Anslagstavla

På Grums kommuns officiella anslagstavla tillkännages bland annat kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträden.

Möjlighet att överklaga

Här kan du se vilka protokoll som har anslagits, när ett beslut har tagits och när tiden för överklagande börjar löpa. Möjligheten att överklaga finns i 21 dagar från den dag ett protokoll anslås.

Överklaga beslut

Kommunfullmäktiges sammanträden

Här tillkännages kommunfullmäktiges sammanträden. Du kan ta del av ärendelistan en vecka innan sammanträdet.

Handlingar finns tillgängliga i bibliotekets tidningsrum cirka en vecka innan sammanträde.

Kommunfullmäktige

Måndag 17 juni 2024 kl. 18.30 sammanträder kommunfullmäktige i Gruvan, Sveagatan 118 Grums.
Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Kommunstyrelsens sammanträden

Här tillkännages kommunstyrelsens sammanträden. Du kan ta del av ärendelistan cirka en vecka innan sammanträdet.

Handlingar finns tillgängliga i bibliotekets tidningsrum cirka en vecka innan sammanträde.

Kommunstyrelsen

Måndag 3 juni 2024 kl. 12.30 sammanträder kommunstyrelsen i lokal Bruket, bibliotekshuset.
Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Information och föredragningar kl. 12:30–15:05

Ärende

 1. Vårdnadsöverflytt enligt 6 kap. § 8 FB
  Dnr GKS/2024:385 (sekretess)
 2. Lägga ner påbörjad faderskapsutredning enligt 1 kap. 1 § FB
  Dnr GKS/2024:384 (sekretess)
 3. Återrapportering - Politiskt initiativ: Biologiskt mångfald
  Dnr GKS/2024:327
 4. Återrapportering - Politiskt initiativ:Jämställdhet och kvinnors hälsa del 2
  Dnr GKS/2024:202
 5. Förvaltningsledningen informerar
  Dnr GKS/2024:4
 6. Information till kommunstyrelsen 3 juni
  Dnr GKS/2024:337
 7. Anmälan av delegeringsbeslut, ordförandebeslut och beslut enligt särskilt förordnande till kommunstyrelsen 3 juni
  Dnr GKS/2024:338, GKS/2024:391, GKS/2024:405, GKS/2024:352, GKS/2024:408
 8. Rapport från politiska uppdrag
  Dnr GKS/2024:5
 9. Ekonomisk redovisning IFO 2024
  Dnr GKS/2024:29
 10. Svar på kommunrevisorernas granskning av samverkan kring missbruksvård i Grums kommun
  Dnr GKS/2024:275
 11. Skänka kasserade hjälpmedel till Ukraina
  Dnr GKS/2024:341
 12. Ansökan om bygglov för tillbyggnad med lokal för verkstad, ändrad användning och anläggande av parkeringsplatser
  Dnr GKS/2024:412
 13. Justerade avgiftsnivåer till renhållningstaxa
  Dnr GKS/2024:287
 14. Förnyad rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av stöd för en kunskapsbaserad socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård (senast 30 juni)
  Dnr GKS/2024:94
 15. Åtgärdsplan brottsförebyggande arbete Grums kommun
  Dnr GKS/2024:351
 16. Ekonomi och verksamhetsuppföljning Grums kommun april 2024
  Dnr GKS/2024:390
 17. Omdisponering av investeringsmedel för att möjliggöra utbyte av brandvägg 2024
  Dnr GKS/2024:323
 18. Förslag till revidering av Grums kommuns klassificeringsstruktur
  Dnr GKS/2024:386
 19. Revidering av kommunstyrelsens delegeringsordning - Lagen om placering av barn i skyddat boende
  Dnr GKS/2024:345
 20. Informationshanteringsplan för Grums kommuns styrande och stödjande processer avseende revisorernas handlingar
  Dnr GKS/2024:318
 21. Förslag på övertagande av Jompahallen, Orrby 1:299
  Dnr GKS/2024:294
 22. Projekt Särskilt boende Järpegatan - Beslut nytt särskilt boende (SÄBO) Järpegatan 3
  Dnr GKS/2024:388
 23. Införande av central bemanningsenhet
  Dnr GKS/2024:331
 24. Revisorernas granskning av Grums kommuns årsredovisning för år 2023
  Dnr GKS/2024:278
 25. Revidering indikatorer 2024
  Dnr GKS/2023:378
 26. Mål och indikatorer 2025
  Dnr GKS/2024:242
 27. Genomgång av budgetförutsättningar
  Dnr GKS/2024:243
 28. Revidering Taxor och avgifter
  Dnr GKS/2024:358
 29. Kommunrevisorernas anslag i 2025 års budget
  Dnr GKS/2024:244
 30. Skattesats för Grums kommun 2025
  Dnr GKS/2024:245
 31. Grumsinitiativ - Omklädningshytt till Trulsen och Lassehall
  Dnr GKS/2023:556
 32. Grumsinitiativ - Mer personal som ledsagare och kontaktpersoner och återinförande av LSS-verksamheten "Fritiden".
  Dnr GKS/2022:574
 33. Grumsinitiativ - Vassröjning vid Lassehall
  Dnr GKS/2023:651
 34. Utökad budgetram område kultur och fritid till ändamålet föreningsutvecklingsbidrag
  Dnr GKS/2023:735
 35. Översyn av föreningsutvecklingsbidrag
  Dnr GKS/2022:419
 36. Inriktningsbeslut större investeringar
  Dnr GKS/2024:359
 37. Investeringsbudget 2025, plan 2026-2028
  Dnr GKS/2024:248, GKS/2024:249, GKS/2024:246, GKS/2024:247
 38. Driftbudget 2025 plan 2026-2028
  Dnr GKS/2024:252, GKS/2024:251, GKS/2024:253, GKS/2024:250
 39. Resultatbudget 2025 plan 2026-2028
  Dnr GKS/2024:254
 40. VA-samverkan i Karlstadsregionen
  Dnr GKS/2024:361
 41. Planeringsstrategi 2024-2026
  Dnr GKS/2024:365
 42. Räddningstjänsten direktionen - Fastställande av reviderade revisionsreglementet
  Dnr GKS/2024:353
 43. Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap § 1 Socialtjänstlagen och 9 § Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 2024
  Dnr GKS/2024:108

Kungörelser och justerade protokoll

Här kan du se vilka protokoll som har blivit justerade. Om du vill överklaga ett beslut måste du göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerats.

Uppdaterad: 2024-05-28

Kontakt

Har du frågor om anslagstavlan går det bra att skicka e-post till:
kommunstyrelse@grums.se

Lina Bryske Morin
Administrativ chef
0555-421 19
lina.bryske-morin@grums.se

Ewa Lundqvist
Registrator
0555-421 31
ewa.lundqvist@grums.se