Ansökan om bygglov

I de flesta byggärenden sker den första kontakten med kommunen när du gör en bygglovsansökan. Du kan ansöka om bygglov genom att använda vår e-tjänst eller våra blanketter.

E-tjänster och blanketter

Bygga & bo - Plan & bygg - Bygglov Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så gör du för att ansöka

Bygglovsärendet handläggs först när en ansökan är komplett, det vill säga när kommunen har fått in alla handlingar som behövs för att pröva ärendet.

Därför är det viktigt att ansökan är så utförlig som möjligt och att alla handlingar är bifogade och korrekt ifyllda. Följande handlingar som ska bifogas vid ansökan om bygglov:

 • Bygglovsansökan fylls i så utförligt som möjligt. Här kan du även uppge bland annat material och färg.
 • Anmälan om certifikerad kontrollansvarig vid bland annat större till-, om- eller nybyggnationer, ändring eller ombyggnad av bärande konstruktioner i byggnaden eller för installation av våtrum. För mindre projekt behövs ingen kontrollansvarig men alltid en kontrollplan. Byggnadsnämnden avgör i det enskilda fallet om det kan komma att krävas en kontrollansvarig i ditt fall.
 • Byggnadsritningar (planer, fasader och sektioner) på hela byggnaden i skala 1:100. Bifogade ritningar ska vara noggrant ritade de ska även vara måttsatta och väderstreckens riktning ska framgå.
 • Situationsplan där det ska framgå i skala 1:400 eller 1500 den nya och eventuellt den befintliga byggnadens placering på  tomten, avstånd till tomtgränser med minst två mått så att husets placering kan fastställas, byggnadens färdiga golvnivå (FG) och byggnadens mått.
 • Färdigställandeskydd behöver du när du anlitar entreprenörer för att utföra vissa arbeten på en- och tvåbostadshus. Det är byggherrens ansvar att det finns ett färdigställandeskydd, men det är ofta entreprenören som tecknar försäkringen. Om du anlitar flera entreprenörer behöver du ett färdigställandeskydd för varje avtal
 • Nybyggnadskarta kan beställas av Lantmäteriet eller kommunen (vid nybyggnad av bostadshus eller fritidshus inom planlagt område).
 • Planritning där den invändiga planlösningen framgår i skala 1:100.  Ritningen ska redovisa mått i millimeter och byggnadsarean ska vara lätt att beräkna. Entréplanet ska vara tillgängligt och användbart för personer med nedsatt rörelseförmåga (gäller inte fritidshus). Det innebär bland annat att det på entréplanet ska finnas plats för kök, wc/dusch, plats för vistelse och avskild sovplats. Ett förslag på möblering ska redovisas.
 • Markplaneritning ska framgå i skala 1:400 eller 1:500 ska det framgå in- och utfart, nya markhöjder, hur dagvatten tas om hand och eventuella stödmurar.
 • Sektionsritning ska framgå i skala 1:100 som redovisar våningshöjder, färdig golvnivå (FG) och taklutning. Beroende på husets konstruktion kan flera sektioner behöva redovisas. Vart sektionssnittet är taget ska framgå på planritningen.
 • Förslag till kontrollplan tas fram för att säkerställa att åtgärden uppfyller samhällets krav. Det är en checklista för dig som byggherre där du beskriver vilka kontroller som ska utföras, hur kontrollen ska utföras och mot vad kontrollresultat ska jämföras. Det ska också framgå vem som ska utföra kontrollerna. Byggherren är ansvarig för att en kontrollplan upprättas och följ.
 • Tekniskt beskrivning redovisas de tekniska lösningarna som används i byggnaden. Exempel på detta är beskrivning av grundläggning, bärande stomme, takkonstruktion, brandskydd, uppvärmning, ventilation, energihushållning (u-värden för fönster, tak, yttervägg, golv och ytterdörr) och säkerhet. En teknisk beskrivning kan även utföras i form av detaljritningar där de olika materialen och dimensionerna framgår.
 • Ansökan om vatten- och avlopp är en enskild blankett som skickas in samtidigt som bygglovsansökan.
 • Ansökan om strandskyddsdispens skickas eventuellt in innan ansökan om bygglov.

Enklare ärenden

Vid enklare ändringar av en- eller tvåbostadshus krävs ingen kontrollansvarig. Detta gäller till exempel vid små ändringar avseende uthus, garage och andra småbyggnader. Dessa ärenden har snabbare hanteringsförlopp med färre skeden.

Det krävs inga samråd eller arbetsplatsbesök och starbesked ges redan i samband med bygglovet. Av den orsaken ska de handlingar som behövs för att ge startbesked bifogas redan vid bygglovsansökan.

Därför används ansökningsblanketten: bygglovsansökan eller enklare ärenden/kompletteringsåtgärder.

Vid dessa enklare ärenden krävs, liksom vid andra lovpliktiga ärenden, ett startbesked innan du kan börja bygga och ett slutbesked innan du får bruka den färdiga byggnaden.

Anmälan

Tidigare behövde man skicka in en bygganmälan i samband med bygglovsansökan. Detta krav har tagits bort. Begreppet bygganmälan har istället ersatts med anmälningsplikt.

Anmälningsplikten berör bygglovsfria invändiga förändringar, ändringar i planlösning och ändringar i konstruktionen. Det innefattar installationer av eldstäder och rökkanaler.

Vid anmälan krävs alltid en fristående kontrollansvarig och en kontrollplan innan startbesked kan ges. När projektet är färdigt och kommunen har fått in kontrollplanen med anmärkningar av kontrollansvarig, kan ett slutbesked lämnas och objektet får tas i bruk.

Förhandsbesked (lokaliseringprövning)

Redan i planeringsstadiet kan du testa ditt ärende genom att begära ett förhandsbesked av kommunen. Det görs då en lokaliseringsprövning varpå du får veta om den önskade åtgärden kan vara tillåten på den tänkta platsen.

Till grund för prövningen finns kommunens detaljplaner och synpunkter från grannar och andra berörda. Prövningen görs ofta tidigt i projekteringen och därför kan förhandsbesked ges med mycket enkla handlingar som underlag.

I ansökan bifogas en blankett och en karta i skala 1:10 000 där den tänkta platsen är markerad. Ett positivt förhandsbesked är bindande vid en framtida bygglovsprövning om denna sker inom två år.    

Villkorsbesked

Innan du ansöker om bygglov kan du begära ett villkorsbesked. Där kan du till exempel kan få veta om kommunen betraktar den tänkta åtgärden som en ombyggnad eller en annan ändring. Det har betydelse då man enligt plan- och bygglagen numera ställer krav på byggnadens lämplighet och tillgänglighet för funktionshindrade.

I vissa fall kan en ombyggnad innebära att dessa krav ställs på hela byggnaden. Ett villkorsbesked är inte bindande.

Uppdaterad: 2021-10-05