Planverksamhet

Markens och vattnets användning och bebyggelsemiljöns utformning berör många människor, företag och institutioner i samhället.

Arbetet med planläggning

Användningen och utformningen fastläggs genom planläggning så att olika intressenter får insyn och inflytande i planprocessen. Kommunen får också genom planläggning ett bättre beslutsunderlag. Den samlade bedömning om markens och vattnets användning som görs i en plan ger också förenklingar vid till exempel framtida bygglovsärenden.

Planläggningen utförs av stadsarkitekten på uppdrag av kommunstyrelsen.

Översiktsplan

Översiktsplanen redovisar kommunens visioner för framtida utveckling. Av planen ska framgå grunddragen i användningen av mark-och vattenområden och hur den byggda miljön skall utvecklas och bevaras. Vidare ska översiktsplanen redovisa de allmänna intressena (riksintressena), vad beträffar innebörd och avgränsning samt sådana områden som är av betydelse för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. En fördjupning av översiktsplanen kan göras för geografiskt eller tematiskt avgränsade områden.

Enligt PBL ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för översiktsplanen. Kommunfullmäktige skall ta ställning till planens aktualitet minst en gång under varje mandatperiod. Grums översiktsplan är antagen 17 juni, 2010.

Översiktsplan

Detaljplan

Detaljplaner upprättas framförallt vid större förändringar, till exempel vid ny sammanhållen bebyggelse, ny enstaka byggnad med betydande inverkan på omgivningen eller inom område med stor efterfrågan på mark för bebyggelse.

Detaljplanen avväger allmänna och enskilda intressen och anger användningen och utformningen av allmänna platser, kvartersmark och vattenområden.Detaljplanen har vissa rättsverkningar för kommunen och enskilda. Planen fastlägger ramar för hur kommunen och fastighetsägarna kan/ska genomföra planen.

Fastighetsägarna har under planens genomförandetid en garanterad byggrätt i enlighet med planen.Detaljplaner finns upprättade inom kommunens samtliga tätorter. Dessutom finns detaljplaner för de större fritidshusområdena, Strand och Borgebol.

Detaljplaner

Områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser kan användas om kommunen vill säkerställa ett syfte i översiktsplanen för ett begränsat område som saknar detaljplan. Områdesbestämmelser kan antas för att reglera:

  • mark- och vattenanvändningen för att skydda/bevara ett visst intresse
  • bebyggelsens egenskaper (reglera kompletteringsåtgärder på befintlig bebyggelse)
  • administrativa frågor (reglerar lovpliktens omfattning till exempel kulturhistoriskt värdefull bebyggelse).

Områdesbestämmelserna är färre och enklare än detaljplanebestämmelserna. I detaljplan och områdesbestämmelser vägs de allmänna intressena mot eventuella enskilda intressen. Till skillnad från översiktsplanen är detaljplaner och områdesbestämmelser juridiskt bindande.

Områdesbestämmelser har framtagits för att skydda kulturvärdena i Borgvik, på Karlbergs gård samt runt våra kyrkor. Vidare finns områdesbestämmelser med syfte att reglera fritidshusens storlek utmed Vänerstranden och vid Långsjön.

Uppdaterad: 2023-12-05

Kontakt

Elinor Palm
Planarkitekt
0555-421 38
elinor.palm@grums.se

Maria Röhr
Tillväxtchef
0555-420 54
maria.rohr@grums.se