Lokala ordningsföreskrifter

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Grums kommun 17 FS 1996:24. Antagna av fullmäktige den 8 februari 1996, trädde i kraft 1 april 1996.

1 §

Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap. ordningslagen (1993:1617). Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna ordningen i Grums kommun skall upprätthållas. Bestämmelsen i 20 § har till syfte att hindra att känsliga människor störes till följd av användning av pyrotekniska varor.

2 §

Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt 1 kap. 2 § första stycket 1-4 ordningslagen om inte annat anges. Bestämmelsen i 20 § är även tillämplig på andra än offentliga platser inom kommunen. För områden som kommunen kommer att upplåta till torghandel kommer också att gälla kommunens föreskrifter om torghandel.

3 §

Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter skall, med stöd av 1 kap. 2 § andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas med offentlig plats.

Anläggning/Belägenhet

Idrottsplatser
Grums Idrottspark Orrby 1:8 Billevi Gruvön 2:5
Strandvallen Eds- Strand 1:27
Segmons Idrottsplats Segmon 2:70
Borgviks Idrottsplats Borgviksbruk 1:1
Värmskogs Idrottsplats Värmskogs- Prästbol 1:34

Bad- och campingplatser
Trulsen G:a Slottsbron 1:1
Mickelsön Slottsbron 2:1
Liljedal Buda 1:64
Sävsjön Segmon 2:1
Långeudde Värmskogs-Prästbol 1:21
Hasseldalen Hasseldalen 1:2
Sparnäs Borgviksbruk 1:1

Lekplatser
Floravägen G:a Slottsbron 1:1
Björnbärsvägen G:a Slottsbron 1:1 och 1:2
Vitmossavägen G:a Slottsbron 1:1
Lökenegatan Karlsberg 2:4
Sippolastigen Karlsberg 2:265

Motionsspår
Grums G:a Slottsbron 1:1,
Orrby 1:6 och 1:8
Borgvik Borgviksbruk 1:1,
N:a Borgvik 1:13 och 1:48

Motorcrossbana (obs. finns ej kvar)
Karlberg 2:19

Slalombacke
Bråne 2:4 (Ålviken)

Småbåtshamnar
Grums G:a Slottsbron 1:10
Liljedal Buda 1:64
Borgvik Borgviksbruk 1:82

Hyttruin
Borgviksbruk 1:82

Kyrkogårdar
Grums Åshammar 1:59 och 1:60
Ed Eds- Kyrkby 2:3, 2:6 och 4:1
Borgvik Borgviksbruk 1:3, 1:9, 1:18 och 1:30
Värmskog Värmskogs- Prästbol 1:37

4 §

Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 § och 11 § första och andra styckena, 12 §, 13 § första stycket, 21 och 22 §§ bör kommunen ges tillfälle att yttra sig.

Lastning av varor m.m. 5 §

Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering skall den som är ansvarig för åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt.
Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, brandsläckningsutrustning och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens arbete hindras.

Schaktning, grävning m.m. 6 §

Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete skall se till att det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet.

Störande buller 7 §

Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, t. ex. stenkrossning, pålning och nitning, får inte ske vardagar kl. 22.00 - 06.00, lördagar, sön- och helgdaga,r utan polismyndighetens tillstånd.

Containrar m.m. 8 §

Ägaren eller nyttjanderättsinnehavaren till en container eller liknande anordning, som skall ställas upp på en offentlig plats, är skyldig att tydligt märka detta objekt med ägarens eller nyttjanderättsinnehavarens namn, adress och telefonnummer.

Markiser, flaggor och skyltar 9 §

Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana på lägre höjd än 2,50 meter eller över en kör- respektive cykelbana på lägre höjd än 4,70 meter.

Adressnummer 10 §

Fastighetsägare är skyldig att tillse att adressnummer finns uppsatt på varje bebyggd fastighet som är belägen där adressnummer finns. Numret skall vara lätt avläsbart från gatan vid fastighetens entrésida.

