Vision

Vår vision, värdegrund och varumärkesplattform präglar kommunens arbete och utveckling. Vår vision beskriver vad vi vill uppnå och har en tydlig koppling till vårt uppdrag.

Vision för Grums kommun

"Med en skola i framkant, framgångsrika företagare och nya bostäder bygger vi hållbara broar för framtiden"

Visionen arbetades fram 2016 av förtroendevalda och ledningsgruppen i Grums kommun och gäller fram till år 2030. Arbetet genomfördes dels som en omvärldsanalys och dels som workshops. Under arbetet genomfördes en omvärldsanalys som identifierade de viktigaste trenderna, kommunens styrkor och kommunens svagheter. Visionen ska arbetas in i budget för kommande år.

Inkomna synpunkter visar vägen

Vidare tillsatte kommunfullmäktige en beredning bestående av politiker från samtliga partier för att få in synpunkter från kommuninvånarna om hur vi ska konkretisera visionen för att göra den verklig.

Ligger till grund för våra budgetmål

Visionen pekar ut vägen för det arbete som utförs inom hela organisationen. Här har även de arbetslag som inte handgripligen arbetar med exempelvis skola eller bostadsbyggande en stor roll genom att se till att administrativa och ekonomiska rutiner fungerar ändamålsenligt likaså andra verksamhetsstödjande system.

I samband med kommunens årliga budgetarbete ska visionen mynna ut i mål. Läs mer om hur Grums kommun planerar för framtiden på följande sida:

Budget och plan

Varumärke och värdegrund

Vårt varumärke och vår värdegrund leder oss i arbetet att göra Grums kommun till en attraktiv plats att bo på och för företag att växa på samt att göra kommunen attraktiv som arbetsgivare.

Varumärke och värdegrund

Uppdaterad: 2023-01-04