Grumsinitiativ 2019

Här finns samtliga initiativ för 2019 redovisade. Du kan enkelt se vilka olika beslut som har tagits gällande de inkomna initiativen. Totalt inkom 27 initiativ varav två inte uppfyllde formkraven. Av de 25 som gick till beredningsgruppen skickades 12 på utredning.

1. Parkering apoteket

 • Initiativ: Förbättra parkeringsmöjlighet vid apoteket.  Markera de fyra parkeringsplatser som finns nära apoteket med "Endast för apotekskunder".

 • Beslut: Initiativet skickades inte vidare för utredning eftersom de fyra parkeringsplatser som nämns i initiativet inte tillhör kommunen. Kommunen kan bland annat erbjuda de parkeringsplatser som finns på andra sidan Sveagatan.

2. Bygga ett hyreshus för 55+

 • Initiativ:  Bygg ett hyreshus för 55+, 9 våningar högt mellan Järpegatan och Orrby.

 • Beslut: Initiativet skickades inte vidare för utredning eftersom kommunen inte bygger hyreshus. Initiativet skickades istället till Grums Hyresbostäder AB för kännedom.

3. Mer miljösmart sopsortering

 • Initiativ: Det finns tunnor som har olika fack att sortera i. Om det fanns en chans att sortera direkt där man behöver slänga sina sopor så skulle det göras i större grad. Det skulle öka antal hem i Grums kommun som sopsorterar rätt och därmed gynna klimatet.
 • Beslut: Initiativet skickades inte vidare för utredning eftersom kommunen inte får införa insamling av förpackningar och tidningar. Kommunen ska däremot tillhandahålla ett system för att samla in utsorterat matavfall från hushåll och transportera bort det separat. Det avvaktas med vilket system som ska införas eftersom det anses bäst att samordna med producenternas system för insamling av förpackningar och tidningar. I juni 2018 beslutade regeringen om ett förtydligat producentansvar för förpackningar och tidningar samt obligatorisk insamling av matavfall. För Grums kommun innebär detta att vi i nuläget inte kan införa insamling av förpackningar och tidningar hos hushåll. Eftersom regeringen har beslutat att det är producenternas ansvar, har kommunen ingen laglig rätt att införa ett sådant insamlingssystem.

4. Slopande av symbol för Grums kommun

 • Initiativ: Att kommunen inte ska använda sig av symbolen "Hjärta-Grums" som togs fram 2015. Symbolen ger inga positiva associationer.
 • Beslut: Initiativet skickades inte vidare för utredning eftersom Grums kommun redan 2017 slutade att använda symbolen på material som representerar kommunen. Kommunens områden näringsliv samt turism och kultur har under åren tagit till sig kritik mot symbolen som kommit från bland annat företagarföreningarna och turismgruppen. Kommunen använder sig numera av vapenskölden som logotyp. 

5. Namnbyte på Grums kommun

 • Initiativ: Namnbyte på Grums kommun eftersom det inte ger några positiva associationer.
 • Beslut: Initiativet skickades inte vidare för utredning då ett namnbyte av tätorten och kommunen Grums inte anses angeläget. Kommunen bedriver ett varumärkesarbete för att skapa en positiv känsla kopplat till Grums. Den 17 juni 2013 avslogs också ett liknande medborgarförslag i kommunfullmäktige.

  Initiativet nämner att namnbytet innebär en kostnad, samt förslag på hur den skulle kunna hållas nere. Det bedöms att delar av dessa förslag inte uppfyller den standard som kommunen följer på till exempel våra blanketter. Det skulle även uppstå en hel del kostnader och framförallt arbete för att genomföra namnbytet.

6. Hastighetssänkning på Karlbergsrakan

 • Initiativ: Hastighetssänkning på raksträckan förbi Karlberg. Det är mycket trafik på sträckan och många har en hög hastighet.
 • Beslut: Initiativet skickades inte vidare för utredning, eftersom den sträcka där hastighetssänkningen önskas inte är kommunens väg. Det betyder att kommunen inte kan ta något beslut i frågan.

