att ett ungdomsgarage inte är möjligt i lokalen. Den särskilda beredningen beslutade därmed för att hantera initiativet som besvarat.

  Den särskilda beredningen vill dock skicka med att frågan har varit aktuell i många år. Kommunens fritidsgård genomför ett löpande arbete för att hitta lämpliga ytor för kommunens ungdomar, som de kan använda som samlingspunkter.

38. Sommarbusskort under sommarlovet

 • Initiativ: Ett Grumsinitiativ har inkommit som föreslår att ungdomar som går i åttonde klass, och uppåt, ska få ett så sommarbusskort. Sommarbusskortet är tänkt att förbättra måendet hos kommunens ungdomar genom gratis kollektivtrafik under sommarlovet.
 • Beslut: Initiativet om sommarbusskort under sommarlovet skickades inte vidare för utredning eftersom kommunen inte har möjlighet att verkställa initiativet. frågan om kollektivtrafik hanteras av Region Värmland. Initiativet skickas vidare till kollektivtrafiknämnden i Region Värmland. Den särskilda beredningen beslutade därmed för att hantera initiativet som besvarat.

39. Byta namn på gata i Slottsbron, från Gamla vägen till Sven-Ingvars väg

 • Initiativ: Ett Grumsinitiativ har inkommit där förslagsställaren föreslår ett namnbyte för Gamla vägen i Slottsbron.
 • Beslut: Initiativet om att byta namn på Gamla vägen i Slottsbron till Sven Ingvars väg skickades inte vidare för utredning eftersom ett gatunamnsbyte är en omfattande process för kommunen. Initiativet skickas därför till Tillväxt- och tillsynsfunktionen som kan beakta förslaget när nya gator anläggs i kommunen. Den särskilda beredningen beslutade därmed för att hantera initiativet som besvarat.

40. Införa danslektioner i Grums kommun

 • Initiativ: Ett Grumsinitiativ har inkommit där förslagsställaren föreslår att införa danslektioner i Grums kommun.
 • Beslut: Initiativet om att införa danslektioner i Grums kommun skickades inte vidare för utredning eftersom beredningen bedömer att det i dagsläget inte finns några resurser att avsätta för initiativet. Initiativet skickas till område kultur och fritid för kännedom. Den särskilda beredningen beslutade därmed för att hantera initiativet som besvarat.

41. Uppmana Trafikverket att genomföra buller- och hastighetskontroll

 • Initiativ: Ett Grumsinitiativ har inkommit som föreslår att uppmana Trafikverket att genomföra en bullerkontroll, med tillhörande åtgärder. Initiativet lyfter särskilt sträckan genom Slottsbron som extra utsatt.
 • Beslut: Initiativet om att uppmana Trafikverket att genomföra en buller- och hastighetskontroll skickades inte vidare för utredning eftersom en framställan skickas till Trafikverket istället. Framställandet ska lyfta fram initiativets önskan om åtgärder och lyfta sträckan genom Slottsbron som särskilt utsatt. Den särskilda beredningen beslutade därmed för att hantera initiativet som besvarat.
   

42. Upprätta en vattentapp med färskvatten vid Grums IP

 • Initiativ: Ett Grumsinitiativ har inkommit som föreslår att kommunen inrättar en vattentapp vid Grums IP.

 • Beslut: Initiativet om att upprätta en vattentapp med färskvatten vid Grums IP skickades inte vidare för utredning eftersom en vattentapp, innehållande färskvatten, klassas som livsmedel av livsmedelsverket. Det innebär att vattnet inte får vara stillastående för länge i tappen, något som beredningen ser som en risk med en vattentapp vid Grums IP. Den särskilda beredningen beslutade därmed för att hantera initiativet som besvarat.

43. Besöksparkering Vitmossavägen Grums

 • Initiativ: Ett Grumsinitiativ har inkommit som föreslår att kommunen anlägger en besöksparkering på Vitmossavägen i Grums.
 • Beslut: Initiativet om besöksparkering på Vitmossavägen skickades inte vidare för utredning eftersom initiativet inte uppfyller kravet om att gynna allmänintresset. Den särskilda beredningen beslutade därmed för att hantera initiativet som besvarat.

