Bygga, ändra eller riva

Du behöver söka bygglov när du ska bygga nytt, bygga till eller ändra användningen av en byggnad, lokal eller bostad.

Bygglov eller anmälan?

Dessutom krävs oftast bygglov för fasadändringar, skyltar, murar, plank och inglasning av balkonger. Du behöver också söka bygglov om en lokal eller bostad tillkommer, samt om du tänkt inreda en vind. Tänk på att det finns arbeten som inte kräver bygglov men som är anmälningspliktiga.

Bygglov eller anmälan?

Olika regler beroende på vart du bor

Det finns undantag från bygglovsplikten och de kan se olika ut beroende på vart du bor. Olika regler gäller inom och utanför detaljplanerat område samt innanför eller utanför sammanhållen bebyggelse.

Inom detaljplanerat område eller inom områdesbestämmelser kan det även finnas en ökad bygglovsplikt. Du behöver därför ta reda på mer vad som gäller specifikt för din fastighet.

Kulturmiljö

Grums kommun har många kulturhistoriskt intressanta byggnader och områden. Borgvik har av Riksantikvarieämbetet utpekats som riksintresse för kulturmiljövård enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. Många åtgärder enligt plan- och bygglagen som är bygglovsfria gäller inte för Borgvik.

Bygga i Borgvik

Olika typer av ansökan

 • Bygglovsfritt utan anmälan
  Åtgärderna kan genomföras utan anmälan.
 • Bygglovsfritt med anmälan
  Om du vill bygga en komplementbyggnad på max 25 kvm, installera eldstad, förändra VA eller bärande konstruktion i en byggnad eller underhålla en byggnad av kulturhistoriskt värde med mera så ska du lämna in en anmälan.
 • Bygglov
  Om du vill bygga nytt, bygga till, ändra fasad- eller takmaterial, glasa in balkong med mera så ska du ansöka om bygglov. Du kan även behöva ansöka om rivnings- eller marklov.
 • Förhandsbesked
  Om du vill bygga nytt utanför detaljplanerat område, på en fastighet som inte tidigare är bebyggd, ska du först ansöka om ett förhandsbesked.
 • Strandskyddsdispens
  Om fastigheten ligger inom strandskyddat område, kan du behöva ansöka om strandskyddsdispens.
 • Nybyggnadskarta
  Kartan används som underlag när man gör en situationsplan för ansökan om bygglov.

E-tjänster och blanketter

Vissa handlingar kräver att du anmäler eller ansöker om tillstånd hos Grums kommun. Bland våra e-tjänster och blanketter hittar du det som du behöver skicka in till oss för olika områden.

E-tjänster och blanketter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad: 2024-01-17