  Grums kommun utreder tillsammans med Trafikverket möjligheterna att anlägga en gång- och cykelväg mellan Grums och Medskog med fortsättning mot Vålberg. Tanken är att en del av vägytan på raksträckan från Karlberg mot Väsby ska tas i anspråk för gång- och cykelvägen. Att smalna av vägen för biltrafiken skulle även det sannolikt ha en hastighetsdämpande effekt.

7. Uppsnyggning av grönytor

 • Initiativ: Röja sly och rensa bort från exempelvis skogspartiet vid korsningen Karslundsgatan, Åsmunderud och grusvägen mot Lökene, fortsätta vid Jehovas mot Lökenegatan och hela skogspartiet från tomterna på Trädgårdsgatan ner mot St1.

 • Beslut: Initiativet skickades inte vidare för utredning då följande gäller för de utpekade områdena:
  Vid korsningen Åsmunderud gjordes förra året en röjning där grenar samt sly från denna ligger kvar. I skogsområden sker nämligen ingen städning, utan det lämnas till naturen.
  Bakom Jehovas vittne har Skogstyrelsen klassat området som höga naturvärden, vilket innebär att det ska lämnas orört för den biologiska mångfalden.
  Marken nedanför Trädgårdsgatan ner mot ST1 ägs inte av kommunen.

8. Bygga en rondell för att minska hastigheten

 • Initiativ: Bygg en rondell vid allmänningen och utfarten från Karlbergs Gård och Karlbergs äldreboende. Detta kommer att bidra till ett säkrare och vänligare Grums med ökad trygghet, att dels kunna köra ut från Karlberg med bil, med permobil och att kunna rida över vägen med häst.
 • Beslut: Initiativet skickades inte vidare för utredning då den korsningen kommer att ses över i samband med ett kommande projekt. I projektet ingår också att finna en säker lösning för korsningen vid ridskolan och busshållplatsen, samt att finna en lösning med säker passage för gående och cyklister.

  Grums kommun utreder tillsammans med Trafikverket möjligheterna att anlägga en gång- och cykelväg mellan Grums och Medskog med fortsättning mot Vålberg. Tanken är att en del av vägytan på raksträckan från Karlberg mot Väsby ska tas i anspråk för gång- och cykelvägen. Att smalna av vägen för biltrafiken skulle även sannolikt ha en hastighetsdämpande effekt.

9. Pulkabacke i Orrby

 • Initiativ: För de mindre barnen finns ingen pulkabacke i Orrbyområdet. Det är möjligt att realisera en sådan vid Ringvägen mot skogen. Slutet av åkområdet mot trottoaren, förses lämpligen med någon form av stop/barriär.
 • Beslut: Initiativet skickades inte vidare för utredning då den utpekade platsen korsar ett skidspår. Det innebär tyvärr att platsen inte anses vara lämplig för en pulkabacke. Istället hänvisas till andra närliggande backar.

10. Införa belöning för miljömedvetna sopsorterare

 • Initiativ: Inför möjligheten att få sin soptunna tömd en gång i månaden. De som är duktiga på att sortera behöver inte tömning lika ofta.
 • Beslut: Initiativet skickades inte vidare för utredning då det redan är möjligt att ansöka om dispens från renhållningsordningen. I normala fall sker tömning av sopkärl  en gång per vecka eller varannan vecka. Det är möjligt att få en dispens från renhållningsordningen i form av längre tömningsintervaller för sopkärl. Det förutsätts då att man har anmält kompostering till kommunen. En handläggningsvgift för ärendet tas ut.

11. Marknadsföra Grums kommun som skidort

 • Initiativ: Att i städer söderut ner mot Göteborg marknadsföra möjlighet till skidåkning under vintertid.
 • Beslut: Initiativet skickades inte vidare för utredning då det finns begränsningar när det gäller hur stora möjligheter till skidåkning kommunen har att erbjuda liksom den korta perioden med bra underlag för skidåkning.

  Sammanfattningsvis finns tyvärr inte de förutsättningarna som skulle behövas för att sätta Grums kommun på kartan som en skidort.

12. Cykelväg Åshammar-Lökene

 • Initiativ: Bygg en cykelväg från Åshammar till vägen mot Lökene.

