Anslagstavla

På Grums kommuns officiella anslagstavla tillkännages bland annat kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträden. Här kan du se vilka protokoll som har anslagits, när ett beslut har tagits och när tiden för överklagande börjar löpa. Möjligheten att överklaga finns i 21 dagar från den dag ett protokoll anslås.

Kommunfullmäktiges sammanträden

Här tillkännages kommunfullmäktiges sammanträden. Du kan ta del av ärendelistan en vecka innan sammanträdet.

Kommunfullmäktige

Nästa sammanträde är 10 september

Gruvans A-sal kl. 18.30, Sveagatan 118
Sammanträdet är öppet för allmänheten.
Inget fika kommer serveras.

Viktigt att ta hänsyn till:
Känner du symtom såsom förkylning, feber, hosta eller ont i halsen, stanna hemma.
Håll avstånd både till andra åhörare och till ledamöter i kommunfullmäktige.
Undvik att lämna din plats under sammanträdet.
Hälsa inte i hand.

 

Kommunstyrelsens sammanträden

Här tillkännages kommunstyrelsens sammanträden. Du kan ta del av ärendelistan en vecka innan sammanträdet.

Kommunstyrelsen

Nästa möte är 25 augusti

Gruvans A-sal kl. 13.00, Sveagatan 118
Sammanträdet är öppet för allmänheten.
Inget fika kommer serveras.

Viktigt att ta hänsyn till:
Känner du symtom såsom förkylning, feber, hosta eller ont i halsen, stanna hemma.
Håll avstånd både till andra åhörare och till ledamöter i kommunfullmäktige.
Undvik att lämna din plats under sammanträdet.
Hälsa inte i hand.

Justerade protokoll

Här kan du se vilka protokoll som har blivit justerade. Om du vill överklaga ett beslut måste du göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerats här.

Granskning – Standardförfarande 21 juni – 17 juli 2020
Dp 86 - Motorbana, utvidgning
Grums kommun, Värmlands län

Plan/Gis-verksamheten har kommunstyrelsens uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för en nordlig utvidgning av motorbanan.

Värmlands Trafikcenter AB vill genomföra ett projekt med en ny övningsbana i anslutning till befintlig trafikövningsplats som i dagsläget omfattar bland annat halk- och manöverbanor och offroadbana med tillhörande service-, administrations- och utbildningslokaler. Den nya övningsbana ska i huvudsak användas av fordon som drivs med fossilfria bränslen. Detaljplanen möjliggör en utvidgning av befintlig verksamhet och den utökade verksamheten kommer att sammanbindas administrativt med den befintliga verksamheten i söder.

Ändring av planen bedöms ha stöd i översiktsplanen, ÖP 2010.

För att ge alla intresserade möjlighet att ta del av och ge synpunkter på förslaget finns detta utställt för GRANSKNING under tiden
21 juni – 17 juli 2020.

Kontaktcenter, Kommunhuset, Sveagatan 77,
öppet måndag - fredag 08.00–12.00 13.00-16.00

Handlingar:
Kungörelse Dp 86 Motorbana Kungörelse GPDF (pdf, 247 kB)
Planbeskrivning Dp 86 Motorbana PB Gransking 2020-05-19PDF (pdf, 1.9 MB)
Plankarta Dp 86 PK A2PDF (pdf, 909.2 kB)

Den som har synpunkter på detaljplanen ska framföra dessa skriftligen till
Grums kommun
Kommunstyrelsen
664 80 Grums
Senast den 17 juli 2020 ska synpunkterna ha inkommit till kommunen.
Märk gärna skrivelsen med Dp 86 Motorbana.

Det går även att maila till kommunstyrelse@grums.se

Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Frågor besvaras av Stadsarkitekt Kjell Nyström, 0555-421 38

Anslag/bevis

Instans

Räddningstjänsten, Direktionen

Sammanträdesdatum

2020-06-05

Paragrafer

1-4

Datum då anslag sätts upp

2020-06-08

Datum då anslag tas ned

2020-07-02

Förvaringsplats för protokollet

Räddningscenter, Sandbäcken


Anslag/bevis

Instans

Karlstadsregionens Krisledningsnämnd

Sammanträdesdatum

2020-05-29

Paragrafer

1-3

Datum då anslag sätts upp

2020-06-16

Datum då anslag tas ned

2020-07-08

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret,
Karlstads kommun


Anslag/bevis

Instans

Utbildnings- och omsorgsutskottet

Sammanträdesdatum

2020-06-15

Paragrafer

195-238

Datum då anslag sätts upp

2020-06-18

Datum då anslag tas ned

2020-07-10

Förvaringsplats för protokollet

Administrativa funktionen


Anslag/bevis

Instans

Jävsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-06-11

Paragrafer

11-14

Datum då anslag sätts upp

2020-06-18

Datum då anslag tas ned

2020-07-13

Förvaringsplats för protokollet

Administrativa funktionen


Anslag/bevis

Instans

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-06-16

Paragrafer

41-55

Datum då anslag sätts upp

2020-06-22

Datum då anslag tas ned

2020-07-14

Förvaringsplats för protokollet

Administrativa funktionen


Anslag/bevis

Instans

Karlstadsregionens Krisledningsnämnd

Sammanträdesdatum

2020-06-12

Paragrafer

1-3

Datum då anslag sätts upp

2020-06-23

Datum då anslag tas ned

2020-07-15

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret,
Karlstads kommun


Anslag/bevis

Instans

Utbildnings- och omsorgsutskottet

Sammanträdesdatum

2020-06-30

Paragrafer

1-12

Datum då anslag sätts upp

2020-06-30

Datum då anslag tas ned

2020-07-22

Förvaringsplats för protokollet

Administrativa funktionen


Samverkan

Här länkar vi vidare till anslagstavlor för kommuner, kommunalförbund och landsting som Grums kommun har samverkan med.

Uppdaterad: 2020-07-01

Kontakt

Har du frågor om anslagstavlan går det bra att skicka e-post till:
kommunstyrelse@grums.se

Christina Olsson
Administrativ chef
0555-421 49
christina.olsson@grums.se

Ewa Lundqvist
Registrator
0555-421 31
ewa.lundqvist@grums.se

Navigera vidare