Anslagstavla

På Grums kommuns officiella anslagstavla tillkännages bland annat kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträden.

Möjlighet att överklaga

Här kan du se vilka protokoll som har anslagits, när ett beslut har tagits och när tiden för överklagande börjar löpa. Möjligheten att överklaga finns i 21 dagar från den dag ett protokoll anslås.

Överklaga beslut

Kommunfullmäktiges sammanträden

Här tillkännages kommunfullmäktiges sammanträden. Du kan ta del av ärendelistan en vecka innan sammanträdet.

Handlingar finns tillgängliga i bibliotekets tidningsrum cirka en vecka innan sammanträde.

Kommunfullmäktige

Tisdag 21 juni kl. 18.30 sammanträder
kommunfullmäktige i Gruvans A-sal

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Kommunstyrelsens sammanträden

Här tillkännages kommunstyrelsens sammanträden. Du kan ta del av ärendelistan cirka en vecka innan sammanträdet.

Handlingar finns tillgängliga i bibliotekets tidningsrum cirka en vecka innan sammanträde.

Kommunstyrelsen 24 maj

Tisdag 24 maj kl. 13.00 sammanträder
kommunstyrelsen i lokal Bruket, bibliotekshuset.

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

 

Tider för information och föredragningar
13.00-13.15 Statistik sjukfrånvaro (Therese Sjöberg)
13.15-13.25 Föreläggande med vite (Rebecka Rust och Maria Röhr)
13.25-13.35 Nedläggning av faderskapsutredningar (Margaretha Olsson)
13:35-13:40 Ekonomisk uppföljning IFO (Lotta Österlund-Jansson)
13:40-13:50 Förvaltningsledningen informerar
13:50 Frågor inför beslutsärenden

Ärende

 1. Förvaltningsledningen informerar
  Dnr GKS/2022:20
 2. Information till kommunstyrelsen
  Dnr GKS/2022:343
 3. Information från Värmlandsrådet samt Värmlandsrådets ordföranderåd
  Dnr GKS/2022:21
 4. Ekonomisk redovisning IFO
  Dnr GKS/2022:22
 5. Anmälan av delegeringsbeslut, ordförandebeslut och beslut enligt särskilt förordnande
  Dnr GKS/2022:341
 6. Återrapport skolresultat läsår 2020/2021
  Dnr GKS/2022:377
 7. Svar på politiskt initiativ
  Dnr GKS/2021:691
 8. Business Region Värmland - utseende av politisk representant i styrgruppen
  Dnr GKS/2022:431
 9. Registertecknare för Signe och Carl Gustav Widéns stiftelse
  Dnr GKS/2022:345
 10. Upphäva tidigare beslut om teckningsrätt för bank, bankgiro och plusgiro
  Dnr GKS/2022:364
 11. Tillfällig rätt att underteckna handlingar (firmatecknare) enligt kommunstyrelsens reglemente fr.o.m. 2022-06-27 t.o.m. 2022-07-31
  Dnr GKS/2022:356
 12. Revidering av rätt att underteckna handlingar (firmatecknare) enligt kommunstyrelsens reglemente t.o.m 2022-12-31
  Dnr GKS/2022:355
 13. Bidrag till studieförbund för verksamhetsår 2022
  Dnr GKS/2021:922
 14. Statligt stöd till skolväsendet 2022 - "Skolmiljarden", övergripande
  Dnr GKS/2022:116
 15. Statligt stöd till skolväsendet 2022 - "Skolmiljarden", Engelska skolan
  Dnr GKS/2022:358
 16. Statligt stöd till skolväsendet 2022 - "Skolmiljarden", Kronobergs skola
  Dnr GKS/2022:359
 17. Statligt stöd till skolväsendet 2022 - "Skolmiljarden", Thoréngruppen AB
  Dnr GKS/2022:360
 18. Statligt stöd till skolväsendet 2022 - "Skolmiljarden", fristående skolor
  Dnr GKS/2022:361
 19. Statligt stöd till skolväsendet 2022 - "Skolmiljarden", kommuner
  Dnr GKS/2022:362
 20. Föreläggande förenat med vite på att redovisa den operativa temperaturen samt luftflödesmätning
  Dnr GKS/2022:394
 21. Föreläggande förenat med vite om byggteknisk utredning och provtagning
  Dnr GKS/2022:393
 22. Kommunrevisorerna - Gemensam granskning av palliativ vård
  Dnr GKS/2022:218
 23. Revidering av riktlinje, Avikelsehantering risk- och händelseanalys SoL omsorg
  Dnr GKS/2022:357
 24. Revidering av riktlinje, Ekonomiskt bistånd - rekreation
  Dnr GKS/2022:374
 25. Politiskt initiativ lovskola som feriearbete
  Dnr GKS/2022:392
 26. Motion från Sverigedemokraterna (SD) om digital justering av protokoll
  Dnr GKS/2021:749
 27. Omdisponering central lönepott i driftbudget 2022
  Dnr GKS/2022:389
 28. Tilläggsanslag för statsbidrag i driftbudget 2022
  Dnr GKS/2022:388
 29. Miljöprogram för Grums kommun
  Dnr GKS/2022:387
 30. Samverkansavtal i Värmland regional yrkesinriktad vuxenutbildning
  Dnr GKS/2022:368
 31. Årsredovisning 2021 Karlstad-Grums vattenverksförbund (KGVF), samt revisionsberättelse
  Dnr GKS/2022:284
 32. Revidering av reglemente för hjälpmedelsnämnden i Värmland - närvaro på distans RS/212438
  Dnr GKS/2022:439
 33. Lägga ner påbörjad faderskapsutredning enligt FB § 1 kap. 1
  Dnr GKS/2022:379 (sekretess)
 34. Lägga ner påbörjad faderskapsutredning enligt FB § 1 kap. 1
  Dnr GKS/2022:380 (sekretess)
 35. Lägga ner påbörjad faderskapsutredning enligt FB § 1 kap. 1
  Dnr GKS/2022:381 (sekretess)
 36. Lägga ner påbörjad faderskapsutredning enligt FB § 1 kap. 1
  Dnr GKS/2022:382 (sekretess)

