Hur länge får jag vänta på beslut?

Här finns information om hur lång handläggningstiden är för ärenden och hur lång väntetid det är för att få hemtjänst och särskilt boende.

Handläggning- och utredningstider fram till beslut

Enligt lag är kommunen skyldig att ge dig en skyndsam handläggning av ditt ärende. Hur lång tid det tar att utreda ditt ärende beror på en mängd olika faktorer, bland annat på hur omfattande dina behov är, vilken grad av hjälp i hemmet du behöver eller om du behöver särskilt boende.

Handläggningstid för ärenden inom socialtjänstlagen (SoL) kan variera på mellan 1-5 veckor, under förutsättning att korrekt underlag har lämnats till biståndshandläggaren. Ärenden som kräver mindre utredning kan vara klara på ett par dagar, exempelvis trygghetslarm. Ärenden som gäller omfattande hjälp i hemmet eller särskilt boende kan ta längre tid.

Handläggningstid för ärenden inom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kan variera stort, beroende på ärendets omfattning och art. Dock ska handläggning ske skyndsamt enligt förvaltningslagen.

Har du frågor är du välkommen att kontakta våra biståndshandläggare.

Kontakta biståndshandläggare

Väntetid för hemtjänst

När du har fått beslut om hemtjänst beviljat verkställs beslutet, i normalfallet inom två vardagar.

Att få hemtjänstinsats

Väntetid för särskilt boende

För dig som har ansökt och fått beslut om särskilt boende är det oftast viktigt att få flytta in snarast. Därför försöker vi på alla sätt att göra väntetiden så kort som möjligt. Om du beviljas särskilt boende får du inom tre månader ett erbjudande om rum/lägenhet på något av de särskilda boendena inom kommunen som kan tillgodose dina behov av omvårdnad.

Du har alltid rätt att överklaga ett beslut

Om du har fått avslag på din ansökan eller är missnöjd på annat sätt med ett beslut så har du alltid rätt att överklaga beslutet.

Överklaga socialtjänstbeslut

Patientnämnden

Patientnämnden är till för dig som har frågor, synpunkter eller klagomål när det gäller hälso- och sjukvård samt tandvård.

Patientnämnden

Tyck till och lämna dina synpunkter

Grums kommun vill utvecklas och bli ännu bättre på att ge ett gott bemötande och en service av hög kvalitet. Därför vill vi gärna ha synpunkter på våra verksamheter, allt för att bli bättre. Alla synpunkter ger oss tillfälle att förbättra vår verksamhet, därför tar vi alla synpunkter och klagomål på allvar.

Klagomål sociala frågor

Servicegaranti

Uppdaterad: 2024-04-24