Anslagstavla

På Grums kommuns officiella anslagstavla tillkännages bland annat kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträden. Här kan du också se vilka protokoll som har anslagits.

Här kan du se när är ett beslut har tagits och när tiden för överklagande börjar löpa. Möjligheten att överklaga finns i 21 dagar från den dag ett protokoll anslås.

Kommunfullmäktiges sammanträden

Här tillkännages kommunfullmäktiges sammanträden. Du kan ta del av ärendelistan en vecka innan sammanträdet.

Kommunfullmäktige

Nästa sammanträde är 13 februari

Kommunstyrelsens sammanträden

Här tillkännages kommunstyrelsens sammanträden. Du kan ta del av ärendelistan en vecka innan sammanträdet.

Kommunstyrelsen 28 januari

Tisdag 28 januari kl 13.
Lokal Bruket i bibliotekshuset.
Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Förvaltningsledningen informerar
Dnr 2020-000034
Information från Värmlandsrådet samt au
Dnr 2020-000035
Anmälan av delegeringsbeslut, ordförandebeslut och beslut enligt särskilt förordnande till kommunstyrelsen
28 januari 2020
Dnr 2019-000970
Information till kommunstyrelsen 28 januari 2020
Dnr 2019-000971
Internkontrollrapporter 2019
Dnr 2020-000041
Nominering av ledamöter till förtroendeuppdrag inom Svenskt Vatten
Dnr 2019-000948
Begäran om yttrande över ansökan om nätkoncession
Dnr 2019-000904
Revidering av Lokal krisledningsplan för Grums kommun
Dnr 2019-000996
Föreläggande om att snarast dock senast 31 mars 2020 vidta skyddsåtgärder avseende gödselhanteringen inom den berörda fastigheten
Dnr 2020-000092
Inera - Förfrågan om medverkan i Säker digital kommunikation (SDK)
Dnr 2019-000964
Återtagande av tidigare beslut - Sammanslagning av verksamheterna stödboende ensamkommande barn (Järpegatan) och socialpsykiatrin
Dnr 2019-000514
Val av ersättare i samhällsbyggnadsutskottet efter Sara Emsevik (S)
Dnr 2019-000975
Tillsyn över fristående förskolor i Grums kommun 2019, förskolan Nallen samt Skruven
Dnr 2019-000873
Revidering av reglementet för Grums kommuns socialfond
Dnr 2019-000979
Svar på motion om Grums vårdcentral
Dnr 2019-000863
Motion om bevaring av kulturellt minnesmonument
Dnr 2019-000249
Karlstad-Grums Vattenverksförbund - Budget 2020
Dnr 2019-000986
Kommunrevisorerna - Granskning av kommunens arbete för att motverka psykisk ohälsa bland barn
Dnr 2019-000775
Remissförfrågan - Regionalt behandlingshem för vuxna med missbruks- beroendeproblematik
Dnr 2019-000745
Nya riktlinjer gällande hyresgaranti
Dnr 2019-000992

Ärenden ej öppna för allmänheten:
Grums Hyresbostäder AB - Projekt Järpegatan 3 utökad låneram
Dnr 2020-000058

Extraärende:
Yttrande till förvaltningsrätten
Dnr 2020-000112

Justerade protokoll

Här kan du se vilka protokoll som har blivit justerade. Om du vill överklaga ett beslut måste du göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerats här.

Anslag/bevis

Instans

Utbildnings- och omsorgsutskottet

Sammanträdesdatum

2020-01-14

Paragrafer

1-2

Datum då anslag sätts upp

2020-01-14

Datum då anslag tas ned

2020-02-05

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Grums


Anslag/bevis

Instans

Utbildnings- och omsorgsutskottet

Sammanträdesdatum

2020-01-20

Paragrafer

3-31

Datum då anslag sätts upp

2020-01-24

Datum då anslag tas ned

2020-02-15

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Grums


Samverkan

Här länkar vi vidare till anslagstavlor för kommuner, kommunalförbund och landsting som Grums kommun har samverkan med.

Uppdaterad: 2020-01-24

Kontakt

Har du frågor om anslagstavlan går det bra att skicka e-post till:
kommunstyrelse@grums.se

Christina Olsson
Administrativ chef
0555-421 49
christina.olsson@grums.se

Ewa Lundqvist
Registrator
0555-421 31
ewa.lundqvist@grums.se

Navigera vidare