 • Beslut: Initiativet skickades inte vidare för utredning då sträckan ingår i en motion om att anlägga en gång- och cykelväg mellan Grums och Malsjö. I motionen ingår att se över möjligheten till en etappindelning, vilket innebär att undersöka om delar av sträckan kan byggas i olika etapper.

13. Blom- och ljusarrangemang vid infarten till Grums

 • Initiativ: Sätt upp blomarrangemang vår/sommar och ljusarrangemang höst/vinter vid infarten till Grums via raksträckan från Väsby.

 • Beslut: Initiativet skickades inte vidare för utredning då det kommer att tas ett helhetsgrepp för infarten till grums från Väsby i samband med ett kommande projekt.

  Grums kommun utreder tillsammans med Trafikverket möjligheterna att anlägga en gång- och cykelväg mellan Grums och Medskog med fortsättning mot Vålberg. Tanken är att en del av vägytan på raksträckan från Karlberg mot Väsby ska tas i anspråk för gång- och cykelvägen. Att smalna av vägen för biltrafiken skulle sannolikt ha en hastighetsdämpande effekt.

14. Kommunen bygger och driver en padelhall

 • Initiativ: Grums kommun bygger och driver en padelhall. Den kan göras automatisk genom bokning på nätet och maskiner i hallen där det går att hyra racket och köpa bollar vid behov. För att skapa arbetstillfällen kan hallen vara bemannad helt eller delvis.

 • Beslut: Initiativet skickades vidare till område fastighet för utredning. På sitt sammanträde den 17 september beslutade beredningen att avslå initiativet då behovet av investeringsmedel är större på andra områden. Det beslutades även att skicka initiativet vidare till Grumsföretagarna för att uppmärksamma att en efterfrågan finns.

  Utredningen som gjordes, var av en hall som ska rymma 2-4 banor, omklädningsrum, WC/RWC och en reception om den ska vara bemannad. Ytan som krävs för detta bedöms vara mellan 600 m² och 1000 m². Bedömningen var att det kostar från 10 miljoner och uppåt. Det är inte bara själva hallen som kostar, det tillkommer även avgifter och kostnader för att driva anläggningen.

15. Dränering samt tillgänglighetsanpassad damtoalett i Gruvan

 • Initiativ: Grums kommun dränerar Gruvan.
  Kommunen gör plats för en handikappstoalett för damer längst in på den befintliga damtoaletten.

 • Beslut: Initiativet skickades vidare till område fastighet för utredning. På sitt sammanträde den 17 september beslutade beredningen att inte dränera Gruvan för tillfället, då behovet av investeringsmedel är mer akut på andra områden. Beredningen beslutade även att behovet av dränering ska hållas under uppsikt, samt att en tillgänglighetsanpassning av damtoaletten kommer att ske enligt den plan som område fastighet har.

  En anpassning av befintlig WC  kommer att ske under september månad för att få fram en WC där ytan är betydligt större och mer tillgänglighetsanpassad.

  När det gäller behovet av dränering, har mätningar visat att det förekommer förhöjda värden av fukt i byggnaden, men dansgolvet indikerar inga förhöjda värden. Det skulle vara bra att dränera om, men det bedöms inte vara någon akut fara då grundvattennivån nu är lägre än den var innan Svinbäcken rensades. Vidare finns fuktindikationerna främst på oorganiskt material som inte är lika känsligt för fukt. Kostnadsbedömningen för dränering är cirka 1,5-2 miljoner kronor.

16. Utse en fordonssamordnare

 • Initiativ: Det administrativa ansvaret för fordonshanteringen i kommunen ges i uppdrag åt en utsedd fordonssamordnare. En fordonsservicegrupp (AME) avlastar verksamheternas praktiska fordonsansvar genom att tillhandahålla skötsel av bilar så som biltvätt, däckbyte, hämta och lämna fordon till service och besiktning.

 • Beslut: Initiativet skickades vidare till område gata för utredning till. På sitt sammanträde den 17 september beslutade beredningen att avslå initiativet då hanteringen av leasingbilarna inom Grums kommun kommer att ses över under hösten 2019/våren 2020.