44. Cykelväg Grums-Malsjö

 • Initiativ: Cykelväg/promenadväg till/mot Malsjö/Borgvik/Värmskog

 • Beslut: Initiativet om cykelväg mellan Grums och Malsjö skickades inte vidare för utredning eftersom kommunen håller för närvarande på med ett arbete med den sträckan. Sektor samhällsbyggnad tittar på alternativen för sträckan. Den särskilda beredningen beslutade därmed för att hantera initiativet som besvarat.

45. Fler uppmärkta leder i skogen samt informationskartor

 • Initiativ: Ett Grumsinitiativ har inkommit som föreslår att okmmunen ska märka upp fler leder, samt sätta ut informationskartor i terrängen.
 • Beslut: Initiativet om fler uppmärkta leder i skogen, samt informationskartor, skickades inte vidare för utredning eftersom det i dagsläget enbart erbjuds kartor för de officiella vandringslederna i kommunen. Initiativet skickas till område kultur och fritid för beaktande när de ska utveckla kommunens framtida friluftsliv. Den särskilda beredningen beslutade därmed för att hantera initiativet som besvarat.
   

46. Vassröjning och brygga vid Sparnäs badplats

 • Initiativ: Ett Grumsinitiativ har inkommit som föreslår att kommunen ska, dels anlägga en brygga, dels röja vassen, vid Sparnäs badplats.
 • Beslut: Initiativet om vassröjning och att anlägga en brygga vid Sparnäs badplats skickades inte vidare för utredning eftersom ett arbete redan pågår med frågan. Sparnäs badplats ingår i kommunens planering för vassröjning, vilket innebär att kommunen redan idag genomför vassröjning på badplatsen. Den särskilda beredningen beslutade för att hantera initiativet som besvarat.

  Angående anläggandet av brygga, genomför Grums kommun ett löpande arbete med att överse, och inventera, behov av nya bryggor i kommunen. Initiativet skickas till område kultur och fritid för kännedom om förslaget om ny brygga på Sparnäs.

47. Sopsortering i kärl

 • Initiativ: Ett Grumsinitiativ har inkommit som förelsår möjligheten att sopsortera i flera olika kärl beroende på material.
 • Beslut: Initiativet om sopsortering i kärl skickades inte vidare för utredning eftersom kommande lagstiftning inom avfallsområdet kommer att omfatta initiativets förslag. Den särskilda beredningen beslutade för att hantera initiativet som besvarat.
   

48. Fartgupp vid korsningen Gamla vägen-Skogsgatan

 • Initiativ: Ett Grumsinitiativ har inkommit som föreslår att kommunen ska anlägga ett fartgupp vid korsningen Gamla vägen och Skogsgatan.
 • Beslut: Initiativet om att anlägga ytterligare ett fartgupp vid korsningen Gamla vägen-Skogsgatan skickades inte vidare för utredning eftersom sträckan bedöms redan ha ett lämpligt antal fartgupp i dagsläget. Kommunen för en löpande dialog med Polismyndigheten gällande fartkontroller i kommunen. Initiativet skickas till Polismyndigheten. Den särskilda beredningen beslutade för att hantera initiativet som besvarat.

49. Gör parkering på gamla Shelltomten vid Familjecentralen

 • Initiativ: Ett Grumsinitiativ har inkommit som föreslår att kommunen ska anlägga en parkering på den gamla Shelltomten vid Familjecentralen.
 • Beslut: Initiativet om att göra parkering på gamla Shelltomten vid familjecentralen skickades inte vidare för utredning eftersom initiativet inte uppfyller formkraven för Grumsinitiativ. Tomten, som omfattas av förslaget, ägs inte av kommunen, vilket innebär att kommunen inte kan verkställa initiativet. Den särskilda beredningen beslutade för att hantera initiativet som besvarat.

