Anslagstavla

På Grums kommuns officiella anslagstavla tillkännages bland annat kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträden. Här kan du se vilka protokoll som har anslagits, när ett beslut har tagits och när tiden för överklagande börjar löpa. Möjligheten att överklaga finns i 21 dagar från den dag ett protokoll anslås.

Kommunfullmäktiges sammanträden

Här tillkännages kommunfullmäktiges sammanträden. Du kan ta del av ärendelistan en vecka innan sammanträdet.

Kommunfullmäktige 26 november är inställt

Kommunfullmäktige den 26 november är inställt. Med anledning av de skärpta allmänna råden i länet väljer ordförande i samråd med presidiet att ställa in månadens sammanträde.

De ärenden som skulle ha behandlats flyttas fram till sammanträdet i december.

Kommunstyrelsens sammanträden

Här tillkännages kommunstyrelsens sammanträden. Du kan ta del av ärendelistan en vecka innan sammanträdet.

Kommunstyrelsen

Nästa sammanträde är 8 december

Justerade protokoll

Här kan du se vilka protokoll som har blivit justerade. Om du vill överklaga ett beslut måste du göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerats här.

Samråd om hur Västerhavets vattenmyndighet ska förvalta sjöar, vattendrag, grundvatten och kustnära vatten under 2021-2027

Den 1 november 2020–30 april 2021 genomförs samrådet
Grums kommun tillhör Västerhavets vattendistrikt och berörs av förslagen till förvaltningsplanen och åtgärdsplanen för perioden 2021 - 2027 som lämnats ut för samråd.

Invånarna i Grums kommun är berörda och ges genom lag möjlighet till att lämna synpunkter direkt till Vattenmyndigheten för att skapa bättre grundade och förankrade beslut.

Det finns möjlighet att lämna synpunkter fram till den 30 april 2021.

Miljökonsekvensbeskrivningen till åtgärdsprogram 2021-2027 identifierar och beskriver den betydande miljöpåverkan som genomförandet av åtgärdsprogrammet kan medföra.

Mer information finns på Vattenmyndighetens hemsida: https://www.vattenmyndigheterna.se/vattenforvaltning/samrad-om-forvaltningsplan-atgardsprogram-och-miljokvalitetsnormer-2021-2027.htmllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Följande handlingar ingår i samrådet:

Förslag till förvaltningsplan
Förslag till förvaltningsplan 2021-2027 VästerhavetPDF (pdf, 5 MB)

Förslag till åtgärdsprogram
Förslag till åtgärdsprogram 2021-2027 VästerhavetPDF (pdf, 1.8 MB)
Bilaga 1 till Åtgärdsprogram för vatten 2021-2027PDF (pdf, 747.3 kB)

Förslag till föreskrifter till miljökvalitetsnormer
Förslag miljökvalitetsnormer VästerhavetPDF (pdf, 194.8 kB)

Förslag till delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka
Förslag till delförvaltningsplan VästerhavetPDF (pdf, 1.8 MB)

Bilagor:
Bilaga 1 – OrdlistaPDF (pdf, 303.2 kB)
Bilaga 1-3 till föreskrift miljökvalitetsnormer_exempeltabellerPDF (pdf, 176 kB)
Bilaga 2 - Administrativ information om vattendistriktenPDF (pdf, 177 kB)
Bilaga 3 - Register över utsläpp och spillPDF (pdf, 94.6 kB)
Bilaga 4 - Riskhanteringsplaner enligt översvämningsförordningenPDF (pdf, 210.1 kB)
Bilaga 4 till föreskrift miljökvalitetsnormerPDF (pdf, 165.7 kB)
Bilaga 5e - Krav enligt vattenförvaltningsordningen VästerhavetPDF (pdf, 217.1 kB)
Bilaga 6e - Vattenförekomstindelning och typning VästerhavetPDF (pdf, 631.6 kB)
Bilaga 7e - Skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen VästerhavetPDF (pdf, 650.9 kB)
Bilaga 8e - Övervakningsprogram VästerhavetPDF (pdf, 1.8 MB)
Bilaga 9c - Samarbete över gränserna VästerhavetPDF (pdf, 876.6 kB)

Till åtgärdsprogrammet hör också en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Miljökonsekvensbeskrivning Åtgärdsprogram VästerhavetPDF (pdf, 941.8 kB)

Förslag till Förvaltningsplan
Förvaltningsplanen beskriver i stora drag hur vattnen i distrikten mår hur de övervakas och förvaltas.

Förslag till åtgärdsprogram
Distriktets åtgärdsprogram tala om för myndigheter och kommuner vad de behöver göra för att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas. Hos de länsstyrelser som är vattenmyndigheter finns föreskrifter om miljökvalitetsnormer för vatten.

Så här lämnar du synpunkter
Det finns möjlighet att lämna synpunkter direkt till vattenmyndigheten digitalt i enkät , genom VISS, per post eller via e-post

https://www.vattenmyndigheterna.se/vattenforvaltning/samrad-om-forvaltningsplan-atgardsprogram-och-miljokvalitetsnormer-2021-2027/lamna-synpunkter.htmllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt
E-post till kansliet: vattenmyndigheten.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Synpunkter kan också skickas per post

Länsstyrelsen Västra Götaland
Samrådssvar dnr 537-47542-2020
Att: Vattenmyndigheten i Västerhavet
403 40 Göteborg

Anslag/bevis

Instans

Överförmyndarnämnd i samverkan

Sammanträdesdatum

Den 29 oktober 2020

Paragrafer

§ 1-15

Datum då anslag sätts upp

2020-11-06

Datum då anslag tas ned

2020-11-30

Förvaringsplats för protokollet

Överförmyndarkontoret i Forshaga


Anslag/bevis

Instans

Utbildnings- och omsorgsutskottet

Sammanträdesdatum

Den 19 november 2020

Paragrafer

§ 153-190

Datum då anslag sätts upp

2020-11-20

Datum då anslag tas ned

2020-12-13

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset


Anslag/bevis

Instans

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Den 17 november 2020

Paragrafer

§ 62-100

Datum då anslag sätts upp

2020-11-25

Datum då anslag tas ned

2020-12-18

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset


Samverkan

Här länkar vi vidare till anslagstavlor för kommuner, kommunalförbund och landsting som Grums kommun har samverkan med.

Uppdaterad: 2020-11-25

Kontakt

Har du frågor om anslagstavlan går det bra att skicka e-post till:
kommunstyrelse@grums.se

Christina Olsson
Administrativ chef
0555-421 49
christina.olsson@grums.se

Ewa Lundqvist
Registrator
0555-421 31
ewa.lundqvist@grums.se

Navigera vidare