Cisterner

Många cisterner är gamla, i dåligt skick och kan rosta sönder. För de flesta typer av cisterner gäller krav på återkommande kontroll vart 6:e eller vart 12:e år.

Naturvårdsverket har utfärdat regler för hur en cistern för olja, dieselbrännolja, eldningsolja, spillolja eller brandfarliga vätskor ska installeras och kontrolleras. Såväl privatpersoner (villaägare med oljeledning) som företag (verkstäder och jordbruk med gårdscisterner) berörs av reglerna.

Alla cisterner, utomhus som inomhus, måste kontrolleras regelbundet. För de flesta slags cisterner för olja, diesel och andra brandfarliga varor gäller krav på återkommande kontroll vart 6:e eller 12:e år. Det gäller i mark, inomhus och ovan mark. Har du en sådan cistern, förvissa dig om att de kontrolleras med de intervall som är föreskrivna.

E-tjänst och blanketter

Du kan ansöka genom att använda vår e-tjänst eller våra blanketter.

Bo & bygga - Värme & ventilation - Anmälan om installation/avinstallation av oljecistern Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lagstadgade krav

Utöver lagstadgade krav ska var och en som förvarar en kemisk produkt, ansvara för att bedöma och se till att tillräckliga skyddsåtgärder är ordnade för att förhindra utsläpp till mark, vatten och luft.

Lagstiftning som är tillämplig vid förvaring av olja och andra kemikalier i cistern är:

 • miljöbalken (1998:808)
 • förordningen om kemiska produkter (1998:941)
 • Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2003:24)
 • Lag om brandfarliga och explosiva varor (1988:868)
 • Sprängämnesinspektionens föreskrifter och allmänna råd

Besiktningsprotokollet

Efter besiktningen skrivs ett besiktningsprotokoll. Det ska förvaras av den som använder cisternen. Om cisternen finns utomhus, ligger i marken eller finns inom ett vattenskyddsområde, ska en kopia på protokollet skickas till kommunen.

Installationskontroll

Installationskontroll ska alltid genomföras efter installation av en cistern. Om du har installerat en ny cistern efter 1 juli 2000, ska denna ha kontrollerats en första gång vid installationen. En kopia av protokollet från installationskontrollen ska skickas in till kommunen (gäller ej cistern ovan mark inomhus).

Revisionskontroll

Revisionskontroll ska göras när anordningen har genomgått omfattande reparation eller ändring, kan ha tagit skada, ska användas under väsentligt ändrade driftförhållanden eller har flyttats (gäller endast stationära anläggningar som fordrar omfattande installation). En kopia av protokollet från revisionskontrollen ska skickas till kommunen (gäller ej cistern ovan mark inomhus).

Informationsplikt om nya cisterner

Vid Installation av nya cisterner ska skriftlig information skickas till Grums kommun. Det görs i god tid, innan installationen påbörjas. För följande typer av cisterner gäller informationsplikt om de har tagits i bruk efter 1 juli 2000

 • cisterner i mark
 • cisterner som rymmer mer än 1 m³ men högst 10 m³ utomhus ovan mark
 • cisterner samt övrig hantering av mer än 250 l brandfarlig vätska inom vattenskyddsområden.

Du har också skyldighet att informera om cisterner i mark och inom vattenskyddsområden, som var i bruk innan den 1 juli 2000. Blankett får du från kommunen. Bifoga en skalenlig situationsplan som visar läget för cistern och rörledningar samt närliggande vattendrag, eventuella dricksvattentäkter och enskilda avlopp.

Cistern ur bruk

Cisterner som inte används ska tömmas och rengöras och en anmälan ska skickas in till kommunen. Cisternen bör grävas upp och skrotas.

För markförlagda cisterner som är tekniskt svåra att ta bort, kan sandfyllning accepteras efter rengöring. Se till att påfyllningsröret och avluftningsröret tas bort.

Om du vill använda cisternen igen, ska den besiktigas och anmälas. Anmälan ska lämnas innan installationen görs eller hanteringen börjar.

Avgifter för handläggning

 • För handläggning av kontrollrapporter för besiktning av oljecistern, tas en handläggningsavgift ut.
 • För handläggning av anmälan om förvaring av mer än en kubikmeter dieselbrännolja eller eldningsolja i öppen cistern, tas en handläggningsavgift ut.
 • För tillsyn i övrigt av kemiska produkter tas en timavgift ut.

Återkommande kontroll - hur ofta och när?

Kontrollintervall cisterner

Cisterntyp

Kontrollintervall

Utomhuscisterner1 1-10 m3

 6 år

Utomhuscisterner2 1-10 m3

12 år

Inomhuscisterner1 -10 m3

  6 år

Inomhuscisterner2 -10 m3

12 år

S-cisterner1 i mark

  6 år

K-cisterner2 i mark

12 år

K-cisterner2 inom vattenskyddsområde utan invallning

  6 år

S-cisterner1 inom vattenskyddsområde utan invallning

  3 år


Varför måste min cistern kontrolleras?

Oljeutsläpp kan döda djur och växter om det sker utsläpp i mark eller i vatten. Utsläpp av olja, bensin eller andra brandfarliga vätskor från läckande cisterner, kan skada grundvatten och vattentäkter för många år framöver.

Besiktningsmannen kontrollerar bland annat att cisternen är tät och att överfyllnadsskyddet fungerar. Många cisterner är gamla och börjar rosta inifrån. Detta kan endast upptäckas vid en besiktning. Det är svårt att själv se exakt vilken kondition din cistern är i.

Vad ska skickas in till kommunen?

Följande uppgifter ska skickas in till Grums kommun, bygg & miljö, 664 80 Grums

 • kopia på besiktningsprotokoll
 • kopia av protokoll från installationskontroll (gäller ej cistern ovan mark inomhus)
 • kopia av protokoll från revisionskontroll (gäller ej cistern ovan mark inomhus)
 • vid installation av ny cistern och cisterner som var i bruk innan den 1 juli 2000. Skicka in blanketten Anmälan om installation/avinstallation av cistern samt bifoga en skalenlig situationsplan som visar läget för cistern och rörledningar samt närliggande vattendrag, eventuella dricksvattentäkter och enskilda avlopp.
Uppdaterad: 2024-05-02

Läs mer

I Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2003:24) kan du läsa mer.
Naturvårdsverket.se Länk till annan webbplats.

Hos SWEDAC kan du få uppgift om vilka företag som är godkända för att genomföra kontrollerna.
Sökning i Swedacs ackrediteringsregister Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.