50. Bygga nya bostadsrätter

 • Initiativ: Ett Grumsinitiativ har inkommit som föreslår att kommunen ska bygga fler bostadsrättre i kommunen.
 • Beslut: Initiativet om att bygga nya bostadsrätter skickades inte vidare för utredning eftersom initiativet inte är möjligt för kommunen att verkställa. Initiativet skickas till GHAB för kännedom.Den särskilda beredningen beslutade för att hantera initiativet som besvarat.
   

51. Införande av ny båtbusslinje sommaren 2023 med destination Liljedal

 • Initiativ: Ett Grumsinitiativ har inkommit som föreslår att kommunen ska införa en båtbusslinje till Liljedal.
 • Beslut: Initiativet om införande av en ny båtbusslinje under sommaren 2023 med destination Liljedal skickades inte vidare för utredning eftersom 2023 års båtbusslinjer redan är upphandlade. Initiativet skickas till administrativa funktionen för beaktande inför 2024 års upphandling av båtbusslinjer. Den särskilda beredningen beslutade för att hantera initiativet som besvarat.
   

52. Liva upp Mickelsön

 • Initiativ: Ett Grumsinitiativ har inkommit som föreslår att kommunen ska anlägga ett nytt hopptorn eller en större brygga på Mickelsön.
 • Beslut: Initiativet om att liva Mickelsön skickades inte vidare för utredning eftersom anläggandet av ett nytt hopptorn är en omfattande och kostsam process, vilket gör att ett nytt hopptorn inte är aktuellt i dagsläget. Den särskilda beredningen beslutade för att hantera initiativet som besvarat.

  Angående anläggandet av brygga, genomför Grums kommun ett löpande arbete med att överse, och inventera, behov av nya bryggor i kommunen. Initiativet skickas till område kultur och fritid för kännedom om förslaget om ny brygga på Mickelsön

53. Bygata mellan Karlberg och Hasseldalen

 • Initiativ: Ett Grumsinitiativ har inkommit som föreslår att kommunen ska anlägga en bygata mellan Karlberg och Hasseldalen.
 • Beslut: Initiativet om Bygata mellan Karlberg och Hasseldalen skickades inte vidare för utredning eftersom kommunen håller för närvarande på med ett arbete med den sträckan. Sektor samhällsbyggnad tittar på alternativen för sträckan. Den särskilda beredningen beslutade därmed för att hantera initiativet som besvarat.

54. Inventering i kommunen för en förbättring av fritids- och turismaktiviteter

 • Initiativ: Ett Grumsinitiativ har inkommit som föreslår att kommunen ska genomföra en inventering av de natur- och badmöjligheter som finns i kommunen. Inventeringen skulle syfta till att förbättra miljön, vilket ska, enligt förslagsställaren, leda till mer turism i kommunen.
 • Beslut: Initiativet om att inventera kommunens möjligheter för att förbättra fritids- och turistaktiviteterna skickades inte vidare för utredning eftersom det redan pågår ett arbete med frågan. Tillväxt-och tillsynsfunktionen genomför ett löpande arbete som kallas för platsutveckling. Tillväxt och tillsynsfunktionen kontaktar förslagsställaren för att informera om kommunens arbete i frågan. Den särskilda beredningen beslutade för att hantera initiativet som besvarat.
   

55. Upprätthållande av stigar i strövområden

 • Initiativ: Ett Grumsinitiativ har inkommit som föreslår att kommunen ska upprätthålla stigar i olika strövområden i kommunen.
 • Beslut: Initiativet om upprätthållande av stigar i strövområden skickades inte vidare för utredning eftersom initiativet inte uppfyller formkraven för ett Grumsinitiativ. Initiativet bedöms inte uppfylla kravet om att förslaget ska finnas inom det kommunala ansvarsområdet. Den särskilda beredningen beslutade därmed för att hantera initiativet som besvarat.

56. Stödundervisning med hjälp av frivilliga vuxna

 • Initiativ: Ett Grumsinitiativ har inkommit som föreslår att kommunen ska möjliggöra så att frivilliga vuxna kan hjälpa till med stödundervisning i skolan.
 • Beslut: Initiativet om stödundervisning med hjälp av frivilliga vuxna skickades inte vidare för utredning eftersom det redan idag finns möjlighet för rektorer att införa initiativets förslag. Initiativet skickas därför till kommunens sektor för barn och utbildning för kännedom. Den särskilda beredningen beslutade därmed för att hantera initiativet som besvarat.