Justerade protokoll

Här kan du se vilka protokoll som har blivit justerade. Om du vill överklaga ett beslut måste du göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerats här.

Nya lokala ordningsföreskrifter

Kommunfullmäktige i Grums kommun har den 11 februari 2021, § 4, beslutat att ändra de lokala ordningsföreskrifterna för kommunen.

Ordningslagen innehåller regler om vilka platser som utgör offentliga platser och grundläggande bestämmelser om ordningen och säkerheten på sådana platser.

Genom lokala föreskrifter kan kommunen jämställa andra platser än de som anges i lagen med offentlig plats. I och med det kan vissa av ordningslagens bestämmelser utsträckas till att gälla även på sådana platser.

Kommunen kan också, genom lokala ordningsföreskrifter, införa ytterligare bestämmelser exempelvis för hur offentliga platser får användas.

Nya lokala ordningsföreskrifter för Grums kommun Pdf, 2.8 MB. (Pdf, 2.8 MB)

Anslag/bevis

Instans

Utbildnings- och omsorgsutskottet

Sammanträdesdatum

2022-04-28

Datum då anslag sätts upp

2022-04-29

Datum då anslag tas ned

2022-05-20

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset


Anslag/bevis

Instans

Gemensam överförmyndarnämnd

Sammanträdesdatum

2022-04-28

Datum då anslag sätts upp

2022-05-04

Datum då anslag tas ned

2022-05-26

Förvaringsplats för protokollet

Överförmyndarkontoret Forshaga


Anslag/bevis

Instans

Utbildnings- och omsorgsutskottet

Sammanträdesdatum

2022-05-09

Datum då anslag sätts upp

2022-05-11

Datum då anslag tas ned

2022-06-03

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset


Anslag/bevis

Instans

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2022-05-12

Datum då anslag sätts upp

2022-05-18

Datum då anslag tas ned

2022-06-08

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset


Samverkan - tillkännagivande av justerade protokoll

Här länkar vi vidare till anslagstavlor för kommuner, kommunalförbund och Region Värmland som Grums kommun har samverkan med.

Uppdaterad: 2022-05-18

Kontakt

Har du frågor om anslagstavlan går det bra att skicka e-post till:
kommunstyrelse@grums.se

Lina Bryske Morin
Administrativ chef
0555-421 19
lina.bryske-morin@grums.se

Ewa Lundqvist
Registrator
0555-421 31
ewa.lundqvist@grums.se