Med fastighetsägare avses den som äger fastigheten eller som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) skall anses som fastighetsägare.

Affischering 11 §

Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar, el- och teleskåp eller liknande, som vetter mot offentlig plats.
Banderoller får ej sättas upp över gång-, kör-, eller cykelbana utan tillstånd av polismyndigheten.
Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden, som avser näringsidkarens rörelse, på byggnad där rörelsen finns.

Högtalarutsändning 12 §

Information, reklam, propaganda eller andra budskap, som riktar sig till personer på offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av polismyndigheten.

Insamling av pengar 13 §

Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning.
När insamlingen skall ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd.

Förtäring av alkoholdrycker 14 §

Spritdrycker, vin och starköl får inte förtäras på offentlig plats inom det område av centrala Grums som begränsas i öster av järnvägen, i norr av Folkets Husfastighetens norra gräns och en linje i dess förlängning mot väster till Grönbergsgatan, i väster av Grönbergsgatan, Parkgatan, Åsgatan, Solbergsgatan, Orrbygatan och Nedre Villagatan samt i söder av Billerudsgatan och en linje i dess förlängning mot öster till järnvägen.

Camping 15 §

Camping får inte ske på offentlig plats inom detaljplanelagt område annat än på där för särskilt iordningsställd plats. Vidare får camping ej ske inom den del av Borgvik som omfattas av områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen (1987:10) samt på kyrkogårdarna och på därmed jämställda platser.

Badförbud 16 §

Bad är förbjudet inom i detaljplan upptagna hamnområden samt i närheten av markerade kablar.
Simhopp från brygga vid de i 3 § angivna badplatserna är förbjudet om det inte särskilt med skylt anges att det är tillåtet.

Hundar och hästar 17 §

Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 18 och 19 §§. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person eller för polishund i tjänst.

18 §

Hundar skall hållas kopplade på offentlig plats när annan person än hundförare befinner sig därstädes samt alltid på i 3 § ovan upptagna bad- och lekplatser.

Tikar skall under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade områden.

När en hund inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer.

Vid vistelse på kyrkogård skall hund hållas kopplad.

Hundar får inte badas inom för allmänheten upplåtet friluftsbad eller i anordnad plaskdamm. Förbud gäller även för bad av hästar inom för allmänheten upplåtet friluftsbad.

19 §

Inom detaljplanelagt område och inom för allmänheten upplåtet friluftsbad skall föroreningar efter hundar tas upp.

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor 20 §

Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 100 meter från inrättningar med särskilda boendeformer för äldre människor med funktionshinder.

Sprängning och skjutning med eldvapen m.m. 21 §

Utöver reglerna i 3 kap. 6 § ordningslagen krävs tillstånd av polismyndigheten för sprängning och skjutning med eldvapen inom fastigheten G:a Slottsbron 1:1 (del av Agnhammarskogen)

22 §

Luftvapen, fjädervapen, paintbollvapen, pilbågar, slangbellor och liknande vapen får inte användas inom detaljplanelagt område utan tillstånd av polismyndigheten annat än på särskilt iordningställd skjutbana. Vidare får sådana vapen inte användas utan tillstånd av polismyndigheten inom den del av Borgvik som omfattas av områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagensamt på kyrkogårdar och därmed jämställda platser.
Ridning får inte ske i särskilt markerade motionsspår eller vandringsleder. I markerat och anlagt skidspår får endast skidåkning förekomma.

Avgifter för att använda offentlig plats 24 §

För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats och som förvaltas av kommunen har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som beslutas av kommunfullmäktige.

Dispens 25 §

Om särskilda skäl föreligger har kommunen rätt att meddela avsteg från dessa föreskrifter.

Överträdelse 26 §

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 5 - 10 §§, 11 § första och andra styckena, 12 §, 13 § första stycket, 14 - 16 samt 18 - 23 §§, kan dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen.
I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.

Uppdaterad: 2019-12-20

Navigera vidare