57. Bekämpning av invasiva arter

 • Initiativ: Ett Grumsinitiativ har inkommit som föreslår att kommunen ska utöka sin bekämpning av invasiva arter i kommunen med hjälp av feriearbetande ungdomar.
 • Beslut: Initiativet om bekämpning av invasiva arter skickades inte vidare för utredning eftersom initiativet inte går att verkställa av kommunen. Område gata meddelar det inte är aktuellt, i dagsläget, att låta feriearbetande skolungdomar att bekämpa invasiva arter, med hänvisning till den utrustning som krävs för att genomföra bekämpningen. Den särskilda beredningen beslutade för att hantera initiativet som besvarat.
   

58. Byväg mellan Karlberg och Hasseldalens badplats

 • Initiativ: Byväg mellan Karlberg och Hasseldalens badplats.
 • Beslut: Initiativet om Bygata mellan Karlberg och Hasseldalens badplats skickades inte vidare för utredning eftersom kommunen håller för närvarande på med ett arbete med den sträckan. Sektor samhällsbyggnad tittar på alternativen för sträckan. Den särskilda beredningen beslutade därmed för att hantera initiativet som besvarat.

59. Lägga spångar på delar av 5-km slingan

 • Initiativ: Ett Grumsinitiativ har inkommit som föreslår att kommunen ska lägga spångar på delar av 5-km slingan, som vintertid fungerar som skidspår.
 • Beslut: Initiativet om att lägga spångar på delar av 5-km slingan skickades inte vidare för utredning eftersom det bedöms kräva stora resurser för att genomföra initiativet. Beredningen beslutade att skicka initiativet till kommunens område för kultur och fritid.

  Område kultur och fritid noterar initiativet och tar med sig förslaget i sin framtid planering för friluftsverksamheten i kommunen. Den särskilda beredningen beslutade därmed för att hantera initiativet som besvarat.

60. Bygga fotbollsläktare vid planen Orrby IP

 • Initiativ: Ett Grumsinitiativ har inkommit som föreslår att kommunen ska bygga nya läktare vid Orrby IP.
 • Beslut: Initiativet om att bygga fotbollsläktare vid planen Orrby IP skickades inte vidare för utredning eftersom byggnationen av nya fotbollsläktare bedöms vara en för kostsam process för kommunens nuvarande ekonomiska läge. Initiativet skickas till område kultur och fritid för beaktande i deras framtida planering för området. Den särskilda beredningen beslutade för att hantera initiativet som besvarat.
   

61. Sporthall kopplad till badhuset

 • Initiativ: Ett Grumsinitiativ har inkommit som föreslår att kommunen ska bygga en sporthall i anslutning till badhuset.
 • Beslut: Initiativet om sporthall kopplad till badhuset skickades inte vidare för utredning eftersom det redan pågår ett arbete med frågan. Initiativet skickas till sektor samhällsbyggnad för kännedom. Den särskilda beredningen beslutade därmed för att hantera initiativet som besvarat.
   

62. Anordna GPS-Quiz i Grums

 • Initiativ: Ett Grumsinitiativ har inkommit som föreslår att kommunen ska anordna en GPS-quiz i Grums. GPS-quizet föreslås att handla om olika historiska händelser som har inträffat i kommunen, vilket ska locka ut mer medborgare i naturen och därmed öka välmåendet i kommunen.
 • Beslut: Initiativet om anordnade av GPS-quiz i Grums kommun skickades inte vidare för utredning eftersom upprätthållandet av quizet bedöms vara en alltför kostsam process för kommunens nuvarande ekonomiska läge. Den särskilda beredningen ställer sig positiv till förslaget och beslutar att Initiativet ska skickas till OK älgen för kännedom. Den särskilda beredningen beslutade för att hantera initiativet som besvarat.

Uppdaterad: 2023-06-27