Anslagstavla

På Grums kommuns officiella anslagstavla tillkännages bland annat kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträden. Här kan du se vilka protokoll som har anslagits, när ett beslut har tagits och när tiden för överklagande börjar löpa. Möjligheten att överklaga finns i 21 dagar från den dag ett protokoll anslås.

Kommunfullmäktiges sammanträden

Här tillkännages kommunfullmäktiges sammanträden. Du kan ta del av ärendelistan en vecka innan sammanträdet.

Kommunfullmäktige tisdag 7 april, Gruvans A-sal

Gruvans A-sal, Sveagatan 118
Kl. 18.30
Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Inget fika kommer serveras.

Viktigt att ta hänsyn till:
Känner du symtom såsom förkylning, feber, hosta eller ont i halsen, stanna hemma.

Håll avstånd både till andra åhörare och till ledamöter i kommunfullmäktige.

Undvik att lämna din plats under sammanträdet.

Hälsa inte i hand.


Val av ersättare i kommunstyrelsen efter Nicole Jacobs (M)
Dnr 2020-000178
Val av representant för Särskild beredning för Grumsinitiativ efter Nicole Jacobs (M)
Dnr 2020-000218
Val av ersättare i Överförmyndarnämnd, gemensam
efter Lars-Åke Engdahl (C)
Dnr 2020-000180
Förslag på nämndeman i Värmlands Tingsrätt
efter Lars-Åke Engdahl (C)
Dnr 65133
Redovisning av ej färdigbehandlade motioner
Dnr 2020-000109
Kommunrevisorerna - Uppföljning av intern kontroll avseende leasingbilar
Dnr 2019-000980
Motion om gång- och cykelväg mellan Grums
och Malsjö
Dnr 2018-000463
Maxtaxa förskola och fritidshem 2020
Dnr 2019-000936
Avgifter Karlbergs avfallsstation
Dnr 2020-000155
Bilaga till VA taxa och uppdaterad ABVA avseende utsläpp av fett till allmän spillvattenledning
Dnr 2020-000164
Höjning av prisbasbelopp för bygglov, startbesked och underrättelse för ny- och tillbyggnad
Dnr 2020-000077
Omorganisation Plan- och GIS-verksamhet
Dnr 2020-000135
Stiftelsen Grums kommuns hyresbostäder - Årsredovisning för år 2019
Dnr 2020-000187
Grums Hyresbostäder AB - Årsredovisning för år 2019
Dnr 2020-000186
Grums kommun - Årsredovisning för år 2019
Dnr 2020-000201
Revidering investeringsbudget 2020
Dnr 2020-000165
Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 2020
Dnr 2020-000016

Extraärende:
Motion om hastighetssäkning på sträckan mellan Karlberg och Malsjö
Dnr 2020-000332

Kommunstyrelsens sammanträden

Här tillkännages kommunstyrelsens sammanträden. Du kan ta del av ärendelistan en vecka innan sammanträdet.

Kommunstyrelsen

Nästa sammanträde är 21 april

! Gruvans A-sal,  kl 13.00
Sammanträdet är öppet för allmänheten.
Inget fika kommer serveras.

Viktigt att ta hänsyn till:
Känner du symtom såsom förkylning, feber, hosta eller ont i halsen, stanna hemma.

Håll avstånd både till andra åhörare och till ledamöter i kommunfullmäktige.

Undvik att lämna din plats under sammanträdet.

Hälsa inte i hand.

Justerade protokoll

Här kan du se vilka protokoll som har blivit justerade. Om du vill överklaga ett beslut måste du göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerats här.

Anslag/bevis

Instans

Utbildnings- och omsorgsutskottet

Sammanträdesdatum

2020-03-16

Paragrafer

74-105

Datum då anslag sätts upp

2020-03-18

Datum då anslag tas ned

2020-04-09

Förvaringsplats för protokollet

Administrativa funktionen


Anslag/bevis

Instans

Drift- och servicenämnden

Sammanträdesdatum

2020-02-20

Paragrafer

1-2

Datum då anslag sätts upp

2020-03-25

Datum då anslag tas ned

2020-04-16

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret Karlstad


Anslag/bevis

Instans

Utbildnings- och omsorgsutskottet

Sammanträdesdatum

2020-03-25

Paragrafer

106-107

Datum då anslag sätts upp

2020-03-26

Datum då anslag tas ned

2020-04-17

Förvaringsplats för protokollet

Administrativa funktionen


Anslag/bevis

Instans

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-03-24

Paragrafer

62-85

Datum då anslag sätts upp

2020-03-30

Datum då anslag tas ned

2020-04-21

Förvaringsplats för protokollet

Administrativa funktionen


Granskning - Standardutförande Dp 74 - Borgviks hamnområde 23 mars - 14 april 2020

Tillväxtfunktionen har kommunstyrelsens uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för hamnområdet i Borgvik med inriktning på besöksmål som camping, café och utställning.

Planen tas fram med ett utökat förfarande och kommer att behandlas i kommunstyrelsen den 21 april och kommunfullmäktige den 7 maj 2020.

Syftet är att pröva möjligheten till en framtida utveckling av hamnområdet, däribland en ny cafébyggnad samt utökning av befintlig campingverksamhet. Samtidigt som planen ska möjliggöra för utveckling av verksamheter på platsen ska hänsyn tas till kulturmiljövärdena i området. Planen ska tydliggöra allmän platsmark och säkerställa allmänhetens tillgång till strand- och hamnområdet.

Ändring av planen bedöms ha stöd i översiktsplanen, ÖP 2010.

För att ge alla intresserade möjlighet att ta del av och ge synpunkter på förslaget finns detta utställt för GRANSKNING under tiden 23 mars - 14 april 2020. Handlingarna finns i kontaktcenter, kommunhuset, Sveagatan 77. Kontaktcenter har öppet måndag - fredag 08.00 – 16.00 (lunchstängt 12.00-13.00).

Handlingar

KungörelsePDF (pdf, 265.6 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 7 MB)

PlankartaPDF (pdf, 1.9 MB)

MiljökonsekvensbeskrivningPDF (pdf, 1.6 MB)

SamrådsredogörelsePDF (pdf, 1.1 MB)

Den som har synpunkter på detaljplanen ska framföra dessa skriftligen till
Grums kommun, Kommunstyrelsen, 664 80 Grums.
Senast 15 april 2020 ska synpunkterna ha inkommit till kommunen. Märk skrivelsen Dp 74 – Borgviks hamnområde.

Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Det går även att skicka e-post till kommunstyrelse@grums.se.

Frågor besvaras av Stadsarkitekt Kjell Nyström, 0555-421 38.
E-post: kjell.nystrom@grums.se

Samverkan

Här länkar vi vidare till anslagstavlor för kommuner, kommunalförbund och landsting som Grums kommun har samverkan med.

Uppdaterad: 2020-04-06

Kontakt

Har du frågor om anslagstavlan går det bra att skicka e-post till:
kommunstyrelse@grums.se

Christina Olsson
Administrativ chef
0555-421 49
christina.olsson@grums.se

Ewa Lundqvist
Registrator
0555-421 31
ewa.lundqvist@grums.se

Navigera vidare