Företag som vill lämna avfall

Företag som vill lämna avfall på Karlbergs avfallsstation ska väga sitt avfall hos oss och betala en avgift enligt vår prislista.

Avgifter för företag som vill lämna avfall

Karlbergs avfallsstation är till för hushållen i Grums kommun som fritt kan lämna sorterat avfall om avfallet transporteras i bil och/eller släpkärra, för större transporter gäller avgift enligt nedan.

Avgifter vid avlämning av avfall

E-tjänst och blanketter

Företag som lämnar avfall som ska deponeras måste fylla i en avfallsdeklaration och lämna till personalen innan avfallet lämnas.

Bo & bygga - Avfall & återvinning - Avfallsdeklaration Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så fyller du i avfallsdeklarationen

1. Allmän information
Den sexsiffriga avfallskoden tas fram enligt Avfallsförordningen (SFS 2 011:927) bilaga 4 som går att hitta på:

Naturvardsverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Farligt avfall: Om avfallskoden följs av en asterisk (*) innebär det att avfallet klassificeras som farligt avfall, avfallet får då inte
  lämnas till deponi på Karlbergs avfallsstation.
 • Avfallsproducent: Med avfallsproducent menas den som bedriver en verksamhet som ger upphov till avfall (ursprunglig producent) eller den som genom blandning, eller på andra sätt ändrar avfallets art eller sammansättning. En transportör som transporterar avfall från till exempel flera kunder och detta ändrar avfallets egenskaper eller om avfallet blandas ska transportören anges som avfallsproducent.

2. Avfallets egenskaper
I många fall kan bedömning av ett avfall underlättas med hjälp av dokumentation kring tidigare utredningar, provtagningar eller bedömningar. Alla dokument som ligger till grund för bestämning av avfallets egenskaper ska följa med avfallsdeklarationen.

 • Uppskattad mängd: Ange vikten i ton per år om avfallet genereras regelbundet och regelbundet kommer att lämnas på Grums avfallsstation. Om det är ett tillfälligt avfall som kommer från till exempel ett rivningsarbete eller liknande ska vikten anges i ton per transport.
 • Från vilken process kommer avfallet: Här ska det beskrivas hur avfallet uppkommit till exempel genom rivning.
 • Hur har avfallet förbehandlats: Endast avfall som har behandlats så att mängden eller farligheten minskas eller hanteringen och återvinning underlättas får deponeras.
 • Fysikalisk form: Med fysikalisk form menas om avfallet är torrt, blött, trögflytande etc.
 • Avfallet får tas emot på deponi för inert eller icke-farligt avfall: Efter att avfallet klassificerats med avfallskod ska en bedömning göras enligt NFS 2 004:10 om på vilken typ av deponi avfallet får lämnas. På Karlbergs avfallsstation får endast inert och icke-farligt avfall deponeras, inget farligt avfall får tas emot.
 • Säkerhetsåtgärder: Behöver extra säkerhetsåtgärder vidtas vid deponering. Vissa avfall kan innebära hälsorisker vid hantering till exempel asbest. Ange i dessa fall hur avfallet bör hanteras.
 • Kan avfallet materialutnyttjas eller återvinnas? Avfall får endast deponeras om inget annat alternativ finns. Innan deponering ska det därför kontrolleras om avfallet kan återanvändas, om det är biologiskt nedbrytbart eller brännbart. Om det gjorts någon utredning ska denna bifogas med avfallsdeklarationen.


3. Avfall som genereras regelbundet

 • Regelbundet genererat avfall: För ett avfall som återkommer regelbundet från ett och samma hämtställe räcker det med att man tar fram en avfallsdeklaration för det aktuella avfallsslaget. Avfallsdeklarationen ska dock medföras vid varje transport med aktuellt datum. Till avfall som genereras regelbundet räknas avfall som regelbundet uppkommer i samma process där:
  - anläggningar och processer är välkända
  - det material som används i processen och själva processen är väldefinierad
  - anläggningens verksamhetsutövare tillhandahåller all nödvändig information och upplyser mottagande deponi om förändringar i processen.
 • Variation i avfallets sammansättning: Beskriv förändringar i fråga om lukt, färg, fukthalt och/eller fysikalisk form.
 • Variation i avfallets karakteristiska egenskaper: Beskriv till exempel mängdförändringar av ingående huvudsakliga ämnen.
 • Överensstämmelseprovning: Ska genomföras på avfall som genereras regelbundet för att kontrollera att avfallet överensstämmer med resultaten på provningen som
  ligger till grund för den ursprungliga avfallsdeklarationen.
  Överensstämmelseprovningen ska utföras 1 gång/år. Eftersom inget farligt avfall får deponeras på Karlbergs avfallsstation behöver inte avfallet laktestas utan det räcker med en okulär kontroll.
 • Nyckelparametrar för överensstämmelseprovning: Dessa parametrar anses avgörande för avfallets egenskaper och kan användas för att avgöra om ett avfall förändras i jämförelse med den ursprungliga avfallsdeklarationen.

4. Underskrift
Underskrift av dokumentet ska göras av avfallsproducenten.

5. Mottagningskontroll
Denna del av avfallsdeklarationen fylls i av personalen på Karlbergs avfallsstation.

När transporten anländer Karlbergs avfallsstation ska den vägas in och personalen ska kontaktas. Personalen kontrollerar att avfallet överensstämmer med avfallsdeklarationen.

Kontroll kommer att ske både vid invägningen och vid avlastningen. Om allt är ok får avfallet transporteras till deponin. Om avfallet inte
överensstämmer med dokumentationen avvisas avfallet och en anmälan sker till tillsynsmyndigheten.

Mottagaren på Karlbergs avfallsstation ska skriva under deklarationens del för mottagningskontroll för att intyga att avfallet kontrollerats och mottagits på ett riktigt sätt. När transporten kör ut från deponin får chauffören ett vågkvitto som motsvarar mottagningsbevis.

Avfallsdeklaration och dokument som ligger till grund för denna ska sparas i 10 år.

Uppdaterad: 2022-11-28

Kontakt

Karlbergs avfallsstation
0555-423 13

Besöksadress
Nyängsgatan 11, Grums