  Område gata har idag inte budgetansvaret för kommunens leasingbilar, utan budgeten finns hos respektive verksamhet som använder leasingbilar. Under hösten 2019/våren 2020 kommer område gata att se över hanteringen av leasingbilarna inom Grums kommun tillsammans med de verksamheter som använder och har budget för leasingbilar.

17. Ha en person som ansvarar för kommunens leasingbilar             

 • Initiativ: Reformera hantering av kommunens leasingbilar. Tillsätt en ansvarig som handhar kommunens hela bilpark.

 • Beslut: Initiativet skickades vidare till område gata för utredning. På sitt sammanträde den 17 september beslutade beredningen att avslå initiativet då hanteringen av leasingbilarna inom Grums kommun kommer att ses över under hösten 2019/våren 2020.

  Område gata har idag inte budgetansvaret för kommunens leasingbilar, utan budgeten finns hos respektive verksamhet som använder leasingbilar. Under hösten 2019/våren 2020 kommer område gata att se över hanteringen av leasingbilarna inom Grums kommun, tillsammans med de verksamheter som använder och har budget för leasingbilar.

18. Plats på avfallsstation för saker att återanvända

 • Initiativ: Inför möjligheten att ställa saker på avfallsstationen som är för bra för att slänga.

 • Beslut: Initiativet skickades vidare till områdeschef Stefan Eriksson för utredning. På sitt sammanträde den 17 september beslutade beredningen att avslå initiativet eftersom en uppstart av ett eget återbruk innebär en för hög kostnad och ett intresse från andra kommuner saknas. Behovet täcks även av privata aktörer inom Grums kommun.

  Beredningen önskade att det skulle undersökas om närliggande kommuner kan erbjudas att hämta saker som kan återanvändas. Kontakt togs med Karlstad och Kils kommun samt ansvariga chefer för respektive Solareturen och Arbetsmarknadsenheten. De har inget intresse eller någon förmåga att ta emot saker från Grums kommuns medborgare. Kostnaden för att starta upp ett eget återbruk, med en då relativt liten försäljningsyta, skulle vara cirka 800 000 kronor per år.

19. Container på avfallsstationen för saker som går att återanvända

 • Initiativ: Ställ en container på soptippen där man kan ställa saker som är för bra att slängas. Ordna en lokal där det kan säljas och använd överskottet till något bra. Anställ människor som har svårt att få jobb.

 • Beslut: Initiativet skickades vidare till område omsorg om personer med funktionsnedsättning, för utredning. På sitt sammanträde den 17 september beslutade beredningen att avslå initiativet eftersom det innebär en för hög kostnad att starta ett eget återbruk och ett intresse från andra kommuner saknas. Behovet täcks även av privata aktörer inom Grums kommun.

  Beredningen önskade att det skulle undersökas ifall närliggande kommuner kan erbjudas att hämta saker som kan återanvändas. Kontakt togs med Karlstad och Kils kommun samt ansvariga chefer för respektive Solareturen och Arbetsmarknadsenheten. De har inget intresse av eller någon förmåga att ta emot saker från Grums kommuns medborgare. Kostnaden för att starta upp ett eget återbruk, med en då relativt liten försäljningsyta, skulle vara cirka 800 000 kronor per år.


20. Gång- och cykelväg från Lökenegatan till Änggatan

 • Initiativ: Fortsätta med gång- och cykelvägen från Lökenegatan till Änggatan och västra Gärdesgatan.

 • Beslut: Initiativet skickades vidare till område gata för utredning. På sitt sammanträde den 17 september beslutade beredningen att avslå initiativet, då det inte finns ekonomiska förutsättningar för att genomföra initiativet. Beredningen beslutade även att notera behovet av en gång- och cykelväg längs den utpekade sträckan.

  Sträckan, som initiativet avser, är cirka 750 meter lång. Kommunen äger bara en del av den mark som är angränsande till vägen längs hela sträckan. Att anlägga gång- och cykelväg beräknas kosta cirka 2000 kr/meter, vilket innebär en kostnad på cirka 1 500 000 kronor. Då är inte inköp av mark eller eventuellt besvärliga markförhållanden inräknade.

