Så här jobbar vi

Södra skolan ligger i Grums tätort. På skolan går cirka 260 elever i förskoleklass - årskurs 3. Här finns också anpassad grundskola från förskoleklass till årskurs 3 samt fritidshem.

Barn på musiklektion

Foto: Linn Malmén

Läxstudio

Vi erbjuder läxstudio en dag i veckan, där elever kan få hjälp med läxor efter skoldagens slut.

Förstelärare

Vår förstelärare i svenska arbetar framför allt med att utveckla undervisningen i läsutveckling, med fokus på läsförståelsestrategier, samt arbetar även med specialundervisning i svenska.

Vår förstelärare i matematik ansvarar för matematikverkstaden.

Kvalitet och resultat i undervisningen

Vi följer systematiskt upp alla elevers kunskapsutveckling med bland annat diagnoser och avstämningar. Det gör att de elever som riskerar att inte nå kunskapsmålen upptäcks tidigt.

Elevdemokrati och värdegrund

Eleverna deltar i klassråd och elevråd och ges genom detta möjlighet att påverka både den fysiska och psykiska miljön i skolan.

Skolan arbetar kontinuerligt med värdegrundsarbete och fokuserar mycket på förebyggande arbete när det gäller frågor som rör kränkningar, trakasserier och mobbning. Vi använder oss bland annat av enkäter och kartläggningar för att ta reda på hur eleverna trivs i skolan.

Likabehandling

Hållbar utveckling

Vi arbetar med hållbar utveckling som en naturlig del av det dagliga skol- och förskolearbetet i olika läsårsvisa miljöprojekt.

Utemiljö

Elevernas önskemål är viktiga för oss. Därför har vi tillsammans med våra elever påbörjat ett arbete med att förbättra utemiljön.

Elevhälsoteam

I skolans elevhälsoteam ingår rektor, skolkurator, skolsköterska och specialpedagoger.

Elevhälsoteam

Uppdaterad: 2023-10-25