Anslagstavla

På Grums kommuns officiella anslagstavla tillkännages bland annat kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträden. Här kan du se vilka protokoll som har anslagits, när ett beslut har tagits och när tiden för överklagande börjar löpa. Möjligheten att överklaga finns i 21 dagar från den dag ett protokoll anslås.

Kommunfullmäktiges sammanträden

Här tillkännages kommunfullmäktiges sammanträden. Du kan ta del av ärendelistan en vecka innan sammanträdet.

Kommunfullmäktige

Nästa sammanträde är den 8 oktober.

Gruvan A-salen kl. 18.30, Sveagatan 118
Sammanträdet är öppet för allmänheten.
Inget fika kommer serveras.

Viktigt att ta hänsyn till:
Känner du symtom såsom förkylning, feber, hosta eller ont i halsen, stanna hemma.
Håll avstånd både till andra åhörare och till ledamöter i kommunfullmäktige.
Undvik att lämna din plats under sammanträdet.
Hälsa inte i hand.


Kommunstyrelsens sammanträden

Här tillkännages kommunstyrelsens sammanträden. Du kan ta del av ärendelistan en vecka innan sammanträdet.

Kommunstyrelsen

Nästa sammanträde är 29 september

Gruvan A-salen kl. 13.00, Sveagatan 118
Sammanträdet är öppet för allmänheten.
Inget fika kommer serveras.

Viktigt att ta hänsyn till:
Känner du symtom såsom förkylning, feber, hosta eller ont i halsen, stanna hemma.
Håll avstånd både till andra åhörare och till ledamöter i kommunfullmäktige.
Undvik att lämna din plats under sammanträdet.
Hälsa inte i hand.

Justerade protokoll

Här kan du se vilka protokoll som har blivit justerade. Om du vill överklaga ett beslut måste du göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerats här.

Granskning – Standardförfarande
4 – 28 september 2020
Dp 73 - Karlberg, utvidgning restaurang

Dp 73 - Karlberg, utvidgning restaurang
Grums kommun, Värmlands län
Detaljplanens syfte är att möjliggöra utvidgning av restaurangverksamhet

Tillväxtfunktionen har Kommunstyrelsens uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för en utvidgning vid en av restaurangerna (Sibylla) i Karlberg. Detaljplanen avser att ordna upp fastighetsgränser runt den befintliga restaurangen och anslutande bostadshus. Det görs med att möjliggöra en utvidgning åt öster och norr för att få parkering samt att använda markytor kan fastighetsregleras.

Ändring av planen bedöms ha stöd i översiktsplanen, ÖP 2010.

För att ge alla intresserade möjlighet att ta del av och ge synpunkter på förslaget finns detta utställt för GRANSKNING under tiden 4 – 28 september 2020

KontaktCenter, Kommunhuset, Sveagatan 77
öppet måndag - fredag 08.00-12.00 och 13.00-16.00

Handlingar:
KungörelsePDF (pdf, 248 kB) (Dp 73 Restaurang Utvidgning Kungörelse G.pdf)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 2 MB) (Dp 73 Restaurang Utvidgning PBesk G.pdf)

UtlåtandePDF (pdf, 1.1 MB) (Dp 73 Restaurang Utvidgning Utlåtande 1 samråd.pdf)

PlankartaPDF (pdf, 944.1 kB) (Dp 73 Restaurang Utvidgning PKarta G)

Den som har synpunkter på detaljplanen ska framföra dessa skriftligen till
Grums kommun, Kommunstyrelsen, 664 80 Grums.
Senast den 29 september 2020 ska synpunkterna ha inkommit till kommunen. Märk gärna skrivelsen Dp 73 – Karlberg, utvidgning restaurang

Det går även att maila till kommunstyrelse@grums.se

Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Frågor besvaras av Stadsarkitekt Kjell Nyström

Anslag/bevis

Instans

Gemensam Drift- och servicenämnd

Sammanträdesdatum

Den 28 maj 2020

Datum då anslag sätts upp

2020-08-28

Datum då anslag tas ned

2020-09-23

Förvaringsplats för protokollet

Karlstads kommun
kommunledningskontoret


Anslag/bevis

Instans

Direktionen,
Räddningstjänsten Karlstadsregionen

Sammanträdesdatum

Den 28 augusti 2020

Datum då anslag sätts upp

2020-09-01

Datum då anslag tas ned

2020-09-22

Förvaringsplats för protokollet

Räddningscenter Sandbäcken


Anslag/bevis

Instans

Utbildnings- och omsorgsutskottet

Sammanträdesdatum

Den 3 september 2020

Paragrafer

§ 59-62

Datum då anslag sätts upp

2020-09-03

Datum då anslag tas ned

2020-09-25

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset


Anslag/bevis

Instans

Karlstadsregionens krisledningsnämnd

Sammanträdesdatum

Den 21 augusti 2020

Paragrafer

§ 1-3

Datum då anslag sätts upp

2020-09-09

Datum då anslag tas ned

2020-10-01

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret,

Karlstads kommun


Anslag/bevis

Instans

Samordningsförbundet Samspelet

Sammanträdesdatum

Den 5 juni 2020

Datum då anslag sätts upp

2020-09-17

Datum då anslag tas ned

2020-10-09

Förvaringsplats för protokollet

Diariet Karlstads kommun ASF


Anslag/bevis

Instans

Utbildnings- och omsorgsutskottet

Sammanträdesdatum

Den 14 september 2020

Paragrafer

§ 63-110

Datum då anslag sätts upp

2020-09-18

Datum då anslag tas ned

2020-10-11

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset


Samverkan

Här länkar vi vidare till anslagstavlor för kommuner, kommunalförbund och landsting som Grums kommun har samverkan med.

Uppdaterad: 2020-09-21

Kontakt

Har du frågor om anslagstavlan går det bra att skicka e-post till:
kommunstyrelse@grums.se

Christina Olsson
Administrativ chef
0555-421 49
christina.olsson@grums.se

Ewa Lundqvist
Registrator
0555-421 31
ewa.lundqvist@grums.se

Navigera vidare