Ansökan om bygglov

I de flesta byggärenden sker den första kontakten med kommunen när du gör en bygglovsansökan. Du kan ansöka om bygglov genom att använda vår e-tjänst eller våra blanketter.

E-tjänster och blanketter

Bygga & bo - Plan & bygg - Bygglovlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Så gör du för att ansöka

Bygglovsärendet handläggs först när en ansökan är komplett, det vill säga när kommunen har fått in alla handlingar som behövs för att pröva ärendet.

Därför är det viktigt att ansökan är så utförlig som möjligt och att alla handlingar är bifogade och korrekt ifyllda. Följande handlingar som ska bifogas vid ansökan om bygglov:

  • Bygglovsansökan - Bygglovsansökan fylls i så utförligt som möjligt. Här kan du även uppge material och färg.
  • Anmälan om kontrollansvarig - Kontrollansvarig vara certifierad och alltid fristående. Vid små ändringar av en- eller tvåbostadshus behövs ingen kontrollansvarig men alltid en kontrollplan.
  • Svarsblankett om byggfelsförsäkring ska bifogas när det gäller större åtgärder rörande permanentbostäder, i synnerhet nybyggnationer.
  • Fasadritningar på hela byggnaden. Skala 1:100. Bifogade ritningar ska vara noggrant ritade de ska även vara måttsatta och väderstreckens riktning ska framgå.
  • Situationsplan där den nya och eventuellt den befintliga byggnadens placering på  tomten ska framgå. Skala 1:400, 1:500 eller 1:1000.
  • Planritning där den invändiga planlösningen framgår. Skala 1:100.

Enklare ärenden

Vid enklare ändringar av en- eller tvåbostadshus krävs ingen kontrollansvarig. Detta gäller till exempel vid små ändringar avseende uthus, garage och andra småbyggnader. Dessa ärenden har snabbare hanteringsförlopp med färre skeden.

Det krävs inga samråd eller arbetsplatsbesök och starbesked ges redan i samband med bygglovet. Av den orsaken ska de handlingar som behövs för att ge startbesked bifogas redan vid bygglovsansökan.

Därför används ansökningsblanketten: bygglovsansökan eller enklare ärenden/kompletteringsåtgärder.

Vid dessa enklare ärenden krävs, liksom vid andra lovpliktiga ärenden, ett startbesked innan du kan börja bygga och ett slutbesked innan du får bruka den färdiga byggnaden.

Anmälan

Tidigare behövde man skicka in en bygganmälan i samband med bygglovsansökan. Detta krav har tagits bort. Begreppet bygganmälan har istället ersatts med anmälningsplikt.

Anmälningsplikten berör bygglovsfria invändiga förändringar, ändringar i planlösning och ändringar i konstruktionen. Det innefattar installationer av eldstäder och rökkanaler.

Vid anmälan krävs alltid en fristående kontrollansvarig och en kontrollplan innan startbesked kan ges. När projektet är färdigt och kommunen har fått in kontrollplanen med anmärkningar av kontrollansvarig, kan ett slutbesked lämnas och objektet får tas i bruk.

Förhandsbesked (lokaliseringprövning)

Redan i planeringsstadiet kan du testa ditt ärende genom att begära ett förhandsbesked av kommunen. Det görs då en lokaliseringsprövning varpå du får veta om den önskade åtgärden kan vara tillåten på den tänkta platsen.

Till grund för prövningen finns kommunens detaljplaner och synpunkter från grannar och andra berörda. Prövningen görs ofta tidigt i projekteringen och därför kan förhandsbesked ges med mycket enkla handlingar som underlag.

I ansökan bifogas en blankett och en karta i skala 1:10 000 där den tänkta platsen är markerad. Ett positivt förhandsbesked är bindande vid en framtida bygglovsprövning om denna sker inom två år.    

Villkorsbesked

Innan du ansöker om bygglov kan du begära ett villkorsbesked. Där kan du till exempel kan få veta om kommunen betraktar den tänkta åtgärden som en ombyggnad eller en annan ändring. Det har betydelse då man enligt plan- och bygglagen numera ställer krav på byggnadens lämplighet och tillgänglighet för funktionshindrade.

I vissa fall kan en ombyggnad innebära att dessa krav ställs på hela byggnaden. Ett villkorsbesked är inte bindande.

Uppdaterad: 2020-04-03

Navigera vidare