Anslagstavla

På Grums kommuns officiella anslagstavla tillkännages bland annat kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträden. Här kan du se vilka protokoll som har anslagits, när ett beslut har tagits och när tiden för överklagande börjar löpa. Möjligheten att överklaga finns i 21 dagar från den dag ett protokoll anslås.

Kommunfullmäktiges sammanträden

Här tillkännages kommunfullmäktiges sammanträden. Du kan ta del av ärendelistan en vecka innan sammanträdet.

Kommunfullmäktige

Nästa sammanträde är 18 mars

Digitalt via Zoom för de förtroendevalda.
Ordförande leder mötet från lokal Sågen i bibliotekshuset.
Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Ärendelista publiceras en vecka före sammanträde.

Kommunstyrelsens sammanträden

Här tillkännages kommunstyrelsens sammanträden. Du kan ta del av ärendelistan en vecka innan sammanträdet.

Kommunstyrelsen

Digitalt via Zoom för de förtroendevalda.
Ordförande leder mötet från lokal Sågen i bibliotekshuset.
Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Justerade protokoll

Här kan du se vilka protokoll som har blivit justerade. Om du vill överklaga ett beslut måste du göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerats här.

Samråd om hur Västerhavets vattenmyndighet ska förvalta sjöar, vattendrag, grundvatten och kustnära vatten under 2021-2027

Den 1 november 2020–30 april 2021 genomförs samrådet
Grums kommun tillhör Västerhavets vattendistrikt och berörs av förslagen till förvaltningsplanen och åtgärdsplanen för perioden 2021 - 2027 som lämnats ut för samråd.

Invånarna i Grums kommun är berörda och ges genom lag möjlighet till att lämna synpunkter direkt till Vattenmyndigheten för att skapa bättre grundade och förankrade beslut.

Det finns möjlighet att lämna synpunkter fram till den 30 april 2021.

Miljökonsekvensbeskrivningen till åtgärdsprogram 2021-2027 identifierar och beskriver den betydande miljöpåverkan som genomförandet av åtgärdsprogrammet kan medföra.

Mer information finns på Vattenmyndighetens hemsida: https://www.vattenmyndigheterna.se/vattenforvaltning/samrad-om-forvaltningsplan-atgardsprogram-och-miljokvalitetsnormer-2021-2027.htmllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Följande handlingar ingår i samrådet:

Förslag till förvaltningsplan
Förslag till förvaltningsplan 2021-2027 VästerhavetPDF (pdf, 5 MB)

Förslag till åtgärdsprogram
Förslag till åtgärdsprogram 2021-2027 VästerhavetPDF (pdf, 1.8 MB)
Bilaga 1 till Åtgärdsprogram för vatten 2021-2027PDF (pdf, 747.3 kB)

Förslag till föreskrifter till miljökvalitetsnormer
Förslag miljökvalitetsnormer VästerhavetPDF (pdf, 194.8 kB)

Förslag till delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka
Förslag till delförvaltningsplan VästerhavetPDF (pdf, 1.8 MB)

Bilagor:
Bilaga 1 – OrdlistaPDF (pdf, 303.2 kB)
Bilaga 1-3 till föreskrift miljökvalitetsnormer_exempeltabellerPDF (pdf, 176 kB)
Bilaga 2 - Administrativ information om vattendistriktenPDF (pdf, 177 kB)
Bilaga 3 - Register över utsläpp och spillPDF (pdf, 94.6 kB)
Bilaga 4 - Riskhanteringsplaner enligt översvämningsförordningenPDF (pdf, 210.1 kB)
Bilaga 4 till föreskrift miljökvalitetsnormerPDF (pdf, 165.7 kB)
Bilaga 5e - Krav enligt vattenförvaltningsordningen VästerhavetPDF (pdf, 217.1 kB)
Bilaga 6e - Vattenförekomstindelning och typning VästerhavetPDF (pdf, 631.6 kB)
Bilaga 7e - Skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen VästerhavetPDF (pdf, 650.9 kB)
Bilaga 8e - Övervakningsprogram VästerhavetPDF (pdf, 1.8 MB)
Bilaga 9c - Samarbete över gränserna VästerhavetPDF (pdf, 876.6 kB)

Till åtgärdsprogrammet hör också en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Miljökonsekvensbeskrivning Åtgärdsprogram VästerhavetPDF (pdf, 941.8 kB)

Förslag till Förvaltningsplan
Förvaltningsplanen beskriver i stora drag hur vattnen i distrikten mår hur de övervakas och förvaltas.