21. Företräde för korsande cykelbanor på Sveagatan i Grums

 • Initiativ: Låta korsande cykelbanor få företräde gentemot bilister exempelvis längs hela Sveagatan.

 • Beslut: Initiativet skickades vidare till område gata för utredning. På sitt sammanträde den 17 september beslutade beredningen att avslå initiativet, då införandet av företräde för korsande cykelbanor längs Sveagatan kan innebära en trafiksäkerhetsrisk för gång- och cykeltrafikanter.

  En större utredning skulle behöva göras för att fastställa att trafiksäkerheten inte påverkas av förändringen. Alla överfarter behöver vara utformade på ett likadant sätt och följa de rekommendationer som finns från SKL, Sveriges Kommuner och Landsting. Det är även av största vikt att utryckningsväg för räddningstjänsten hanteras på rätt sätt.

22. Uppsättning av stationära fartkameror

 • Initiativ: Att kommunen förordar fasta hastighetskameror på lämpliga platser längs Sveagatan genom Grums, minst två från vardera håll, och ansöker om detta hos polisen.

 • Beslut: Initiativet skickades vidare till område gata för utredning. På sitt sammanträde den 17 september beslutade beredningen att avslå initiativet då det inte är möjligt för kommuner att sätta upp hastighetskameror på ett kommunalt vägnät.

  Frågan om det är möjligt för kommuner att sätta upp hastighetskameror har ställts till Trafikverket. De svarade att för tillfället kan inte kommuner ansöka om hastighetskameror. Trafikverket kommer tillsammans med SKL, Sveriges kommuner och Landsting, att se över ansvarsfördelning och processen för att möjliggöra hastighetskameror på kommunalt vägnät.

23. Lekpark i centrum, Slottsbron

 • Initiativ: Bygg en lekpark i centrum, Slottsbron.

 • Beslut: Initiativet skickades vidare till område gata för utredning samt till GHAB för yttrande. På sitt sammanträde den 17 september beslutade beredningen att avslå initiativet då det inte finns ekonomiska förutsättningar att genomföra det. Beredningen beslutade även att önskemålet om en lekpark i området skulle noteras.

  En enkel lekplats bedöms kosta cirka 125 000 kronor. En mer avancerad lekplats bedöms kosta cirka 425 000 kronor. Detta är en uppskattad kostnad. En exakt kostnad kan tas fram först när en plats finns tillgänglig för byggnationen.

  Grums Hyresbostäder AB meddelade i sitt yttrande att de planerar att byta ut hela gungställningen till en ny under 2019.

24. Kurs i användning av mobiltelefon, surfplatta och dator

 • Initiativ: Ordna en kurs i användning av mobiltelefon, surfplatta och dator.

 • Beslut: Initiativet skickades vidare till område kultur och fritid för utredning. På sitt sammanträde den 17 september beslutade beredningen att Grums kommun ställer sig positiv till att fortsätta, samt utveckla samarbetet med befintliga aktörer för att täcka behovet av digital utbildning.

  Flera kurser i digital utbildning sker redan och flera har planerats inför hösten. Kommunen samverkar med Studieförbundet Vuxenskolan, Region Värmland och privata aktörer.

25. Uppsättning av digital hastighetsskylt

 • Initiativ: Sätt upp ytterligare en skylt som anger "din" hastighet när du kommer från centrala Grums och närmar dig Karlberg. 

 • Beslut: Initiativet skickades vidare till område gata för utredning. På sitt sammanträde den 17 september beslutade beredningen att genomföra initiativet genom att en av de befintliga hastighetstavlorna tillfälligt sätts upp på den önskade platsen vid återkommande tillfällen.

  Område gata har ett antal digitala hastighetstavlor som flyttas mellan olika platser efter behov.  Inköp av hastighetstavla samt montering och elinstallation, bedöms kosta cirka 40 000 kronor.  Uppsättning av en permanent hastighetstavla är inte aktuellt, då kommunen är med i planeringen av projekt som kan komma att påverka sträckan.
Uppdaterad: 2023-05-16