Färdigställandeskydd

När en konsument anlitar en näringsidkare för att utföra vissa arbeten på en- och tvåbostadshus, så kallade småhus, ska det i vissa fall finnas ett färdigställandeskydd.

Vad är ett färdigställandeskydd?

Ett färdigställandeskydd är en försäkring eller en bankgaranti som är tänkt att hjälpa byggherren i egenskap av konsument, om entreprenören till exempel har gått i konkurs eller av annan anledning inte kan fullgöra sina åtaganden.

När krävs färdigställandeskydd?

Ett färdigställandeskydd ska finnas när en näringsidkare för en konsuments räkning utför vissa arbeten som avser ett småhus. Det behövs alltså inte för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus.

För småhus ska färdigställandeskydd finnas vid:

  • nybyggnad
  • tillbyggnad, om det finns behov av ett sådant skydd, eller
  • åtgärd som är anmälningspliktig om det finns behov av ett sådant skydd.

Med nybyggnad menas uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare uppförd byggnad till en ny plats. Tillbyggnad är en ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens volym.

Vid nybyggnad av ett småhus som inte ska användas för permanent bruk får byggnadsnämnden besluta att färdigställandeskydd inte behövs.

Det är byggherren som ska se till att ett färdigställandeskydd finns, om det krävs ett sådant. Det tecknas ofta av näringsidkaren/ entreprenören. Finns det flera entreprenörer krävs det ett färdigställandeskydd för varje avtal.

Uppdaterad: 2021-10-05