Förslag till åtgärdsprogram
Distriktets åtgärdsprogram tala om för myndigheter och kommuner vad de behöver göra för att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas. Hos de länsstyrelser som är vattenmyndigheter finns föreskrifter om miljökvalitetsnormer för vatten.

Så här lämnar du synpunkter
Det finns möjlighet att lämna synpunkter direkt till vattenmyndigheten digitalt i enkät , genom VISS, per post eller via e-post

https://www.vattenmyndigheterna.se/vattenforvaltning/samrad-om-forvaltningsplan-atgardsprogram-och-miljokvalitetsnormer-2021-2027/lamna-synpunkter.htmllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt
E-post till kansliet: vattenmyndigheten.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Synpunkter kan också skickas per post

Länsstyrelsen Västra Götaland
Samrådssvar dnr 537-47542-2020
Att: Vattenmyndigheten i Västerhavet
403 40 Göteborg

Anslag/bevis

Instans

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Den 11 februari 2021

Datum då anslag sätts upp

2021-02-16

Datum då anslag tas ned

2021-03-12

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset


Anslag/bevis

Instans

Utbildnings- och omsorgsutskottet

Sammanträdesdatum

Den 15 februari 2021

Datum då anslag sätts upp

2021-02-19

Datum då anslag tas ned

2021-03-14

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset


Anslag/bevis

Instans

Karlstad-Grums vattenverksförbund

Sammanträdesdatum

Den 18 februari 2021

Datum då anslag sätts upp

2021-03-02

Datum då anslag tas ned

2021-03-24

Förvaringsplats för protokollet

Teknik- och fastighetsförvaltningen, Karlstads kommun


Anslag/bevis

Instans

Utbildnings- och omsorgsutskottet

Sammanträdesdatum

Den 4 mars 2021

Datum då anslag sätts upp

2021-03-04

Datum då anslag tas ned

2021-03-26

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset


Anslag/bevis

Instans

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Den 2 mars 2021

Datum då anslag sätts upp

2021-03-05

Datum då anslag tas ned

2021-03-29

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset


Dp 87 Utvidgning av tomt, Liljedal

Granskning – Standardförfarande
9 februari – 2 mars 2021
Dp 87 Utvidgning av tomt, Liljedal
Grums Kommun, Värmlands län

Handlingar

BrevPDF (pdf, 377.3 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.2 MB)

Dp 87PDF (pdf, 964.7 kB)

BehovsbedömningPDF (pdf, 98.4 kB)

SamrådsredogörelsePDF (pdf, 575.8 kB)

Den som har synpunkter på detaljplanen ska framföra dessa skriftligen till:
Grums kommun
Kommunstyrelsen
664 80 Grums

Senast den 2 mars 2021 ska synpunkterna ha inkommit till kommunen. Märk gärna skrivelsen Dp 87 Buda, Liljedal

Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen

Det går även att skicka e-post till kommunstyrelse@grums.se

Frågor besvaras av planingenjör Hans Schönning, tel. 0555-421 35, e-post hans.schonning@grums.se

Samverkan

Här länkar vi vidare till anslagstavlor för kommuner, kommunalförbund och landsting som Grums kommun har samverkan med.

Uppdaterad: 2021-03-05

Kontakt

Har du frågor om anslagstavlan går det bra att skicka e-post till:
kommunstyrelse@grums.se

Christina Olsson
Administrativ chef
0555-421 49
christina.olsson@grums.se

Ewa Lundqvist
Registrator
0555-421 31
ewa.lundqvist@grums.se

Navigera vidare