Bygglovsfritt utan anmälan

Åtgärderna nedan kan genomföras utan anmälan.

Ändra fasaden

Färga om byggnader, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial inom områden med detaljplan är bygglovsfritt om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.

Uteplats

Skyddade uteplatser i anslutning till bostadshuset, med mur eller plank, är bygglovsfritt om muren eller planket inte är högre än 1,8 meter och inte sträcker sig mer än 3,6 meter ut från huset. Byggnaden får inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter om inte ägaren till den angränsande tomten ger sitt tillstånd. För gräns mot gata eller parkmark gäller dock alltid 4,5 meter.

Skärmtak

Skärmtak över sådana uteplatser som anges ovan eller över altaner, balkonger eller entréer, kan uppföras utan bygglov. Det gäller om skärmtaket, tillsammans med andra skärmtak, som har anordnats på tomten inte täcker en större area än 15,0 kvm och inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter.

Friggebod

Komplementbyggnad i omedelbar närhet till bostadshuset. Den och andra komplementbyggnader som har uppförts på tomten (med stöd av undantag från krav på bygglov) och totalt inte har en större byggnadsarea än 15,0 kvm, taknockshöjden inte överstiger 3,0 meter och byggnaderna inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter.

Solfångare

Grums kommun har beslutat att man anser att en solfångare inte behöver bygglov (inom detaljplan) om den placeras plant på ett tak och inte alltför mycket avviker i färg som befintligt material. Ytan ska inte överstiga 12 kvm.

Ändra inomhus

Väsentligt ändrad verksamhet i en byggnad kräver bygglov, men ändring av rumsindelningen eller andra inre ändringar kräver normalt inte bygglov. Dock krävs det bygglov om ändringen innebär att det inreds någon ytterligare bostadslägenhet eller någon ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri. För vissa invändiga ändringar ska du som byggherre lämna in en anmälan.

På landet

Utanför sammanhållen bebyggelse är följande bygglovsfritt för en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader, murar och plank:

  • mindre tillbyggnader, om åtgärden inte sträcker sig närmare gränsen än 4,5 meter
  • komplementbyggnader, murar eller plank i omedelbar närhet till bostadshuset, om åtgärden inte sträcker sig närmare gränsen än 4,5 meter.
Uppdaterad: 2022-10-04