Bygglov

Här hittar du information om de åtgärder som kräver lov från kommunen. Till exempel om du ska bygga nytt, bygga till eller väsentligt ändra utseendet på en byggnad. Även murar, plank och skyltar kan kräva lov.

Vad är ett bygglov?

Bygglov är ett skriftligt tillstånd från kommunen. För att få bygglov beviljat krävs det att vissa kriterier och förutsättningar uppfylls.

Till grund för dessa ligger plan- och bygglagen (PBL). I varje kommun regleras sedan förutsättningarna gällande byggrätten för fastigheter i de detaljplaner eller områdesbestämmelser som gäller för respektive område. Enligt detaljplanen kan en tomt ha så kallad "prickad mark", vilket innebär byggförbud på just den delen av tomten.

Tre sorters lov

  • Bygglov är ett tillstånd som du får av kommunen för att uppföra något på den sökta platsen. Förenklat sagt, rör bygglovet byggnadens funktion och placering på marken.
  • Rivningslov avser rivning av byggnader, i huvudsak inom område med detaljplan. Rivningen kan omfatta hela byggnaden eller delar av den.
  • Marklov avser schaktning eller fyllning för att avsevärt ändra markens höjdläge (inom kvartersmark eller mark för allmän plats) samt trädfällning och skogsplantering, i huvudsak inom område med detaljplan.  

Bygglov eller anmälningsplikt?

Vilka anläggningar som kräver bygglov framgår i plan- och byggförordningen. Det finns vissa åtgärder som inte kräver bygglov när det gäller en- och tvåbostadshus, komplementbyggnader, murar och plank.

Hur processen ser ut beror på projektets omfattning och natur. Alla åtgärder är inte bygglovspliktiga och kan utföras utan kommunens inblandning, såsom friggebodar. Andra åtgärder är bygglovsfria men har anmälningsplikt, till exempel eldstäder och rökkanaler.

För större projekt krävs en certifierad kontrollansvarig men för enklare projekt som mindre garage och inglasade altaner, kan det räcka med en kontrollplan om det finns konstruktions- och tekniska handlingar i tillräcklig omfattning.

Bygglov eller anmälan?

Uppdaterad: 2024-04-18