Båtbottenfärg

Ska du ta bort bottenfärgen på din båt eller måla om skrovet? Tänk då på att det finns vissa rekommendationer du ska följa för att skydda miljön och din egen hälsa.

Båtbottenfärger innehåller ofta skadliga ämnen

Båtbottenfärger innehåller ofta ämnen som är skadliga för både hälsan och miljön, så kallade biocider. Biocider är ämnen som kan skada eller döda levande organismer och därför är det viktigt att du väljer biocidfri färg när du ska måla skrovet på din båt. För att hålla skrovet fritt från beväxning kan du också använda dig av giftfria metoder så som mekanisk rengöring, skrovduk eller förvaring på land.

Så tar du bort färgen

Om du har en båt med biocidfärg som du vill få giftfri är det viktigt att avlägsna färgen på ett miljö- och hälsosäkert sätt, med rätt utrustning och skyddsåtgärder. Att ta bort gammal färg på fel sätt kan vara en större hälso- och miljörisk än att låta den sitta kvar. Vill du ta bort biocidfärgen på din båt finns det ett antal metoder:

  • Skrapa bort färgen med hjälp av färgborttagningsmedel och skrapa. Skraprester ska samlas upp och lämnas till en återvinningscentral.
  • Slipa bort färgen, antingen genom torrslipning eller våtslipning, med rätt utrustning.
  • Blästra bort färgen. Detta bör endast ske yrkesmässigt och ska följa de miljö-, hälso- och säkerthetskrav som finns. Det är viktigt att välja en seriös firma som utför blästrings- eller saneringsarbeten och som har koll på gällande regler.

Efter borttagning av färgen ska du

  • måla på en grundfärg (primer) som skyddar mot fukt
  • till sist måla på en biocidfri färg av en typ som bildar en hård yta, vilket underlättar den mekaniska rengöringen.

Varför är det farligt?

Biocidfärger hindrar beväxning genom att läcka ut ämnen som är giftiga för de vattenlevande organismerna. De vanligaste biociderna är koppar, zink och tidigare TBT. Problemet med biociderna är att de också förgiftar och dödar organismer som lever i vattnet, långt från båten.

TBT (tributyltenn) är starkt hormonstörande. Det användes som tillsats i båtbottenfärger för att förhindra påväxt av alger och havstulpaner under 60-, 70- och 80-talen. Den intensiva användningen på fartyg och fritidsbåtar orsakade stora problem både på land och i vattnet. Sedan 1989 är det förbjudet att använda TBT-färg på fritidsbåtar.

Sedan 2008 gäller totalförbud mot  bottenfärger som innehåller TBT på alla svenska fartyg, oavsett storlek och trafik.

Försiktighetsprincipen

Rådande rekommendationer avser endast plastbåtar. Ännu finns inga rekommendationer för träbåtar. Oavsett om du har en plastbåt eller träbåt ska du dock alltid utgå från försiktighetsprincipen, vilket innebär att du ska välja en metod med så liten negativ miljö- och hälsoeffekt som möjligt.  

Båtklubb och hamnar

Driver du en båtklubb eller hamnverksamhet? Då har du ansvar för verksamhetens egenkontroll. Egenkontroll innebär bland annat att hålla koll på verksamhetens påverkan på miljön. Det innebär också att kontinuerligt arbeta för att påverkan på människors hälsa och miljön ska vara så liten som möjligt. Hur ni arbetar för att på ett säkert sätt sanera båtbottnar med biocidfärg bör ingå i er egenkontroll.

Uppdaterad: 2024-05-02